Daily Archives: 27 Απριλίου, 2020

Εικόνα

Ειρηνοδικείο: Με θερμομέτρηση, μάσκες και έλεγχο

https://bit.ly/3aLeAUm


Στα ακροατήρια θα βρίσκονται έως έξι πρόσωπα και οι υποθέσεις που θα συζητούνται ημερησίως δεν θα ξεπερνούν τις πέντε
Μόνο κατόπιν θερμομέτρησης και με τη χρήση μάσκας θα γίνεται από αύριο η είσοδος στο Ειρηνοδικείο, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η πρόεδρος του Συμβουλίου Διεύθυνσής του Ελένη Ζαχαριάδου. Η ανακοίνωση κοινοποιήθηκε και στο υπουργείο Δικαιοσύνης και στην φυσική στην πολιτική και φυσική ηγεσία της Δικαιοσύνης και τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, που αφορά στον τρόπο λειτουργίας του Ειρηνοδικείου από αύριο 28 Απριλίου έως και τις 15 Μαΐου όποτε και αίρονται μερικώς τα μέτρα αναστολής των δικαστικών υπηρεσιών, η θερμομέτρηση όσων θα εισέρχονται στο κτήριο είτε από την κύρια είσοδο επί της οδού Λουκάρεως είτε από την οδό Δέγλερη θα γίνεται από ομάδες του Ερυθρού Σταυρού. Η χρήση μάσκας όπως και αντισηπτικών θα είναι υποχρεωτική ενώ μέσα στο κτήριο θα βρίσκεται πενταμελής ομάδα ανδρών security, η οποία θα ελέγχει αν τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας.

Επιπλέον, η διοίκηση του Ειρηνοδικείου αποφάσισε να διαθέσει δύο αιθουσών στο ισόγειο του κτιρίου για την εκδίκαση όσων υποθέσεων επιτρέπεται να διεξάγονται έως τις 15 Μαΐου. Στα ακροατήρια θα αυτά θα βρίσκονται έως έξι πρόσωπα και οι υποθέσεις που θα συζητούνται ημερησίως δεν θα ξεπερνούν τις πέντε.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει ως προς τα μέτρα που θα τηρούνται για την προστασία της δημόσια υγείας:

α) ότι είναι απαραίτητη η χρήση μάσκας τόσο από τους δικαστές και υπαλλήλους του Ειρηνοδικείου Αθηνών, όσο και για τους εισερχομένους εντός του κτιρίου του Ειρηνοδικείου Αθηνών, δικηγόρους και πολίτες,

β) ότι είναι υποχρεωτική η απολύμανση των χεριών με απολυμαντικά που θα υπάρχουν διαθέσιμα στην είσοδο αλλά και σε άλλους χώρους του Ειρηνοδικείου, πριν από την είσοδο σε γραφεία ή δικαστικές αίθουσες,

γ) ότι είναι υποχρεωτική η τήρηση απόστασης τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ των ευρισκομένων εντός του κτιρίου του Ειρηνοδικείου Αθηνών και

δ) ότι καθορίζεται ανώτατο όριο εισερχομένων ατόμων σε γραφεία ή δικαστικές αίθουσες με αριθμό τετραγωνικών ανά άτομο, ήτοι 1 άτομο ανά 10 τ.μ.

Επίσης, αναφέρεται ακόμη το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Αθηνών μερίμνησε, επίσης, για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την προστασία όλων των δικαστών, υπαλλήλων, δικηγόρων και κοινού και ειδικότερα:
α) για την προμήθεια αντισηπτικών σε όλους τους χώρους του δικαστηρίου,
β) την ύπαρξη υπηρεσίας ιδιωτικής φύλαξης με την παρουσία πέντε ατόμων (φυλάκων-security), τα οποία θα μεριμνούν για την τήρηση των αποστάσεων και την εν γένει κίνηση των εισερχομένων προσώπων εντός του Ειρηνοδικείου,
γ) την ύπαρξη ομάδων του Ερυθρού Σταυρού, οι οποίες θα προβαίνουν σε θερμομέτρηση, στις εισόδους του Ειρηνοδικείου, τόσο από την οδό Δέγλερη όσο και από την οδό Λουκάρεως, των εισερχομένων προσώπων εντός του χώρου του Ειρηνοδικείου και
δ) την οργάνωση όλων των υπηρεσιών του δικαστηρίου που σύμφωνα με την ως άνω ΚΥΑ, εξαιρούνται από την αναστολή λειτουργίας των εργασιών του, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται, κατά το δυνατόν, τόσο η προστασία της δημόσιας υγείας, όσο και η ομαλή λειτουργία των εξαιρούμενων από την αναστολή δικαστικών ενεργειών και υπηρεσιών. Η εξυπηρέτηση κοινού και δικηγόρων μόνο για τα ανωτέρω κατεπείγοντα ζητήματα θα γίνεται από τις 8.30 π.μ. έως τις 14.00 μ.μ.

Οι υποθέσεις

Σχετικά με τις υποθέσεις που αφορά η άρση της αναστολής μεταξύ για το διάστημα από αύριο έως τις 15 Μαΐου, η ανακοίνωση του Ειρηνοδικείου αναφέρει τα εξής:

1) Θα συζητούνται συναινετικές προσημειώσεις υποθήκης, με έγγραφη διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4864/2020. Ειδικότερα, θα κατατίθενται κατ΄ ανώτατο όριο 5 αιτήσεις εγγραφής συναινετικών προσημειώσεων ανά πληρεξούσιο δικηγόρο.

2) Θα πραγματοποιούνται δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητικής κατάσχεσης κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση, κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ, Ευρωπαϊκή Διαταγή δέσμευσης λογαριασμού, κατ΄ άρθρο 738Α ΚΠολΔ, οι ανακλήσεις αυτών, καθώς και οι σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ. Η συζήτηση των υποθέσεων αυτών θα γίνεται στα ακροατήρια Α1 και Α2 του Α΄ορόφου, επιφανείας 60 τ.μ. έκαστο, με αριθμό υποθέσεων ημερησίως μέχρι πέντε (5) ανά ακροατήριο, οι οποίες θα συζητούνται ανά ώρα και με ανώτατο αριθμό 6 προσώπων εντός της δικαστικής αίθουσας , ανά υπόθεση μαζί με τον δικαστή της έδρας.

3) Θα χορηγούνται ή θα ανακαλούνται προσωρινές διαταγές χωρίς κλήτευση του καθ΄ ου. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης , θα παρατείνονται μέχρις εκδόσεως αποφάσεως επί της αιτήσεως, οίκοθεν με απόφαση του Ειρηνοδίκη προσδιορισμού ασφαλιστικών μέτρων και συζήτησης προσωρινών διαταγών, ο οποίος θα βρίσκεται στο γραφείο 65 στο ισόγειο του κτιρίου του Ειρηνοδικείου Αθηνών, από ώρα 09.00 έως 14.00΄με είσοδο αποκλειστικά από την οδό Λουκάρεως.

