Tag Archives: Πικέρμι

Εικόνα

Κλειστά σχολεία σε Ραφήνα και Πικέρμι μέχρι την Παρασκευή

http://bit.ly/2Q2mIrY

Κλειστά σχολεία λόγω κορωνοϊού σε Ραφήνα και Πικέρμι αποφάσισε ο Δήμαρχος Ραφήνας Πικερμίου Ευάγγελου Μπουρνούς για εργασίες προληπτικής απολύμανσης
Με απόφαση του Δημάρχου Ραφήνας Πικερμίου Ευάγγελου Μπουρνούς την Τρίτη 10 Μαρτίου, τα σχολεία όλων των βαθμίδων, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών σχολείων που λειτουργούν στα Διοικητικά όρια του Δήμου, θα παραμείνουν κλειστά για προληπτικούς λόγους λόγω αυξημένων περιστατικών εποχικής γρίπης και για απολύμανση τους, από Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020 μέχρι και την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020.

Αναλυτικά η απόφαση του Δημάρχου Ευάγγελου Μπουρνούς αναφέρει:

«Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 & 94 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’/2010), όπως ισχύουν.

2) Την υπ’αριθ. πρωτ. 74894/30-12-10 εγκύκλιο (αριθ. 61) του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

3) Την ανάγκη να προφυλαχθούν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί από ιογενείς λοιμώξεις.

4) Την ανάγκη προληπτικών απολυμάνσεων των χώρων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την διακοπή των μαθημάτων στα σχολικά συγκροτήματα, όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων που λειτουργούν στα διοικητικά όρια του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου συμπεριλαμβανομένων και των Ειδικών Σχολείων για το χρονικό διάστημα από Τετάρτη 11 Μαρτίου έως και Παρασκευή 13 Μαρτίου, λόγω αυξημένου αριθμού περιστατικών ιογενών λοιμώξεων σε μαθητές και εκπαιδευτικούς και άμεσης ανάγκης απολύμανσης του συνόλου των χώρων εκπαίδευσης».

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

ΡΑΦΗΝΑ, ΠΙΚΕΡΜΙ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 30.1.2020

http://bit.ly/2qOOxXv

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 20:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου και αποδοχή ποσού 150.000,00 ευρώ από την πρόσκληση ΧΙ για το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, του άξονα προτεραιότητας «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» για προμήθεια απορριμματοφόρου του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου.
 2. Λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020, ΜΕΤΡΟ 8: «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ» ΥΠΟΜΕΤΡΟ 8.3: «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» με ΑΔΑ: 6ΛΩΘ4653Π8-Κ19.
 3. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2020.
 4. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης και συμπλήρωσης του Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων σε Ενιαίο Κανονισμό Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.
 5. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της αρ. 262/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί επιβολής τελών κοινόχρηστων χώρων.
 6. Λήψη απόφασης περί συμπλήρωσης της υπ’ αριθ. 306/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. 
 7. Λήψη απόφασης περί καταβολής αμοιβής πραγματογνώμονα που ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 3923/19 απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών.
 8. Λήψη απόφασης περί απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων.
 9. Λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπου για την Επιτροπή του άρθρου 35 του αριθ. 20 Γ.Κ.Λ..
 10. Λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπων Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ναυαγίων.
 11. Λήψη απόφασης περί επιστροφής στο Δήμο του εμπράγματου δικαιώματος χρήσης του τάφου στο Κοιμητήριο Κοινότητας Πικερμίου με αριθμό 74.
 12. Λήψη απόφασης περί τακτοποίησης των οικογενειακών τάφων με αριθμό 926 και 874 στο Κοιμητήριο Κοινότητας Ραφήνας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

ΣΠΑΤΑ,ΑΡΤΕΜΙΔΑ-ΡΑΦΗΝΑ,ΠΙΚΕΡΜΙ: Δημοπρατούνται δύο νέα αποχετευτικά έργα

http://bit.ly/2Mm1u6C


Επιταχύνει η ΕΥΔΑΠ την υλοποίηση του έργου κατασκευής δικτύου αποχέτευσης στην Ανατολική Αττική, προχωρώντας, όπως ανακοίνωσε, στη δημοπράτηση δύο μεγάλων
εργολαβιών, συνολικού ύψους 134 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Πρόκειται για την εργολαβία Α456 με τίτλο «Κατασκευή Δικτύων και Αγωγών Μεταφοράς Ακαθάρτων σε περιοχές των Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδος», προϋπολογισμού δημοπράτησης 63,7 εκατ. ευρώ, και την εργολαβία Α457 με τίτλο «Κατασκευή Δικτύων Ακαθάρτων και Αγωγών Μεταφοράς Ακαθάρτων σε περιοχές του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος», προϋπολογισμού δημοπράτησης 70 εκατ. ευρώ. Η δημοπράτηση των δύο εργολαβιών εγκρίθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής και στη συνέχεια από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ στις 16-12-2019.

