Αγρόκτημα Βουρβά Σπάτων – Πως έρχονται τα πάνω κάτω, από μια ενέργεια ανημέρωτων υπαλλήλων της Πρώην Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής

Μέχρι το έτος 2003, και ενώ είχαν ολοκληρωθεί η πρώτη και η δεύτερη φάση κτηματογράφησης από το Εθνικό Κτηματολόγιο (Α` και Β` ΑΝΑΡΤΗΣΗ), στις φερόμενες διαθέσιμες και κοινόχρηστες εκτάσεις της Οριστικής Διανομής 1921 – 1923 του Αγροκτήματος Βουρβά Αττικής, πραγματοποιούταν κανονικά αγοραπωλησίες και τα Υποθηκοφυλακεία πραγματοποιούσαν τις ανάλογες εγγραφές και ο κάθε πολίτης μπορούσε να αξιοποιήσει το ακίνητό του.

Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα.
Με την εφαρμογή του Νόμου 2732/1999 και της ΑΠΑΞ υπ’ αριθ. 1770/2002 απόφασης του Υπουργού Γεωργίας, επικυρωθείσας με το Νόμο 3147/2003, δινόταν η ευκαιρία στους σημερινούς νομείς και κατόχους, καθολικούς και ειδικούς διαδόχους των αρχικών κληρούχων ακτημόνων καλλιεργητών, των εγκατασταθέντων στο κτήμα αυτό κατά τον χρόνο της διανομής του κτήματος αυτού και προ του έτους 1927, από τον Συνεταιρισμό Αποκαταστάσεως Ακτημόνων Καλλιεργητών Σπάτων, ως ακτήμονες γεωργοί, με βάσει το Αγροτικό νόμο 2052/1920 και την υπ’ αριθ. 4/1921 απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεως, να εφοδιαστούν με Οριστικό Τίτλο Κυριότητας, καταβάλλοντες το συμβολικό τίμημα του 1/10 της αντικειμενικής αξίας .

Κανένα πρόβλημα μέχρι και εδώ.
Μια όμως, ανεύθυνη ενέργεια κάποιων ανημέρωτων υπαλλήλων της πρώην Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, χωρίς μελέτη του ιστορικού, νομικού και πραγματικού καθεστώτος των εν λόγω εκτάσεων και χωρίς να λάβουν υπόψη τους , τα υπ’ αριθ. 10360/4.12.78,

3136/19.5.1983, 5737/24.6.1983 της Διεύθυνσής Γεωργίας και υπ’ αριθ. 5683/30.08.1983 του Δασαρχείου Πεντέλης της Διεύθυνσης Δασών του Διαμερίσματος Ανατολικής Αττικής της Νομαρχίας Αττικής, έγγραφα έμπειρων υπαλλήλων και των υπ’ αριθ. 1017/1983 και άλλων αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με τα οποία οι σημερινοί δικαιοδόχοι αναγνωρίζονται κύριοι του ακινήτους τους, και το υπ’ αριθ. 4143/31.12.2001 έγγραφο της

Διευθύντριας Πολιτικής Γής του Υπουργείου Γεωργίας, δήλωσαν, αυθαίρετα και παράνομα,
στο Εθνικό Κτηματολόγιο, τα κληροτεμάχια των ιδιωτών, ως ΔΗΘΕΝ ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου, με τα υπ’ αριθ. 2327/13.03.2003 της Διεύθυνσης Γεωργίας/ΝΑΑ και το υπ’ αριθ. 232/03.03.2003 της Διεύθυνσης Τοπογραφικής & Κτηματολογίου/ΝΑΑ, έφερε τα πάνω κάτω.

Σταμάτησαν οι αγοραπωλησίες, δεσμεύτηκε η περιουσία μας, εδώ και οκτώ (8) χρόνια, την οποία δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε με άκρως σοβαρές επιζήμιες επιπτώσεις εις ημάς και τις οικογένειές και καταστήκαμε όμηροι της πρώην Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής.

Από την άλλη η πρώην Νομαρχία Ανατολικής Αττικής, προκειμένου να επιμερίσει τις ευθύνες της, ενέπλεξε αυθαίρετα και παράνομα, το Δασαρχείο Πεντέλης, αναρμόδιο στην έκδοση των παραχωρητηρίων, όταν με το υπ’ αριθ. 2836/30.03.2007 έγγραφο της Διεύθυνσης Γεωργίας, διαβίβασε σε αυτό, τα συνταχθέντα διαγράμματα, από το «Φορέα», που παράτυπα διόρισε αυτή και του ζητούσε να του γνωρίσει ποια τεμάχια ουδέποτε καλλιεργήθηκαν προ του 1962 και ποια τεμάχια ενώ καλλιεργήθηκαν προ του 1962 είναι σήμερα δασωθέντα, αγνοώντας τα πιο πάνω σχετικά της Νομαρχίας Αττικής και τις Αεροφωτογραφίες ΥΠΕΧΩΔΕ του έτους 1962 όπου φαίνονται με γυμνό μάτι ποια τεμάχια καλλιεργούνταν τη συγκεκριμένη χρονολογία.