Διευκρινίζει επίσης ότι

4) Δεν θα κατατίθενται αιτήσεις εκουσίας δικαιοδοσίας, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, τις οποίες κρίνει κατά περίπτωση ο Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας. Σε περίπτωση έγκρισης κατάθεσης αίτησης εκουσίας δικαιοδοσίας αιτήματα για χορήγηση ή ανάκληση προσωρινών διαταγών θα εξυπηρετούνται δίχως την κοινοποίηση της αίτησης. Ως εκ τούτου η βασιμότητα ή μη του αιτήματος θα κρίνεται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας, ο οποίος θα βρίσκεται στο γραφείο 81 στο ισόγειο του Δικαστικού Μεγάρου του Ειρηνοδικείου Αθηνών με είσοδο αποκλειστικά από την οδό Λουκάρεως από 09.00 έως 14.00.

5) Δεν θα συζητούνται προσωρινές Διαταγές Υπερχρεωμένων. ΄Οσον αφορά, ωστόσο, προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί επί αιτήσεων του ν. 3869/2010 και 4605/2019 και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υποθέσεως θα παρατείνονται μέχρι εκδόσεως αποφάσεως οίκοθεν από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

6) Δεν θα χορηγούνται αντίγραφα αποφάσεων και πιστοποιητικά κατά το ως άνω χρονικό διάστημα της αναστολής, πλην των πιστοποιητικών που ήδη εκδίδονται ηλεκτρονικά.

7) Δημοσιεύονται αποφάσεις και διατάξεις

8) Οι γραμματείες του Δικαστηρίου δεν εξυπηρετούν κοινό και πληρεξουσίους δικηγόρους, πλην των προβλεπομένων εξαιρέσεων που σχετίζονται με τις προσωρινές διαταγές και τα ασφαλιστικά μέτρα, κατά τα ως άνω.

9) Οι πολιτικές υποθέσεις οι οποίες ματαιώνονται λόγω της αναστολής λειτουργίας του Ειρηνοδικείου Αθηνών μεταφέρονται, μετά την οριστική λήξη της αναστολής λειτουργίας του Ειρηνοδικείου, σε επόμενη συνεδρίαση κατόπιν κλήσεως του επιμελέστερου διαδίκου, πλην των υποθέσεων νέας τακτικής του Ειρηνοδικείου (συζήτηση μετά την πάροδο 115 ημερών), οι οποίες ματαιώνονται λόγω αναστολής λειτουργίας του Ειρηνοδικείου Αθηνών, και οι οποίες θα μεταφέρονται σε νέα συνεδρίαση οίκοθεν, μετά την οριστική λήξη της αναστολής λειτουργίας.

10) ΄Οσον αφορά τη νέα τακτική διαδικασία του Ειρηνοδικείου, όλες οι προθεσμίες που σχετίζονται με τον χρόνο κατάθεσης δικογράφου αναστέλλονται για όλο το χρονικό διάστημα της αναστολής του δικαστηρίου. Ως εκ τούτου οι ημέρες αναστολής λειτουργίας του δικαστηρίου (Ειρ.Αθηνών) δεν υπολογίζονται για τις προθεσμίες αυτές (η έννοια αναστολής προθεσμίας περιγράφεται στο άρθρο 147 ΚΠολΔ). Το ως άνω ισχύει και για τις προθεσμίες προσθήκης -αντίκρουσης της παλαιάς τακτικής και των ειδικών διαδικασιών.

11) Οι νέες προθεσμίες για το σύνολο των διαδικασιών θα γνωστοποιηθούν κατά την οριστική λήξη της αναστολής λειτουργίας όλων των εργασιών του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

12) Η είσοδος δικαστών, δικαστικών υπαλλήλων και κοινού θα γίνεται κανονικά από την οδό Λουκάρεως. Η εξυπηρέτηση δικηγόρων και κοινού θα πραγματοποιείται μόνο για τα ανωτέρω κατεπείγοντα ζητήματα και κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην προκαλείται συνωστισμός και κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Opera: Nabucco/Verdi- Va, pensiero- Riccardo Muti/Bis- Roma 2011

https://ift.tt/2HYvba6

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Παράνομη η παρακολούθηση κινητών από Μοσάντ για εξάπλωση Covid-19 στο Ισραήλ, λέει το Ανώτατο Δικαστήριο

https://bit.ly/2SbrAMR

Το ανώτατο δικαστήριο της χώρας απεφάνθη πως η παρακολούθηση παραβιάζει βασικά δικαιώματα απορρήτου – Απαιτεί άμεσα νομοθεσία για την νόμιμη παραβίαση του
Φρένο στις παρακολουθήσεις κινητών βάζει το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ: Η ισραηλινή κυβέρνηση οφείλει να θεσπίσει νομοθεσία που επιτρέπει στην εγχώρια υπηρεσία κατασκοπείας της να παρακολουθεί τηλέφωνα για να περιορίσει το ξέσπασμα του κοροναϊού. Αλλιώς θα πρέπει να σταματήσει την πρακτική μέχρι την Πέμπτη, αποφάσισε το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας.

Αν και η κυβέρνηση ήταν δικαιολογημένη υπό τις έκτακτες περιστάσεις να χρησιμοποιήσει εξουσίες έκτακτης ανάγκης για να επιτρέψει την παρακολούθηση του τηλεφώνου, η πρακτική παραβιάζει τα βασικά δικαιώματα απορρήτου και ως εκ τούτου πρέπει να θεμελιωθεί στη νομοθεσία, δήλωσε πρόεδρος του δικαστηρίου Εσθήρ Χαγιούτ.

Το δικαστήριο έδωσε στην κυβέρνηση λίγες εβδομάδες περιθώριο για να ολοκληρώσει τη νομοθεσία.

Το Ισραήλ χρησιμοποιεί την τεχνολογία, που χρησιμοποιείται γενικά για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, για την ανίχνευση των επαφών των φορέων κορανοϊών.

Μέχρι σήμερα, έχουν επιβεβαιωθεί περισσότερα από 15.000 κρούσματα κορανοϊού στο Ισραήλ, με λίγο πάνω από 200 θανάτους.