Οι δύο εργολαβίες αποτελούν μέρος του συνολικού έργου «Συλλογή, επεξεργασία λυμάτων Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδος και επαναχρησιμοποίηση-διάθεση επεξεργασμένων εκροών», συνολικού προϋπολογισμού περίπου 240 εκατ. ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Συνοχής.

Πηγή: http://bit.ly/2Mm1uDE

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

“Βόμβα” στο ΚΕΛ: Φρένο στη διευθέτηση του Μεγάλου Ρέματος

http://bit.ly/35YckH8

Νέα δεδομένα με απρόβλεπτες συνέπειες στην πορεία εκτέλεσης των έργων για το ΚΕΛ, προέκυψαν κατά τη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου στα Σπάτα, με σημαντικές
αποφάσεις για τη μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης του Μεγάλου Ρέματος της Ραφήνας. Ουσιαστικά τίθεται υπό αμφισβήτηση η εν λόγω μελέτη του 2018 από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, η οποία είναι αναγκαία ώστε να προχωρήσουν τα έργα κατασκευής του ΚΕΛ στο Πλατύ Χωράφι.
Του Παναγιώτη Ι. Δρίβα

Και ενώ ήδη εκκρεμούν αποφάσεις του ΣτΕ (επρόκειτο να εκδικαστούν προσφυγές στις 8 Ιανουαρίου), σύμφωνα με πηγές της POLIS media, η απόφαση -η οποία ούτως ή άλλως θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο- θεωρείται δεδομένο ότι θα ψηφιστεί και μάλιστα με άνετη πλειοψηφία. Το γεγονός φέρνει με την πλάτη στον τοίχο τη διοίκηση Μάρκου η οποία -εφόσον υπερψηφιστεί η απόφαση- είναι υποχρεωμένη πλέον να πράξει τα δέοντα και να παράσχει πολιτική και νομική υποστήριξη.

Το τοπικό Συμβούλιο Σπάτων και ειδικότερα ο πρόεδρος κ. Αναστάσιος Φράγκος κατήγγειλε τον Δήμαρχο Σπάτων Αρτέμιδας Δημήτρη Μάρκου ότι δεν ενημέρωσε ως όφειλε για τη μελέτη του υπουργείου Περιβάλλοντος αφήνοντας άπραγος να περάσει η προθεσμία ενώ παράλληλα παραιτήθηκε λόγω ΚΕΛ και από την προσφυγή που είχε καταθέσει ο ίδιος ο Δήμος κατά της τμηματικής οριοθέτησης.
Παράλληλα υπήρξαν αιχμές και για το ρόλο της δημοτικής αρχής Ραφήνας Πικερμίου, με υπονοούμενα και αναφορές για πολιτικές μεθοδεύσεις.

Οι ενστάσεις…

Σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν στο τοπικό συμβούλιο η οριοθέτηση διευθέτηση με βάση τη μελέτη του Υπ. Περιβάλλοντος δημιουργεί στρεβλώσεις, εμπεριέχει αντικρουόμενα δεδομένα (προς τούτο και οι προσφυγές) και επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα ώστε –όπως αναφέρεται- να αποφευχθεί η απαλλοτρίωση και η αποζημίωση των ιδιοκτητών επί των εκτάσεων όπου θα διευθετηθεί η κοίτη του ρέματος.

