Category Archives: 2019 at 10:25AM

Εικόνα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ: Μπορεί να έχει έως και 5 Αντιδημάρχους

https://ift.tt/2MyUMvN

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ: Μπορεί να έχει έως και 5 Αντιδημάρχους
Σύμφωνα με εγκύκλιο αρ.82, που δημοσιεύθηκε στην «Διαύγεια» στις 20.08.2019 από την Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Υπουργείου Εσωτερικών

σχετικά με τον ορισμό των αντιδημάρχων, ο Δήμος Σπάτων, Αρτέμιδος μπορεί να έχει έως και 5 αντιδημάρχους αφού έχει μόνιμο πληθυσμό πάνω  από 20.000 κατοίκους.


Με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν.4555/2018, οι οποίες αντικατέστησαν τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν.3852/2010, αναμορφώθηκε ο προβλεπόμενος αριθμός των αντιδημάρχων με βάση τον μόνιμο πληθυσμό του δήμου25, όπως αυτός εμφανίζεται στους επίσημους πίνακες των αποτελεσμάτων της τελευταίας απογραφής πληθυσμού, που έχουν κυρωθεί και δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:

Αριθμός αντιδημάρχων βάσει μόνιμου πληθυσμού διαμορφώνεται ως εξής:

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ
Έως 5.000 κατοίκους
Έως 2
Από 5.001 έως 20.000 κατοίκους
Έως 4
Από 20.001 έως 50.000 κατοίκους
Έως 5
Από 50.001 έως 100.000 κατοίκους
Έως 6
Από 100.001 και άνω κατοίκους
Έως 8

P { margin-bottom: 0.21cm; }

Ο δήμαρχος, ως μονομελές όργανο διοίκησης του δήμου, ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι οποίες άπτονται πολλών και διάφορων θεμάτων διοίκησης των τοπικών υποθέσεων. Για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών, ωστόσο, δύναται να επικουρείται από αντιδημάρχους.
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το δήμαρχο σε αντιδημάρχους. 
Αντιδήμαρχοι είναι οι σύμβουλοι που ασκούν τις αρμοδιότητες που τους μεταβιβάζει ο Δήμαρχος καθ’ ύλην και κατά τόπο, έτσι ώστε να διασφαλίζεται τόσο η μέριμνα για τα ιδιαίτερα τοπικά ζητήματα, όσο και στενή παρακολούθηση της λειτουργίας των υπηρεσιών του δήμου. 
Αντιδήμαρχος δεν μπορεί να οριστεί σύμβουλος που ανήκει σε διαφορετική δημοτική παράταξη από αυτή του δημάρχου, εάν ο ορισμός δεν εγκριθεί από την πλειοψηφία των συμβούλων της παράταξης στην οποία ανήκει ο σύμβουλος αυτός. Η έγκριση της παράταξης, η οποία δεν ανακαλείται, παρέχεται με πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από το σύνολο των μελών της παράταξης και στο οποίο αναφέρονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, οι συμμετέχοντες καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Εύλογο είναι ότι το εν λόγω πρακτικό θα πρέπει να μνημονεύεται στην απόφαση του δημάρχου περί ορισμού αντιδημάρχου, καθώς αποτελεί συστατικό στοιχείο αυτής. Αντιδήμαρχος, τέλος, μπορεί να οριστεί και ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος.
Ο δήμαρχος μπορεί να μεταβιβάσει οποιαδήποτε αρμοδιότητά του στους αντιδημάρχους, εκτός από την αρμοδιότητα που έχει ως πειθαρχικός προϊστάμενος των υπαλλήλων του δήμου, η οποία είναι αμεταβίβαστη. Οι καθ’ ύλην αρμοδιότητες εύλογο είναι ότι θα πρέπει να προσδιορίζονται επακριβώς και με σαφήνεια στην απόφαση του δημάρχου περί ορισμού αντιδημάρχων, προς αποφυγή σύγχυσης ως προς το εύρος αυτών. Στους αντιδημάρχους, εκτός των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων, ο δήμαρχος μπορεί να μεταβιβάζει κατά τόπο αρμοδιότητες, οι οποίες ασκούνται στα όρια μίας ή περισσότερων δημοτικών ενοτήτων της παρ.1 του άρθρου 2 του ν.3852/2010 και οι οποίες αφορούν τη δημοτική ενότητα και ιδίως :
α. Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ. Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
δ. Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ε. Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Η θητεία των αντιδημάρχων αναφέρεται στην απόφαση ορισμού τους ως αντιδήμαρχοι και δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός έτους, εκτός αν ο ορισμός ανακληθεί ή ο ίδιος παραιτηθεί. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, οι αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
Ωστόσο, ο δήμαρχος δύναται με ειδικώς αιτιολογημένη απόφασή του να ανακαλέσει τον αντιδήμαρχο και πριν από τη λήξη της θητείας του, και ειδικότερα έξι (6) μήνες μετά τον ορισμό του, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.
Αν ο αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του ασκεί άλλος αντιδήμαρχος που ορίζεται από τον δήμαρχο, και σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί, ο ίδιος ο δήμαρχος. 
Αν αντιδήμαρχος κατά τη διάρκεια της θητείας του ανεξαρτητοποιηθεί ή διαγραφεί από την παράταξή του παραμένει αντιδήμαρχος. Ωστόσο, σε περίπτωση ανεξαρτητοποίησης ή διαγραφής του από την παράταξή του, εκπίπτει αυτοδίκαια από την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και αντικαθίσταται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 74 του ν.3852/2010, όπως ισχύει. 
Εκτός των άλλων, υποχρεούνται: 
  • να υποβάλουν ετήσια δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης δημοσιοποιώντας τη με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου, 
  • να απαντούν εγγράφως ή προφορικώς στα ερωτήματα που τους υποβάλλουν τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου μέσα σε ένα (1) μήνα καθώς και 
  • να κατοικούν στον οικείο δήμο.
Τέλος, ο αντιδήμαρχος δεν επιτρέπεται να απουσιάσει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες συνολικά κάθε χρόνο,χωρίς άδεια του δημοτικού συμβουλίου. 
H απουσία αυτή μπορεί να παρατείνεται για εξαιρετικούς λόγους, έως τρεις (3) μήνες, με άδεια του συμβουλίου.