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Ισπανία: 331 νέοι θάνατοι και 1.831 νέα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο

https://bit.ly/2VWs7Di

23.521 συνολικά οι θάνατοι και 209.465 συνολικά τα κρούσματα από κορωνοϊό στη χώρα
Η Ισπανία κατέγραψε 331 νέους θανάτους από κορωνοϊό κατά το τελευταίο 24ωρο,
σε μικρή αύξηση σε σχέση με τους 288 χθες, ανακοίνωσε ο υπουργείο Υγείας.
Το σύνολο των θανάτων από την επιδημία Covid-19 στην χώρα ανέρχεται σε 23.521.
Τα κρούσματα της επιδημίας ανήλθαν σε 209.465, έναντι 207.634 χθες.

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Σχολεία: Έτσι θα ανοίξουν φέτος αλλά και την επόμενη σχολική χρονιά

https://bit.ly/2KF7czg


Προτεραιότητα τα μεγαλύτερα παιδιά – Με αντισηπτικά τα σχολεία – Δεν έχουμε ακόμα
οδηγία για μάσκες – Ανοιχτό το σενάριο για δημοτικά μέχρι τέλη Ιουνίου – Εξετάζεται να ξεκινήσει Αύγουστο το επόμενο σχολικό έτος

Το περίγραμμα των σχεδίων του υπουργείου Παιδείας όσον αφορά τη λειτουργία των σχολείων το επόμενο διάστημα μέσα στο πλαίσιο της σταδιακής χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού περιέγραψε στον ΘΕΜΑ 104,6 η υφυπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

Όπως είπε προτεραιότητα αποτελούν «τα μεγαλύτερα παιδιά» προσθέτοντας ότι «η άρση των μέτρων θα είναι σταδιακή».
Η ίδια ξεκαθάρισε ότι «τα μέτρα που θα ληφθούν προς την κατεύθυνση και της επιστροφής αλλά και στη μέριμνα της υγείας παιδιών και εκπαιδευτικών αλλά και την κάλυψη της ύλης θα χαρακτηρίσουν τις κατευθυντήριες γραμμές αλλά και τις ειδικότερες οδηγίες που θα σταλούν στα σχολεία».
Σύμφωνα με την ίδια «τα παιδιά θα γυρίσουν πίσω θα πρέπει να κάνουν συχνή χρήση αντισηπτικών» ενώ μετά από σχετική ερώτηση απάντησε ότι «αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει οδηγία για μάσκες στα σχολεία».
Διαβεβαίωσε, δε, ότι «οτιδήποτε αποφασιστεί θα έχει λάβει υπόψη και τις ευπαθείς ομάδες».

Ερωτηθείσα για τυχόν απογευματινή λειτουργία των σχολείων η κυρία Ζαχαράκη είπε ότι «εξετάσαμε διάφορα σενάρια, είδαμε και τι σημαίνει βάρδιες και μειωμένη ώρα. Όλα τα σενάρια που έχουμε δουλέψει έχουν δοθεί προς αξιολόγηση».

Παράλληλα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης της σχολικής χρονιάς για τα παιδιά δημοτικού μέχρι τα τέλη Ιουνίου. «Για τα μικρότερα παιδιά θα μπορούσε να δοθεί απώτατο όριο στα τέλη Ιουνίου. Τα μεγαλύτερα παιδιά έχουν τον περιορισμό των Πανελλαδικών που αφορά και έναν ευρύτερο προγραμματισμό» είπε χαρακτηριστικά η υφυπουργός Παιδείας.

Σημείωσε, μάλιστα, ότι «υπάρχει πρόνοια σε περίπτωση που νοσήσει υποψήφιος κατά τη διάρκεια των Πανελλαδικών να έχει τη δυνατότητα να δώσει εξετάσεις τον Σεπτέμβριο».

Για την κάλυψη της χαμένης ύλης η κυρία Ζαχαράκη αφού εξήγησε ότι «σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής επεξεργαζόμαστε τους μαθησιακούς στόχους κάθε χρονιάς» ξεκαθάρίσε ότι μολονότι ένα κομμάτι της ύλης μπορεί να καλύφθεί τώρα «αυτό θα πρέπει να διδαχθεί και μέσα στην τάξη» ώστε να μην υπάρχουν ανισότητες.

Εξήγησε, μάλιστα, ότι «κομμάτι της ύλης μπορεί να μετακυληθεί στις αρχές της επόμενης χορνιάς» υπογραμμίζοντας ότι οι πιο απαιτητικές τάξεις είναι η Έκτη Δημοτικού και η Τρίτη Γυμνασίου.

«Δεν υπάρχει τελική απόφαση πότε θα ανοίξουν τα σχολεία για την επόμενη σχολική χρονιά αλλά υπάρχει πρόθεση και είναι σενάριο που εξετάζουμε η πιθανή έναρξη νωρίτερα (σ.σ. ακόμα και μέσα στον Αύγουστο) για να καλυφθεί η ύλη».

«Το σημαντικό για τα παιδιά είναι να συνεχίσουν την προσπάθειά τους» κατέληξε η κυρία Ζαχαράκη.

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Νέα πυρκαγιά στο ΚΥΤ της Σάμου – Επεισόδια και πετροπόλεμος μεταξύ μεταναστών

https://bit.ly/2SrDL8r

Έχουν προσαχθεί επτά άτομα στην Αστυνομία ως πρωταγωνιστές των επεισοδίων
Προβληματίζουν σοβαρά τις αστυνομικές Αρχές οι φωτιές που ξέσπασαν χθες το απόγευμα
και το βράδυ στον καταυλισμό αιτούντων άσυλο περιμετρικά του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης στο Βαθύ της Σάμου.
Φωτιές που πήραν σύντομα διαστάσεις λόγω των εύφλεκτων υλικών αλλά και των φιαλών υγραερίου που υπάρχουν μέσα στις σκηνές για μαγείρεμα.

Εν τω μεταξύ άλλη μια φωτιά ξέσπασε σήμερα περίπου στις 11.00 το πρωί στην πτέρυγα ανηλίκων του ΚΥΤ και πήρε και αυτή διαστάσεις.Σύμφωνα με πληροφορίες παράλληλα με τις φωτιές εκδηλώνονται και συγκρούσεις ανάμεσα σε Αφρικανούς και Αφγανούς που διαμένουν στον καταυλισμό με σημαντικότερη αυτή σήμερα το πρωί με πετροπόλεμο.

Όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο έχουν προσαχθεί επτά άτομα στην Αστυνομία ως πρωταγωνιστές των επεισοδίων.