Ειδικότερα:

 • Κατά την τελική φάση των έργων δεν ταυτίζονται οι γραμμές οριοθέτησης με τις γραμμές διευθέτησης, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ζώνες εκατέρωθεν του ρέματος μέσα σε ιδιοκτησίες, οι οποίες καθίστανται παραρεμάτιες ζώνες, χωρίς να απαλλοτριώνονται.
 • Εξαιρούν την κοίτη από την απαλλοτρίωση. Τί σημαίνει αυτό; Υπάρχει το έργο της διευθέτησης, τοιχίο και από τις δυο μεριές και από τοιχίο σε τοιχίο είναι περίπου 40 μέτρα. Ως κοίτη θεωρούν το μέρος που τρέχει το νερό όταν δεν υπάρχει πλημμύρα. Μέσα στο χώρο της διευθέτησης κυλάει το νερό. Αυτό λοιπόν, μέσα στην διευθέτηση, δεν το απαλλοτριώνουν.
 • Δεν προβλέπει η μελέτη παραρεμάτιους δρόμους που θα σας μας διασφαλίσουν την πρόσβαση στις ιδιοκτησίες μας.
 • Δεν αντικαθίστανται οι υφιστάμενες γέφυρες, με αποτέλεσμα να απομονώνονται μεγάλες καλλιεργήσιμες περιοχές.
 • Δεν προβλέπεται στη μελέτη άρδευση του κάμπου, όπως προέβλεπε η Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής με την απόφαση 98/2018 του Περιφερειακού Συμβουλίου.
 • Δεν προβλέπεται απορροή των υδάτων που προέρχονται από το αεροδρόμιο στην βόρεια πύλη και εγκλωβίζονται στο σημείο του Αγίου Γεωργίου Βουρβά, με αποτέλεσμα να έχουν καταστήσει τις καλλιέργειες μόνιμη λίμνη.
 • Η οριοθέτηση βάσει νόμου δεν είναι απαλλοτρίωση, σύμφωνα με το άρθρο σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4602/9-3-2018.
 • Αχρηστεύονται τρεις κύριοι δημοτικοί δρόμοι, χαρακτηρισμένοι με απόφαση του τότε Νομάρχη, με ΦΕΚ 61 & 62/Δ/1957, η οποία είναι περιουσία του Δήμου.

και οι αποφάσεις του Τοπικού Συμβουλίου:

-Οι οριογραμμές οριοθέτησης να συμπέσουν με τις γραμμές διευθέτησης στις περιοχές Κόντρα, Γιαλού, Πύριζα, Πετρέζα, ομοίως και στο τμήμα από την επαρχιακή οδό Σπάτων-Πικερμίου, Πετρέζα, Σκίμθι, Πλατύ Χωράφι, έως την οδό Αρίωνος, σε συνάρτηση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ΖΟΕ Γ.Π.Σ. Σπάτων Χωροθέτηση Άξονα Σταυρού – Ραφήνας με τον Ν. 2833 και το ΦΕΚ 1121/Δ/2002 και να αποζημιωθεί όλη η ζώνη.
-Να μην παραιτηθεί ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος από την αίτηση ακύρωσης που έχει ασκήσει ενώπιον του ΣτΕ κατά του Προεδρικού Διατάγματος της τμηματικής οριοθέτησης ρέματος Ραφήνας ΦΕΚ 416/Δ/9-9-2014 και να παραστεί κατά την εκδίκαση της υπόθεσης στις 8-1-2020 και σε κάθε αναβολή.
-Ο Δήμος μας να συμπαρασταθεί στους δημότες του που έχουν προσβάλει την Υπουργική Απόφαση περιβαλλοντολογικών όρων και την συνολική οριοθέτηση του ρέματος Ραφήνας, ΦΕΚ 328/Δ/2019.
-Να αποσταλούν προς πάσα αρμόδια αρχή, έστω και ετεροχρονισμένα, οι διαφωνίες μας και οι προτάσεις μας αυτές, ώστε η εν λόγω περιοχή του έργου να τύχει της βέλτιστης επίλυσης του προβλήματος και της πιο εύρυθμης λειτουργίας της.
– Να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες μελετητών, υπηρεσιακών παραγόντων και υπουργείων και αιρετών του Δήμου μας.
Η συνέχεια αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς πλέον είναι πολύ πιθανό αν όχι να αναβληθούν να «παγώσουν» επ’ αόριστον οι διαδικασίες για το ΚΕΛ. Οι εξελίξεις αναμένεται να οριστικοποιηθούν το επόμενο διάστημα με σημαντικότερο σταθμό τις αποφάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο.
ΣΗΜ: Την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές δεν είχε γίνει γνωστό πώς εξελίχθηκε η συζήτηση στο ΣτΕ, για την οποία θα επανέλθουμε.