Ας μας πεί κάθε υγιώς σκεπτόμενος άνθρωπος. Σε τι φταίει ο δικαιοδόχος του αρχικού κληρούχου ακτήμονα καλλιεργητή, που έβαλε όλες του τις οικονομίες και απόκτησε νόμιμα ένα κληροτεμάχιο; Γιατί συνέχεια να πληρώνει ο πολίτης την άγνοια και ανευθύνοτητα των Οργάνων της Διοίκησης; Που είναι το επίσημο Κράτος; Γιατί συνέχεια του γκρεμίζονται τα όνειρα και ποιος θα προστατεύσει τον φορολογούμενο πολίτη;

Ευχαριστώ

Θεόδωρος Ν. Ντελής.
Αριστείδου 13, Αγ. Κυριακή Δήμου Σπάτων,
Τ.Θ. : 6823, Τ.Κ. : 19009 (Ραφήνα), τηλ. : 22940 88140, κιν. : 6979393049

Υποσημείωση:
Έχω παρακαλέσει, κάποιους Βουλευτάς,   κατά την ψήφιση, στην Ολομέλεια της Βουλής, του Σχεδίου νόμου «Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις», να  ζητήσουν: 
α) να  εξαιρεθούν  από την παράγραφο 1 α)  του  άρθρου   1,  οι απαλλοτριωθείσες εκτάσεις, εκ του Αγροκτήματος Βουρβά Αττικής, 14.966,250  στρ.,  πρώην ιδιοκτησίας της Ιεράς Μονής Πεντέλης, που παραχωρηθήκανε στον  ΣΑΑΚ  Σπάτων,  Νομικό  Πρόσωπο  Ιδιωτικού  Δικαίου, και  μοιραστήκανε στα  μέλη  του,  για  την  αποκατάσταση  των  ακτημόνων  γεωργών  του,  οι  οποίοι  κατέβαλαν  και  το  σχετικό τίμημα, για    το   λόγο  ότι,   το  Δημόσιο  ουδέποτε  υπήρξε  κύριος  της  εκτάσεως  αυτής  ή  τμήματός   της, (σχ. η αριθ. 4/1921 απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεως) και
β) στο άρθρο 22 του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου, να προστεθεί η εξής παράγραφος:
«Για το αγρόκτημα Βουρβά Αττικής, για το οποίο εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 1770/2002 υπουργική απόφαση ρύθμισης της παραχώρησης των διαθεσίμων και κοινοχρήστων εκτάσεων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 παρ. 1 του ν. 2732/1999 και του άρθρου 11 παρ. 5 του ν. 3147/2003 και δεν έχει, όμως, ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης της κυριότητας στους τρίτους κατόχους, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, το Ελληνικό Δημόσιο δεν προβάλει δικαιώματα κυριότητας στις εκτάσεις του κτήματος Βουρβά Σπάτων, που απαλλοτριώθηκαν για αποκατάσταση ακτημόνων καλλιεργητών και αποδεδειγμένα καλλιεργούνταν πριν το έτος 1965, και σε εκείνες που οικοπεδοποιήθηκαν, νόμιμα, από Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς πριν το έτος 1975 και το Δημόσιο δεν προέβαλε αντιρρήσεις.
Οι δικαιοπραξίες που έγιναν στις ανωτέρω εκτάσεις, κατά το τμήμα που καλλιεργούνταν, και κατά το τμήμα που οικοπεδοποιήθηκε* από Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς είναι έγκυρες και ισχυρές».
* Αυτονόητο είναι ότι με βάσει τα καταρτησθέντα άτυπα Ρυμοτομικά Σχέδια
Εμείς  οι  ιδιοκτήτες  κληροτεμαχίων  των  ανωτέρω  εκτάσεων,  ζητάμε από  την  Υπηρεσία  Εποικισμού,   μόνο  τους  γραπτούς  (τύποις)  τίτλους  κυριότητας, που μας οφείλει,  δια της εκδόσεως παραχωρητηρίου, με  βάσει  την  υπ’  αριθ.  1770/2002  απόφαση  του  Υπουργού  Γεωργίας  ή με όποια άλλη διάταξη προκύψει από την ψήφιση του ανωτέρω Σχεδίου νόμου.
Δεν ζητάμε από την Πολιτεία, να μας  παραχωρήσει έκταση  πού  έχει παραχωρηθεί στους δικαιοπαρόχους μας από  το  έτος  1927 και είναι δική μας με νόμιμες διαδικασίες.
Ούτε είμαστε  υποχρεωμένοι   να   πληρώσουμε   δύο, τρεις ή περισσότερες φορές  το ακίνητό μας, (μια  φορά  πλήρωσαν οι αρχικοί κληρούχοι, ακτήμονες γεωργοί,  στην  Ιερά  Μονής  Πεντέλης,   άλλη μια   φορά,  οι καθολικοί διάδοχοι, άλλη μια φορά οι τελευταίοι ιδιοκτήτες, ειδικοί διάδοχοι, που πληρώσαμε το δικαιοπάροχό μας και τώρα καλούμαστε, αδικαιολόγητα και εξαναγκαστικά να πληρώσουμε και στο Ελληνικό Δημόσιο).

Θεόδωρος  Ν.  Ντελής

Advertisements

Τα σχόλια δικά σας...

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s