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Ασθενής είναι θετικός στον ιό ενάμιση μήνα στην Κρήτη

https://bit.ly/3eU9TuS

Η σπάνια περίπτωση στην Κρήτη Ενάμιση μήνα ο κορωνοϊός «κυκλοφορεί» εντός του οργανισμού ενός ανθρώπου από την Κρήτη.
Όπως είπε στο «Cretalive» o καθηγητής Κλινικής Ιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης Γιώργος Σουρβίνος, το άτομο αυτό «υποβάλλεται σε διαδοχικά τεστ και παραμένει σε κατ’ οίκον περιορισμό έως ότου αποτινάξει από πάνω του τον Covid-19, το γενετικό υλικό του οποίου αποδεικνύεται ανθεκτικό κάποιες φορές»
.
Ο ασθενής δεν έχει συμπτώματα και σύμφωνα με τον καθηγητή είναι μια σπάνια περίπτωση.

Όσον αφορά την ανησυχία που προκλήθηκε προ ημερών, για ενδεχόμενο επαναλοίμωξης ασθενούς που νοσηλεύτηκε στον Ευαγγελισμό, ο κ. Σουρβίνος ξεκαθάρισε ότι κάτι τέτοιο δεν έχει τεκμηριωθεί έως σήμερα. Ίσως πρόκειται για ένα τεχνικής φύσης θέμα, που χρήζει περαιτέρω επιστημονικής διερεύνησης, μέσω της ανίχνευσης και πάλι του γενετικού υλικού του ιού.

Ο κ. Σουρβίνος παρατήρησε ότι η πορεία του κορωνοϊού στην πατρίδα μας εξελίσσεται “πάρα πολύ ομαλά”. Επέστησε όμως την προσοχή όλων των πολιτών, ούτως ώστε να μην χαλάσει τώρα στο τέλος η καλή εικόνα που έχουμε δημιουργήσει, εν αναμονή μάλιστα και του πρωθυπουργικού διαγγέλματος για την σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων.

Τα μέτρα ατομικής (και όχι μόνο) προστασίας, η τήρηση των κανόνων υγιεινής, από εδώ και μπρος (είτε είμαστε, είτε δεν είμαστε σε καραντίνα) πρέπει να εντυπωθούν στις συνειδήσεις μας και να τηρούνται κατά γράμμα, “με αυτοματοποιημένο τρόπο”, κατέληξε ο Καθηγητής Κλινικής Ιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Κυριάκος Μητσοτάκης: Αυτό είναι το σχέδιο επιστροφής στην κανονικότητα

https://bit.ly/3bJaNZ3

Από πότε η ελεύθερη μετακίνηση στα νησιά, τι θα γίνει με τα SMS – Ελεύθερη η κυκλοφορία προς την επαρχία (και στα νησιά από Ιούνιο), ανοιχτά τα καταστήματα λιανικού εμπορίου – Καταστήματα εστίασης: Μόνο έξω και μόνο με το 1/3 των τραπεζιών
Με στόχο να κερδηθεί και η επόμενη καθοριστική μάχη στον πόλεμο της αναχαίτισης της πανδημίας του κορωνοϊού, που είναι το σταδιακό και προσεκτικό πέρασμα από την καραντίνα στο άνοιγμα της οικονομίας, χωρίς πισωγυρίσματα και διακινδυνεύσεις, στην κυβέρνηση εργάζονται πυρετωδώς για την εκπόνηση του στρατηγικού σχεδίου επανόδου στη νέα κανονικότητα που θα ανακοινώσει την Τρίτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και θα ξεδιπλωθεί το επόμενο δίμηνο.

Στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου κορυφώθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο πυρετός των διαβουλεύσεων που από καιρό είχε ξεκινήσει στο κυβερνητικό επιτελείο, κύρια επιδίωξη του οποίου αποτελεί η διαφύλαξη της ξεχωριστής θέσης παγκοσμίως που έχει κατακτήσει η χώρα μας, προσελκύοντας επαίνους και κολακευτικά σχόλια από το διεθνές επιστημονικό στερέωμα.

Αλλωστε, αποτελεί κοινή πεποίθηση πλέον ότι κατά τους δύο μήνες που πέρασαν από τη στιγμή που το πρώτο κρούσμα του COVID-19 έκανε την εμφάνισή του στην Ελλάδα, η στερεοτυπική εικόνα που επικρατούσε στο εξωτερικό για τους «απείθαρχους» και «τεμπέληδες» Ελληνες άλλαξε άρδην.

Το υψηλό αίσθημα ατομικής υπευθυνότητας και συλλογικής ωριμότητας που επέδειξαν η κυβέρνηση και ο κρατικός μηχανισμός, αλλά κυρίως οι πολίτες οι οποίοι πειθάρχησαν στις υποδείξεις των ειδικών και με καρτερία ανταποκρίθηκαν στο «Μένουμε Σπίτι», εκτιμάται ότι ήταν ο πιο αποφασιστικός παράγων που συνέβαλε στη διατήρηση σε εντυπωσιακά χαμηλά επίπεδα της καμπύλης εξάπλωσης της πανδημίας στη χώρα μας και έσωσε χιλιάδες ζωές συμπατριωτών μας.

Η θετική ανταπόκριση των πολιτών έδωσε χρόνο για την οργάνωση του υγειονομικού δυναμικού της και την αποτελεσματική θωράκιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το οποίο είναι πλέον σε θέση να αντιμετωπίσει τυχόν νέα έξαρση που μπορεί να επιφέρει το «άνοιγμα» της χώρας. «Ανοιγμα» το οποίο, μελετώντας και τις κινήσεις που γίνονται σε άλλες χώρες, είναι επιβεβλημένο για δύο λόγους:

– Πρώτον, για να περιοριστεί η ζημιά στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας και να αποφευχθεί το βάθεμα της ύφεσης της οικονομίας που πλήττει επιχειρήσεις και εργαζομένους.

– Και δεύτερον, για να δημιουργηθεί στη διάρκεια του καλοκαιριού, που ο συγχρωτισμός των ανθρώπων είναι μικρότερος, όπως και η νοσηρότητα από λοιμώξεις, ένα ισχυρό τείχος ανοσίας στον ελληνικό πληθυσμό, έτσι ώστε, όπως πιστεύουν οι ειδικοί επιστήμονες που μελετούν τον ύπουλο ιό, όταν και εφόσον επανεμφανιστεί το φθινόπωρο να είναι ευκολότερη η καταπολέμησή του.

Ελπίδα όλων, άλλωστε, είναι ότι το φθινόπωρο που, όπως πιθανολογείται, ο ιός μπορεί να επιστρέψει δριμύτερος, η χώρα θα μπορεί να τον αναχαιτίσει με μεγαλύτερη άνεση, καθώς θα διαθέτει την ασπίδα που δεν είχε σε αυτή την πρώτη φάση και η οποία αποτελείται από τα φάρμακα που έχουν πλέον δοκιμαστεί, τα εμβόλια που ετοιμάζονται, αλλά και την ανοσία που με τον καιρό δημιουργείται στον πληθυσμό.