ΠΗΓΗ: Εφημερίδα POLIS media

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

ΡΑΦΗΝΑ, ΠΙΚΕΡΜΙ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 9.1.2020

http://bit.ly/2qOOxXv

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 20:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης περί ορισμού και συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμήθειας αγαθών έτους 2020.
 2. Λήψη απόφασης περί ορισμού και συγκρότησης επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης συμβάσεων υπηρεσιών και εργασιών έτους 2020.
 3. Λήψη απόφασης περί ορισμού και συγκρότησης επιτροπής για την παραλαβή αγαθών και τη βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών οι δαπάνες των οποίων καλύπτονται από την παγία προκαταβολή του Δήμου και των Τοπικών Κοινοτήτων.
 4. Λήψη απόφασης περί ορισμού υπαλλήλου ως αναπληρωτή διαχειριστή του λογαριασμού ειδικού σκοπού που έχει ανοιχτεί στην Τράπεζα Πειραιώς για την κατάθεση της παγίας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Ραφήνας, έτους 2020.
 5. Λήψη απόφασης περί ορισμού υπαλλήλου ως αναπληρωτή διαχειριστή του λογαριασμού ειδικού σκοπού που έχει ανοιχτεί στην Τράπεζα Eurobank για την κατάθεση της παγίας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Πικερμίου, έτους 2020.
 6. Λήψη απόφασης περί ορισμού και συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ».
 7. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης Τριμελούς Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο με τίτλο «Διαμόρφωση παιδικών χαρών».
 8. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης Τριμελούς Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης αστικής και δημοτικής συγκοινωνίας».
 9. Λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης εκτέλεσης της εργασίας «Εργασίες κατεδάφισης και απομάκρυνσης υλικών».
 10. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας σύνταξης και έγκρισης της μελέτης «Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης στο Κόκκινο Λιμανάκι».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

ΣΠΑΤΑ,ΑΡΤΕΜΙΔΑ-ΡΑΦΗΝΑ,ΠΙΚΕΡΜΙ: Δημοπρατούνται δύο νέα αποχετευτικά έργα

http://bit.ly/2Mm1u6C


Επιταχύνει η ΕΥΔΑΠ την υλοποίηση του έργου κατασκευής δικτύου αποχέτευσης στην Ανατολική Αττική, προχωρώντας, όπως ανακοίνωσε, στη δημοπράτηση δύο μεγάλων
εργολαβιών, συνολικού ύψους 134 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Πρόκειται για την εργολαβία Α456 με τίτλο «Κατασκευή Δικτύων και Αγωγών Μεταφοράς Ακαθάρτων σε περιοχές των Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδος», προϋπολογισμού δημοπράτησης 63,7 εκατ. ευρώ, και την εργολαβία Α457 με τίτλο «Κατασκευή Δικτύων Ακαθάρτων και Αγωγών Μεταφοράς Ακαθάρτων σε περιοχές του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος», προϋπολογισμού δημοπράτησης 70 εκατ. ευρώ. Η δημοπράτηση των δύο εργολαβιών εγκρίθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής και στη συνέχεια από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ στις 16-12-2019.

Οι δύο εργολαβίες αποτελούν μέρος του συνολικού έργου «Συλλογή, επεξεργασία λυμάτων Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδος και επαναχρησιμοποίηση-διάθεση επεξεργασμένων εκροών», συνολικού προϋπολογισμού περίπου 240 εκατ. ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Συνοχής.

Πηγή: http://bit.ly/2Mm1uDE

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

pallini-pikermi.

https://ift.tt/2HYvba6

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

«Beauty Me» στην Ραφήνα: Ελάτε μαζί μας! Δεν θα το μετανιώσετε!

http://bit.ly/2ODnqvB

Beauty Me – Ένας φιλόξενος χώρος ομορφιάς για όλο το σώμα άνοιξε, πριν 3 μήνες, στην Ραφήνα!!

Δύο καταξιωμένες, στον τομέα τους κυρίες, ένωσαν τις ικανότητες, το μεράκι και τα ταλέντα τους, στους τομείς ομορφιάς προσώπου και σώματος.

Τρεις μήνες πριν, άνοιξαν έναν χώρο για να μας τα προσφέρουν με αγάπη και φροντίδα και να μπορούμε να τα απολαύσουμε και να αναζωογωνηθούμε!