Δείτε όλη την εγκύκλιο ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ, 82 για Ορισμό ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ.

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ: ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΟΥΣ

http://bit.ly/2V00OWb

Προς τον αναποφάσιστο ψηφοφόρο που τείνει προς την αποχή από την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος.
Αγαπητέ συντοπίτη και συνδημότη.
Έχεις κάθε δίκιο να πιστεύεις ότι όλες οι παρατάξεις που έχουν στηθεί σήμερα μπροστά σου, και ζητούν την ψήφο σου είναι κατώτερες των περιστάσεων, έως και επικίνδυνες.

Συμφωνώ μαζί σου και με στοιχεία που προκύπτουν από την εμπλοκή μου στον αγώνα κατά του (ΧΥΤΑ-Υ) Μαραθώνα.

Όλες οι παρατάξεις στελεχώνουν τα ψηφοδέλτιά τους και με ‘’τοξικά’’ πρόσωπα και ‘’βαρύδια’’ που έχουν προδώσει τον τόπο συνειδητά και με πράξεις ή και απλά με την απραξία τους απέναντι στα μεγάλα προβλήματα του τόπου (ΧΥΤΑ, νεροκλοπές, βοθρολύματα στα όμβρια, πελατειακό σύστημα, καταστροφικά ρουσφέτια, μπαζώματα ρεμάτων, ανοργανωσιά, κατασπατάληση πόρων του δήμου κ.ο.κ.).

Αυτή η επιλογή των ‘’τοξικών’’ προσώπων αντικατοπτρίζει προφανώς και μέρος των αληθινών προθέσεων ακόμα και των φερομένων ως ‘’μη τοξικών’’ υποψηφίων δημάρχων.

Αυτών δηλαδή που δεν συμπράττουν με τον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ κλπ υποστηρικτών των πολιτικών της κ. Δούρου, και αυτών που πάντα μιλούσαν για «plan B» για τον ΧΥΤΑ .

Το άλλοθι των ‘’μη τοξικών’’ υποψηφίων δημάρχων είναι ότι << δυστυχώς αυτά τα «τοξικά» πρόσωπα «φέρνουν» ψηφοφόρους>>. !!!!!

Το επιχείρημά τους αυτό θεωρώ ότι δεν μπορώ να το αντικρούσω με στοιχεία.
Το αντίθετο μάλιστα, καθώς διαπιστώνω ότι ακόμα και οι πρόσφατοι ‘’τοξικοί’’ της περιόδου Ψινάκη κρατούν ακέραια την εκλογική τους βάση.

Στην τελική όμως θεωρώ ότι κάνουν λάθος, θεωρώ ότι οδηγούν πολλούς από «Εσάς» τους σκεπτόμενους στην αποχή.
Κατά συνέπεια το εκλογικό αποτέλεσμα να μην καθοριστεί από «Εσάς» αλλά από την εκλογική βάση των ‘’τοξικών’’.

Αυτό δεν πρέπει να το αφήσετε να συμβεί.
Μη ψηφίζοντας, και μη συμμετέχοντας ΔΕΝ τους γυρνάτε την «Πλάτη»,
τους προσφέρετε τα νώτα σας. Δυστυχώς !!

Σας καλώ λοιπόν να παραβλέψετε τους ‘’τοξικούς’’, και να ψηφίσετε όποιον συνδυασμό θεωρείτε ότι στελεχώνεται από ικανό αριθμό «αποφασισμένων ανθρώπων» να κάνουν το σωστό για το τόπο μας.

Κυριάκος Γκίκας

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Καιρός: Καταιγίδα στην Αττική μέχρι το μεσημέρι, προειδοποιεί η ΕΜΥ

http://bit.ly/2G0f5z0

Η επιδείνωση του καιρού θα είναι πρόσκαιρη  Δύσκολο θα είναι το επόμενο δίωρο στην
Αττική, αφού όπως προειδοποιεί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έρχεται καταιγίδα με ισχυρούς ανέμους, μέχρι το μεσημέρι.

Ήδη, αν και το ξημέρωμα ήταν ανέφελο, ο ουρανός επικρατεί βαριά σκοτεινιά και η βροχή ξεκίνησε λίγο πριν από τις 09:30.
Η επιδείνωση του καιρού πάντως θα είναι πρόσκαιρη, καθώς αναμένεται βελτίωση από το μεσημέρι και μετά.

via Blogger anatakti.gr