«Ο ιός δεν έχει φύγει…»

Στην κυβέρνηση δεν τρέφουν αυταπάτες και κυρίως δεν εφησυχάζουν, αρκούμενοι στην επιτυχία που είχε το σχέδιο που εκπονήθηκε αρχικώς για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού. Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρωθυπουργός στο μήνυμα το οποίο θα απευθύνει στους πολίτες για να ανακοινώσει το πέρασμα στην επόμενη φάση του ανοίγματος της οικονομίας, σύμφωνα με πληροφορίες, θα υπογραμμίσει με κάθε κατηγορηματικότητα ότι «ο ιός δεν έχει φύγει και ο πόλεμος μαζί του δεν έχει λήξει».

Θα εξηγήσει, ταυτόχρονα, ότι, όπως συνέβη με το lockdown, που αποδείχτηκε αποτελεσματικό, επειδή έγινε με σχέδιο και εφαρμόστηκε με πειθαρχία, το ίδιο ισχύει και με την άρση των περιορισμών.

Οπως επισημαίνουν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, η άρση των περιορισμών, η οποία θα γίνει σταδιακά και ελεγχόμενα, θα αποδειχθεί επιτυχής μόνο εφόσον και πάλι οι πολίτες συμμορφωθούν στις υποδείξεις για τήρηση των μέτρων ατομικής προφύλαξης και κοινωνικής αποστασιοποίησης, όπως και προστασίας των ευπαθών και ευάλωτων συμπολιτών μας που κινδυνεύουν περισσότερο.

«Η χαλάρωση των περιορισμών και της καραντίνας επ’ ουδενί δεν συνεπάγεται και το τέλος της επαγρύπνησης», σημειώνουν, μεταφέροντας τις προειδοποιήσεις των λοιμωξιολόγων και των άλλων ειδικών επιστημόνων που έχουν βαρύνοντα λόγο στις κυβερνητικές αποφάσεις.

Βαρόμετρο, εξάλλου, για τη χαλάρωση των μέτρων θα αποτελούν τα μαθηματικά μοντέλα εξάπλωσης της λοίμωξης που έχει καταστρώσει η εγχώρια επιστημονική κοινότητα. Σύμφωνα με την εκτίμηση πολλών ειδικών, το «άνοιγμα» είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε αύξηση των κρουσμάτων. Ορισμένοι υπολογίζουν ότι μπορεί να φτάσουν και τα 200 ημερησίως, αριθμός που εφόσον επιβεβαιωθεί θα εντείνει τον συναγερμό και θα επιβραδύνει την πορεία επιστροφής στη νέα κανονικότητα.

Οι θιασώτες του «ανοίγματος» στηρίζουν τις εισηγήσεις τους και στο γεγονός ότι μέσα στον επόμενο μήνα θα είναι πολύ ευκολότερος ο εντοπισμός και άρα η απομόνωση των φορέων του ιού, καθώς θα πολλαπλασιαστούν οι έλεγχοι για τη μετάδοσή του.

8.000 τεστ ημερησίως

Οπως πληροφορείται το «ΘΕΜΑ», τις προηγούμενες ημέρες το υπουργείο Υγείας υπέγραψε συμφωνίες με δύο εταιρείες -την αμερικανική Abbott και την ελβετική Roche- για να προμηθευτεί μεγάλο αριθμό διαγνωστικών τεστ ώστε να διαπιστώνεται αφενός η προσβολή από τον ιό και αφετέρου η δημιουργία αντισωμάτων σε όσους ενδεχομένως έχουν νοσήσει και ήταν ασυμπτωματικοί.

Υπολογίζεται δε ότι από το τέλος Μαΐου, στη χώρα μας θα μπορούν να γίνονται περί τα 8.000 τεστ ημερησίως.

H αμερικανική εταιρεία διαθέτει τεσσάρων ειδών τεστ σχετικά με τον κορωνοϊό. Πρόκειται για δύο τεστ που ανιχνεύουν την ενεργή λοίμωξη, το συμβατικό μοριακό τεστ τύπου PCR που γίνεται στα εργαστήρια και το rapid test, δηλαδή το ταχέως αποτελέσματος τεστ για την ανίχνευση επίσης ενεργούς λοίμωξης εκτός εργαστηρίου.

Η εταιρεία έχει αναπτύξει επίσης δύο τεστ αντισωμάτων. Στις ΗΠΑ κυκλοφορούν τα τεστ για τον εντοπισμό της λοίμωξης, καθώς και το γρήγορο τεστ αντισωμάτων.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της Abbott Diagnostics στην Ελλάδα και την Κύπρο, η ζήτηση είναι πολύ μεγάλη και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες ζητούν να προμηθευτούν τα διαγνωστικά προϊόντα από τη μητρική εταιρεία.

Tεστ αντισωμάτων έχει αναπτύξει και η ελβετική εταιρεία Roche. Εκπρόσωποί της δηλώνουν πως το τεστ θα μπορεί να διατεθεί τον Ιούνιο σε χώρες που αποδέχονται το ευρωπαϊκό σήμα CE και ότι συνεργάζεται με την αρμόδια αμερικανική αρχή FDA ώστε να πάρει έγκριση για επείγουσα χρήση. Τα τεστ θα είναι διαθέσιμα σε νοσοκομεία και εργαστήρια τα οποία διαθέτουν τη συσκευή της Roche, ένα πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα που μπορεί να δώσει 300 αποτελέσματα ανά ώρα.

Οδικός χάρτης

Για την εκπόνηση του σχεδίου εξόδου από την καραντίνα εργάζονται τις τελευταίες εβδομάδες πολλές ομάδες κάνοντας και εισηγήσεις στον πρωθυπουργό, ο οποίος θα λάβει τις τελικές αποφάσεις για τον οδικό χάρτη που θα ακολουθήσουμε το επόμενο δίμηνο στη διάρκεια του οποίου θα δρομολογηθούν τα μέτρα επιστροφής στη νέα, όπως επισημαίνεται, κανονικότητα, στην οποία, εκτός εξαιρετικού απροόπτου, θα μπει η χώρα ξεκινώντας από τη μεθεπόμενη Δευτέρα 4 Μαΐου.

«Ο Μάιος δεν είναι Μάρτιος», λένε κυβερνητικά στελέχη και εξηγούν ότι μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη φάση επειδή έχουμε ολοκληρώσει με επιτυχία την αρχική. Οι ασθενείς με κορωνοϊό σε κλίνες νοσοκομείων έχουν μειωθεί κατά 50% περίπου σε σχέση με την κορύφωση περί τα τέλη Μαρτίου, τα κρεβάτια στις ΜΕΘ είναι κατά 80% περίπου περισσότερα, ενώ το ΕΣΥ έχει ενισχυθεί με 3.200 περίπου προσλήψεις.