Ο χώρος αυτός βρίσκεται: Λ. Φλέμινγκ 29, 19009 Ραφήνα, Τηλ.2294 770157 – Λήψη oδηγιών

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ που μπορούμε να απολαύσουμε:

Manicure – Πεντικιούρ – Ονυχοπλαστική

Manicure Απλό, Manicure Ημιμόνιμο, Manicure Express, Pedicure Spa, Pedicure Express, Αλλαγή Χρώματος, Φυσική Ενίσχυση Ακρυλικού, Φυσική Ενίσχυση Gel, Φυσική Ενίσχυση Acrygel, Επιμήκυνση Ακρυλικού, Επιμήκυνση Gel, Επιμήκυνση Acrygel, Συντήρηση Ακρυλικού, Συντήρηση Gel, Συντήρηση Αcrygel

Μακιγιάζ – Βλεφαρίδες – Φρύδια

Henna Brow Tint, Σχηματισμός Φρυδιών και Ημιμόνιμη Βαφή Φρύδια, Lash Lift, Lash Lift με βαφή, Μακιγιάζ Πρωινό, Μακιγιάζ Επίσημο, Μακιγιάζ Νυφικό, Βλεφαρίδες One by One, Βλεφαρίδες Hybrid, Βλεφαρίδες 3D Volume, Refill One by One, Refill Hybrid, Refill 3D Volume

Μασάζ

Χαλαρωτικό Μασάζ. Ολόσωμο μασάζ που σκοπό έχει τη χαλάρωση, την καταπολέμηση του άγχους και την αποσυμφόρηση των μυών από την καθημερινή κούραση. 
Μυοχαλαρωτικό Μασάζ. Ολόσωμο δυναμικό μασάζ που σκοπό έχει να ξεκουράσει και να «ξεπιάσει» τους μύες. 
Μασάζ Άνω Κορμού. Είναι ένα μασάζ που εστιάζει στην πλάτη, τον αυχένα και τα χέρια.  Μασάζ Άκρων (Χέρια ή Πόδια). Είναι ένα μασάζ που στοχεύει στο ξεμπλοκάρισμα χεριών ή ποδιών και στην καταπολέμηση πόνων από υπέρχρηση ή ορθοστασία.
Μασάζ Κεφάλης. Είναι ένα μασάζ που εστιάζει στον αυχένα και το κεφάλι, που σκοπό έχει τη χαλάρωση. Ιδανικό για άτομα με πονοκεφαλους και αυπνιές.
Μασάζ Κυτταρίτιδας. Είναι ένα δυναμικό μασάζ κατά της κυτταρίτιδας με λεμφικές- ανοδικές κινήσεις, προσαρμοσμένο για κάθε σώμα. Τονώνει και αποτοξινώνει τον οργανισμό, συσφίγγει και σμιλεύει το σώμα.

Αξίζει να είμαστε όλες και όλοι εκεί το ερχόμενο 
Σάββατο, 30.11.2019, στις 6:30 μ.μ. – 9:30 μ.μ.

Θα μας μείνει αξέχαστο και θα αποκτήσουμε ένα νέο στέκι αναζωογώνησης!!

Η anatakti και οι συντελεστές της τους εύχονται κάθε επιτυχία και θα είναι πάντα χορηγοί επικοινωνίας τους!!

Οι άξιοι – Αξίζουν!!

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡ.: Για τις Ενεργειακές Κοινότητες