Επίσης, διαθέτουμε περισσότερα υλικά τόσο ατομικής προστασίας (μάσκες, στολές κ.λπ.) όσο και λοιπό υλικό (αναπνευστήρες κ.ά.). Επιπλέον, υπάρχει εξοικείωση του κόσμου με τη νέα κατάσταση και έχει γίνει στην πλειονότητα συνείδηση η ανάγκη να τηρούνται τα μέτρα προφύλαξης και ατομικής υγιεινής, να τηρούνται οι αποστάσεις και να προστατεύονται οι ευπαθείς ομάδες.

Προτού προχωρήσει στις επίσημες ανακοινώσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ακούσει με προσοχή τις απόψεις του «εθνικού λοιμωξιολόγου» Σωτήρη Τσιόδρα, όπως και της task force των ειδικών της οποίας προεδρεύει ο καθηγητής που έχει κερδίσει, μαζί με τις καρδιές των Ελλήνων, την εμπιστοσύνη του πρωθυπουργού.

Θα λάβει επίσης υπ’ όψιν του τις εισηγήσεις του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας Νίκου Χαρδαλιά, ενός ακόμη ανθρώπου που οι ικανότητές του τον έκαναν πανελληνίως γνωστό, καθώς και του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Ακη Σκέρτσου, ο οποίος συντόνισε τους κυβερνητικούς αξιωματούχους που εμπλέκονται στον σχεδιασμό.

Στο πρωθυπουργικό γραφείο έχουν ήδη φτάσει εκθέσεις με όλα τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις που θα έχουν διάφορες εναλλακτικές εκδοχές του «ανοίγματος», όπως έχουν υπολογιστεί από το οικονομικό επιτελείο.

Αντίστοιχη μελέτη έχει γίνει και από την ιδιωτική εταιρεία συμβούλων PriceWaterhouse and Coopers (PwC), η οποία ανέλαβε επίσης να κάνει ποσοτικοποιήσεις για τις δημοσιονομικές και άλλες επιπτώσεις που θα έχει το σταδιακό άνοιγμα της οικονομίας.

Η γενική κατεύθυνση των ειδικών είναι ότι προτεραιότητα στο άνοιγμα πρέπει να έχουν οι στρατηγικοί κλάδοι της οικονομίας που αποφέρουν έσοδα στο κράτος, όπως είναι οι εξαγωγικές επιχειρήσεις, αλλά και οι εταιρείες που αποδίδουν ΦΠΑ, ώστε να μην κινδυνεύσει η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας.

Το επικρατέστερο σενάριο στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς θέλει τη μετάβαση στη νέα κανονικότητα να γίνεται σε τρεις φάσεις, η πρώτη εκ των οποίων θα ξεκινήσει στις αρχές του Μαΐου, η δεύτερη προς το τέλος του ίδιου μήνα και η τρίτη περί τα μέσα Ιουνίου.

Σε καθεμία από αυτές τις φάσεις υπολογίζεται ότι θα επιστρέφουν στις δουλειές τους περί τους 200.000-300.000 και έτσι μέσα στον Ιούνιο υπολογίζεται να έχουν επιστρέψει όλοι όσοι έχουν τεθεί σε προσωρινή αναστολή. Οπως έγινε και με τη λήψη των μέτρων, η κυβέρνηση ετοιμάζεται ώστε η επιστροφή να γίνει με συντονισμένο τρόπο και ξεχωριστά ανά Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) κάθε επιχείρησης.

Τέρμα οι άδειες εξόδου

Σύμφωνα με όσα πληροφορείται το «ΘΕΜΑ», ο πρωθυπουργός προτίθεται να ανακοινώσει και την άρση των περιορισμών στις μετακινήσεις των πολιτών. Αν και από ορισμένους συνεργάτες του δέχθηκε εισηγήσεις να διατηρήσει τον μηχανισμό των αδειών εξόδου μέσω της αποστολής γραπτών μηνυμάτων (SMS) στο 13033 ή της εκτύπωσης βεβαιώσεων από το forma.gr για τις μετακινήσεις τους, ο κ. Μητσοτάκης τάσσεται υπέρ της κατάργησης του μέτρου.

Οι εισηγητές της διατήρησης υποστηρίζουν ότι αυτό θα συνέβαλε στη συγκράτηση των ευπαθών συμπολιτών μας.

Προς την ίδια κατεύθυνση, από την άρση της καραντίνας δεν θα υπάρξουν εξαιρέσεις για τους ηλικιωμένους, προς τους οποίους θα γίνουν μόνο συστάσεις να λάβουν οι ίδιοι όλα εκείνα τα μέτρα που θα τους προστατέψουν.

Κάθε άλλη αντίθετη εισήγηση εκτιμήθηκε ότι εμπίπτει στη λογική του ηλικιακού ρατσισμού, καθώς δεν είναι λίγοι οι άνω των 65 ετών που παραμένουν οικονομικά ενεργοί είτε από οικονομική ανάγκη, αφού δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί ή παίρνουν πολύ χαμηλή σύνταξη, είτε επειδή δεν θέλουν να παροπλιστούν.

Από τις 4 Μαΐου, λοιπόν, θα καταργηθούν οι περιορισμοί στις μετακινήσεις στην ενδοχώρα, δηλαδή θα μπορούν οι πολίτες να ταξιδέψουν από τα αστικά κέντρα προς την ύπαιθρο ή και το αντίθετο. Μελετάται, ωστόσο, να υπάρξει εξαίρεση για τις μετακινήσεις από και προς τα νησιά, πιθανότατα μέχρι τα μέσα Ιουνίου και μέχρι να διαπιστωθεί ότι η άρση των περιορισμών δεν ανεβάζει απότομα την καμπύλη των κρουσμάτων.

Ο λόγος της εξαίρεσης σχετίζεται βεβαίως με τις αδυναμίες που έχουν οι υγειονομικές δομές κυρίως των μικρότερων νησιών.

Σε κάθε περίπτωση, η σταδιακή άρση των μέτρων δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουν να υπάρχουν κρούσματα ή ακόμη και θάνατοι. Γι’ αυτό και κυβερνητικοί αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι κάθε φορά που θα παρατηρούνται τοπικές εξάρσεις, θα λαμβάνονται ξανά περιοριστικά μέτρα, τα οποία ωστόσο θα αφορούν συγκεκριμένες περιοχές.

Τραπεζάκια έξω

Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των επιχειρήσεων, ο γενικός κανόνας που τίθεται είναι ότι «θα ανοίξει νωρίτερα ό,τι δεν έχει συνωστισμό και ό,τι είναι έξω». Οπως λένε χαρακτηριστικά από την κυβέρνηση, «το “έξω” θα είναι μια λέξη που θα ακούμε συνεχώς στο εξής, αφού ο ιός μεταδίδεται πιο εύκολα σε κλειστούς χώρους». Για τον σκοπό αυτό θα γίνουν συστάσεις όσοι εισέρχονται σε κλειστούς χώρους να φορούν μάσκα, ένα ζήτημα για το οποίο θα γίνει προσεχώς επικοινωνιακή καμπάνια ώστε οι πολίτες να κάνουν σωστή χρήση.


Η αρχή του ανοίγματος της αγοράς, πάντως, θα γίνει από τα κομμωτήρια και τα εμπορικά καταστήματα που θα ανεβάσουν ρολά στις 4 Μαΐου και θα λειτουργήσουν με περιορισμούς για την είσοδο των καταναλωτών. Εξαίρεση θα αποτελέσουν τα μεγάλα εμπορικά κέντρα, που θα παραμείνουν κλειστά στην πρώτη φάση και με προοπτική να ανοίξουν τέλη Μαΐου.

Περιορισμοί θα υπάρξουν και στη λειτουργία των επιχειρήσεων εστίασης, δηλαδή σε εστιατόρια και καφέ, ενώ θα δοθεί έμφαση σε εκείνα που έχουν δυνατότητα να βγάζουν τραπεζάκια έξω. Σε αυτό το πλαίσιο μελετάται η θέσπιση μέτρων επέκτασης των χώρων που καταλαμβάνουν τα εξωτερικά καθίσματα και σε συνεννόηση με τους δήμους να γίνει προσωρινή επέκταση των αδειών για κατάληψη πλατειών και πεζοδρομίων.

Ο τουρισμός αποτελεί ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο για τη χώρα μας, καθώς αποτυπώνει ποσοστιαία κοντά στο 1/5 του ετήσιου ΑΕΠ και στην κυβέρνηση ευελπιστούν να κερδηθεί ένα μέρος από το χαμένο έδαφος χάρις στη θετική εικόνα που εξέπεμψε η χώρα μας στη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης. «Η Ελλάδα είναι μια χώρα υγειονομικά ασφαλής» είναι το μήνυμα που επιχειρείται να λανσαριστεί διεθνώς.

Το αποτέλεσμα, ωστόσο, είναι πολύ αβέβαιο, εξαιτίας κυρίως του γεγονότος ότι για να έρθουν τουρίστες πρέπει να λειτουργούν οι αεροπορικές συνδέσεις, κάτι που δεν είναι βέβαιο ότι θα συμβεί σύντομα. Οι συζητήσεις, εξάλλου, για το λεγόμενο «υγειονομικό διαβατήριο» δεν έχουν καρποφορήσει, ενώ δεν μπορεί να εκτιμηθεί ακόμη η αποτελεσματικότητα των rapid test που θα είμαστε σε θέση να κάνουμε μέσα στο καλοκαίρι. Τα ξενοδοχεία σχεδιάζεται να ανοίξουν σε δύο φάσεις: στις αρχές Ιουνίου τα 12μηνης λειτουργίας και στα τέλη του ίδιου μήνα τα εποχικά.

Οι προοπτικές για την έλευση ξένων τουριστών δεν είναι πολύ καλές, αλλά η κυβέρνηση δεν καταθέτει τα όπλα, σχεδιάζοντας να αποσπάσει το μεγαλύτερο μερίδιο από εκείνους που θα αποφασίσουν να κάνουν διακοπές όχι στις χώρες τους αλλά στο εξωτερικό.

Γι’ αυτό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ να καταρτιστεί ένα πλαίσιο για τις αεροπορικές συνδέσεις. Στο Μέγαρο Μαξίμου χαρακτηρίζουν πολύ θετική την απόφαση που ελήφθη στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών της Ε.Ε., την Πέμπτη, να ανατεθεί στην Κομισιόν η διαμόρφωση μιας κοινής πρότασης μέχρι τα μέσα Μαΐου για την εξομάλυνση των μεταφορών.

Σχολεία χωρίς απουσίες

Σοβαρός προβληματισμός επικρατεί στους ειδικούς και κατ’ επέκταση στην κυβέρνηση για την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Αλλά και διεθνώς δεν υπάρχει ενιαία στάση, όπως διαπίστωσε ο πρωθυπουργός, ο οποίος μίλησε προσωπικά με πολλούς ομολόγους του για να αντλήσει εμπειρία από τη δική τους στάση. Κάποιες χώρες ξεκίνησαν με την επιστροφή στα θρανία των μικρότερων παιδιών, άλλες κινήθηκαν στην αντίθετη κατεύθυνση.

Το κριτήριο κάθε επιλογής έχει οικονομική αλλά υγειονομική διάσταση. Οι μικρότεροι μαθητές μέχρι 12 ετών, για να μείνουν σπίτι, πρέπει να έχουν γονείς που δεν εργάζονται, ενώ πηγαίνοντας για μάθημα μπορεί να μεταφέρουν τον ιό στο σπίτι και να τον μεταδώσουν στους υπερήλικες που διαμένουν μαζί τους. Τούτων δοθέντων, στην κυβέρνηση φαίνεται να καταλήγουν στα εξής:

– Στις 11 ή στις 18 Μαΐου θα ανοίξουν τα Γυμνάσια και τα Λύκεια που η λειτουργία τους θα γίνει με τήρηση των κανόνων απόστασης.

– Προς το τέλος Μαΐου θα επαναλειτουργήσουν τα Δημοτικά και τα Νηπιαγωγεία, για τα οποία είναι πιθανόν να υπάρξει μικρή παράταση της σχολικής χρονιάς.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, για όσο διάστημα λειτουργήσουν τα σχολεία, δεν θα τηρείται απουσιολόγιο και οι μαθητές που θα απουσιάζουν δεν θα κινδυνεύουν να χάσουν τη χρονιά. Οι πανελλαδικές εξετάσεις για την είσοδο στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα γίνουν, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, τον Ιούνιο, ενώ για τους φοιτητές σχεδιάζεται να οριστεί εξεταστική περίοδος τουλάχιστον για όσους είναι στο τελευταίο έτος σπουδών και θέλουν να δώσουν μαθήματα για να πάρουν το πτυχίο τους.

Οπως θα τονίσει με έμφαση ο πρωθυπουργός στο μήνυμα που θα απευθύνει προς τους πολίτες, η νέα κανονικότητα επιβάλλει και νέους κανόνες υγιεινής, δηλαδή διατήρηση αποστάσεων, πλύσιμο χεριών, μάσκες σε κλειστούς χώρους, ενώ θα σταθεί ιδιαίτερα και με ευαισθησία στους ειδικούς κανόνες που θα ισχύουν για τους ηλικιωμένους και τις ευπαθείς ομάδες.