http://bit.ly/32sUXNH

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡ.: Για τις Ενεργειακές Κοινότητες
Από όταν ξεκινήσαμε το ταξίδι μας στη Τοπική Αυτοδιοίκηση προσπαθούμε να ανακαλύπτουμε και να υιοθετούμε συνεχώς τις καλές πρακτικές.
Έτσι λοιπόν, στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο υπερψηφίσαμε τη δημιουργία ενεργειακής κοινότητας στο Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου. Μια ενεργειακή κοινότητα, η οποία αποτελείται από το Δήμο, το ΔΟΠΑΠ, το ΝΠΔΔ «Φίλιππος Καρβουνίδης, το ΝΠΙΔ ΔΕΑΑΠ – ΜΑΕ, τις σχολικές επιτροπές Α/Βαθμιας και Β/ Βάθμιας εκπαίδευσης.
Σύμφωνα με τον Ν. 4513/2018 δόθηκε η δυνατότητα σε Δήμους, όπως είναι ο δικός μας, να προχωρήσουν σταδιακά σε ενέργειες που μειώνουν το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και να επενδύσουν σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Τελικός ωφελούμενος είναι το περιβάλλον μας και τα νοικοκυριά που θα μπορούν να έχουν δωρεάν ή μειωμένο τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος. Η χρηματοδότηση προβλέπεται μέσω ΕΣΠΑ σε ποσοστό περίπου 40%, μέσω του Ταμείου παρακαταθηκών και δανείων, καθώς και μέσω αξιοποίησης ιδίων πόρων.
Όλα αυτά με απλά λόγια σημαίνουν:
 1. Δράσεις για την ενεργειακή υποστήριξη νοικοκυριών με κοινωνικά κριτήρια
 2. Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση των συμπολιτών μας
 3. Προμήθεια ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων
 4. Μείωση χρήσης συμβατικών καυσίμων (πετρέλαιο)
 5. Καθαρότερο και πιο βιώσιμο περιβάλλον.
Προσπαθούμε να κάνουμε τη διαφορά. Ο Δήμος μας, στο σύνολό του, πρέπει να περάσει στη καθαρή πράσινη ανάπτυξη και να συμβάλει στη προστασία του Περιβάλλοντος. Όχι στα λόγια, αλλά με ουσιαστικές πράξεις.
Συγχαρητήρια σε όλους όσους συμμετείχαν σε αυτή την πρωτοβουλία, την οποία μακάρι το δημοτικό συμβούλιο να είχε στηρίξει ομόφωνα και όχι μόνο με απλή πλειοψηφία.
Ανδρέας Βασιλόπουλος
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Παιδείας,
Πολιτισμού, Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
Ψηφιακής Πολιτικής Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Όμιλος Μυτιληναίος: Πολύτιμη η Δωρεά του στον Δήμο Ραφήνας, Πικερμίου (Video)

https://anatakti.files.wordpress.com/2019/09/b9a20-0d72c0de-0929-4e86-9b2a-caf8aeb05f21.jpeg

Όμιλος Μυτιληναίος: Πολύτιμη η Δωρεά του στον Δήμο Ραφήνας, Πικερμίου (Video)
Ο Όμιλος Μυτιληναίος ολοκλήρωσε την «Μεταμόρφωση» του κτηρίου και του περιβάλλοντα χώρου του 1ου Ενιαίου Λυκείου Ραφήνας!

Οι εργασίες αφορούσαν:
 • Ενεργειακή αναβάθμιση με αντικατάσταση όλων των κουφωμάτων και τζαμιών, ήλεκτρο-υδραυλικές εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό, μόνωση, νέες εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης. 
 • Ανακαίνιση περιελάμβανε βάψιμο, σοβαντίσματα και όλα τα αναγκαία μερεμέτια του κτιρίου, ειδική ενίσχυση των μεταλλικών στοιχείων και των διαβρώσεων των τσιμεντένιων φορέων του συγκροτήματος με ειδικούς αδιαβροχοποιητές και νέας τεχνολογίας ρητίνες. 
 • Ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου που περιελάμβανε καινούργια κάγκελα και περίφραξη, ασφαλτοστρώσεις όπου ήταν αναγκαίες,  αποψιλώσεις, φύτευση νέων φυτών και εγκατάσταση αυτόματων συστημάτων ποτίσματος. Όλες στις εργασίες Πράσινου επιμελήθηκε, μελέτησε και ολοκλήρωσε η Εταιρεία Φυτοτεχνική-Χρήστος Μαρλαντής
Αν δεν γίνονταν όλες αυτές οι εργασίες έγιναν δωρεάν στα πλαίσια της αμέριστης συνεισφοράς του Ομίλου Μυτιληναίος προς τον Δήμο Ραφήνας, Πικερμίου για την άρτια συντήρηση Σχολικών Εγκαταστάσεων.
Θα παραδοθεί στους δημότες με Εγκαίνια που θα γίνουν την Δευτέρα, 09.09.2019, στις 16:00.

Η anatakti.gr και οι συνεργάτες της, χαιρετίζουν και συγχαίρουν τέτοιες Δωρεές στους Δήμους της περιοχής μας!

via Blogger anatakti.gr