Και επειδή ένα από τα όπλα με τα οποία η χώρα μας αντιμετώπισε αποτελεσματικά την πανδημία ήταν και η καθημερινή έγκυρη ενημέρωση των πολιτών από τον κ. Τσιόδρα, τον κ. Χαρδαλιά και τον κ. Βασίλη Κοντοζαμάνη, το φανατικό κοινό το οποίο απέκτησαν όλο αυτό το διάστημα δεν πρέπει να απογοητεύεται: οι καθημερινές ενημερώσεις θα συνεχιστούν.

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών

https://bit.ly/2Y8UqkI

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 44 αυτοσχέδιες κατασκευές αποτελούμενες από εκρηκτική ύλη συνολικού βάρους 33 κιλών και 499 γραμμάριων
Μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών υλών στην Κάλυμνο βρήκαν άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Καλυμνίων. Ειδικότερα, στο πλαίσιο αστυνομικής έρευνας εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή της Καλύμνου υπαίθριος χώρος «καβάτζα», στον οποίο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 44 αυτοσχέδιες κατασκευές αποτελούμενες από εκρηκτική ύλη συνολικού βάρους 33 κιλών και 499 γραμμάριων.

Για την υπόθεση διεξάγεται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Καλυμνίων.

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Παπαγγελόπουλος διαμαρτύρεται για τη επανέναρξη της προανακριτικής για τη Novartis

https://bit.ly/35keC4N

«Αναρωτιέμαι ο Πρωθυπουργός γνωρίζει την επικίνδυνη αυτή ενέργεια; Ο κ. Τσιόδρας έχει ερωτηθεί; Εγκρίνει ο κ. Τσιόδρας τη συνάθροιση 35 περίπου ατόμων για πολλές ώρες
σε περιορισμένο χώρο;», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης και τονίζει ότι η παραβίαση των περιοριστικών μέτρων «αποτελεί εγκληματική πράξη»
Ειρωνική ανακοίνωση διαμαρτυρίας για την επανέναρξη των εργασιών της προανακριτικής επιτροπής της Βουλής για την υπόθεση της Novartis εν μέσω των περιοριστικών μέτρων για τον κορωνοίο εξέδωσε σήμερα ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, ενώ παράλληλα ζητεί να πληροφορηθεί από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εάν γνωρίζει «την επικίνδυνη αυτή ενέργεια» επαναλειτουργίας της προανακριτικής και εάν την εγκρίνει ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας.

Παράλληλα, ο κ. Παπαγγελόπουλος επαναλαμβάνει τα περί σκευωρίας, συκοφαντών, κ.λπ. και επιδεικνύει ένα μεγάλο ενδιαφέρον για την υγεία των μελών της προανακριτικής επιτροπής λόγω της πανδημίας, ενώ υπενθυμίζει ότι οι ποινές οι οποίες προβλέπονται σε περίπτωση παραβίασης των περιοριστικών μέτρων διάδοσης του κορωνοίου, κάτι «που αποτελεί εγκληματική πράξη», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει φτάνουν έως τα ισόβια.
Η δήλωση του κ. Παπαγγελόπουλου έχει ως εξής:
«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους παρανοϊκούς, συκοφάντες και σκευωρούς πολιτικούς διώκτες μου.
Προκάλεσαν εσπευσμένα την επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία σύγκληση της προκαταρκτικής επιτροπής που ερευνά τις στημένες και ανύπαρκτες κατηγορίες σε βάρος μου.
Μου δίνουν λοιπόν την ευκαιρία πολύ πιο σύντομα απ’ ότι υπολόγιζα να αποκαλύψω την αλήθεια, το ποιόν, τις ενέργειες και τα κίνητρα των επικίνδυνων για τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη αντιπάλων μου.

Επισημαίνω όμως:

α) Τα περιοριστικά μέτρα, με καθολική σχεδόν απαγόρευση της κυκλοφορίας, ισχύουν μέχρι την 4η Μαΐου και η επιτροπή, παρ’όλα αυτά, θασυνεδριάσει… 4 ημέρες πριν !!!

β) Ο πρωθυπουργός, όχι μόνο δεν έχει εξαγγείλει την μερική άρση των περιοριστικών μέτρων, αλλά δεν έχει καν αποφασίσει ποια μέτρα και πότε θα αρθούν και κάποιοι επέβαλλαν τη σύγκληση της επιτροπής.

Η παρανοϊκή μανία τους εναντίον μου, ιδίως μετά την ολοκληρωτική κατάρρευση όλων των βρώμικων μεθοδεύσεων σε βάρος μου, τους οδηγεί να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή των μελών της επιτροπής, των υπαλλήλων της Βουλής, που συμμετέχουν στις εργασίες της, και των μαρτύρων.

Τον εαυτό μου δεν τον συνυπολογίζω γιατί είναι πιθανόν κάποιοι να εύχονται τη φυσική μου εξόντωση έστω και από τον κορωνοϊό, μετά την αποτυχία τους να με εξοντώσουν ηθικά.

Υπενθυμίζω επίσης ότι η συνεδρίαση της επιτροπής πριν λήξουν τα περιοριστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί για να αποτραπεί η διάδοση μιας μεταδοτικής ασθένειας αποτελεί εγκληματική πράξη που προβλέπεται και τιμωρείται από το άρθρο 285 παρ. 1 Π.Κ..

Εάν δε, ο μοι γένοιτο, μεταδοθεί ο κορωνοϊός σε άτομο που έχει σχέση με την επιτροπή προβλέπεται κάθειρξη έως 10 έτη.

Στην περίπτωση δε που υπάρξει θάνατος η ποινή αυξάνεται και με προϋποθέσεις επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη.
Αναρωτιέμαι ο Πρωθυπουργός γνωρίζει την επικίνδυνη αυτή ενέργεια; Ο κ. Τσιόδρας έχει ερωτηθεί;
Εγκρίνει ο κ. Τσιόδρας τη συνάθροιση 35 περίπου ατόμων για πολλές ώρες σε περιορισμένο χώρο;

Οι Έλληνες απαγορεύεται να βγουν από τα σπίτια τους, οι εκκλησιές παραμένουν κλειστές, αλλά η επιτροπή θα συνεδριάσει για να εκδικηθεί τον Παπαγγελόπουλο, να ευχαριστηθούν οι διεφθαρμένοι και φαύλοι διώκτες μου και να εξυπηρετηθούν ευτελείς μικροπολιτικές σκοπιμότητες».

via Blogger anatakti.gr