Daily Archives: 16 Δεκεμβρίου, 2019

Εικόνα

CATS Memory Elaine Paige

https://ift.tt/2HYvba6

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

CATS PLAY idea studio

https://ift.tt/2HYvba6

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

BERLIN ITB 2010 – HAITI STAND

https://ift.tt/2HYvba6

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Ξανά στους δρόμους τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχων-Θα ξεσκονίζουν όλα τα οχήματα

http://bit.ly/36EyUoJ

 Την ενεργοποίηση και πάλι των Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου για την οδική ασφάλεια αλλά
και για την μέτρηση των εκπομπών καυσαερίων ανακοίνωσε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με ειδικό άρθρο που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για τα Υδατοδρόμια και έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Παράλληλα στο άρθρο 30 του νομοσχεδίου ξεκαθαρίζεται η αμοιβή των μελών των Μικτών Κλιμακίων Ελέγχων (ΜΚΕ) καθώς επίσης και τα πρόστιμα που θα επιβάλλουν στους παραβάτες οδηγούς αυτοκινήτων ή φορτηγών αλλά και στους ιδιοκτήτες των μεταφορικών εταιρειών σε περίπτωση που το όχημα τους ανήκει.

Ειδικότερα το άρθρο 30 αναφέρει ότι: «Τροποποίηση άρθρων 1, 4Α και 4Β και προσθήκη άρθρου 4Γ του ν.3446/2006 (Α’ 49)

1.Το άρθρο 1 του ν. 3446/2006 «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων – Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις» (Α’ 49) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1 Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου Οχημάτων

1.Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα των Περιφερειών της Χώρας συνιστώνται ένα ή περισσότερα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου (ΜΚΕ). Τα ΜΚΕ είναι αρμόδια για τον έλεγχο της νομιμότητας και ασφάλειας της κυκλοφορίας και των εκπομπών καυσαερίων των οχημάτων, ελληνικών και αλλοδαπών, που κυκλοφορούν στη χώρα, τον έλεγχο νομιμότητας της διενέργειας μεταφοράς με αυτά, καθώς και για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

2.Τα ΜΚΕ αποτελούνται από:

α) Δύο (2) εκπροσώπους της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών ή του Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ένας από τους οποίους είναι τεχνικός και

β) ένα (1) όργανο του Τμήματος Τροχαίας ή της υπηρεσίας που ασκεί καθήκοντα Τροχαίας ή ένα όργανο του Λιμενικού Σώματος, εφόσον ο έλεγχος διενεργείται σε περιοχή αρμοδιότητάς του.

Επικεφαλής του ΜΚΕ ορίζεται ένας από τους εκπροσώπους της περίπτωσης α΄.

Σε περίπτωση μεταφοράς ραδιενεργών υλικών, είτε αυτή είναι δηλωμένη είτε όχι, στο ΜΚΕ δύναται να συμμετέχει, εφόσον κριθεί απαραίτητο από τον επικεφαλής του ΜΚΕ, και ένα μέλος του προσωπικού της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών ορίζεται ο τρόπος και οι προϋποθέσεις συμμετοχής του μέλους του προσωπικού της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) που συμμετέχει στο ΜΚΕ, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

3.Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη που εκδίδεται κάθε έτος μετά από πρόταση των αρμόδιων υπηρεσιών, καθορίζεται ο αριθμός των ΜΚΕ καθώς και ονομαστικός πίνακας υπαλλήλων των αρμόδιων υπηρεσιών που μπορούν να συμμετέχουν στα ΜΚΕ.

4.Με απόφαση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας συγκροτείται κάθε φορά το ΜΚΕ από υπαλλήλους που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω ονομαστικό πίνακα.

5.Ο έλεγχος ασκείται σε κάθε σημείο της περιοχής αρμοδιότητας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ακόμη και στους λιμένες και πλησίον των συνοριακών σταθμών, καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, ακόμη και τις αργίες. Η διαπίστωση της παράβασης και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων γίνεται επιτόπου και μετά από ακρόαση του οδηγού του οχήματος συντάσσεται σχετική έκθεση.

6.Η ακινητοποίηση του οχήματος γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και των υπουργικών αποφάσεων του άρθρου 4Β.

7.Στις περιπτώσεις που η παράβαση επισύρει την ποινή του διοικητικού προστίμου, μέτρο για την εξασφάλιση της καταβολής του, αποτελεί η επί τόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος. Η καταλογιστική πράξη επιβολής του προστίμου επέχει θέση στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για χρονικό διάστημα επτά (7) ημερών. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού μπορεί να μειώνεται το χρονικό διάστημα κυκλοφορίας του οχήματος με την καταλογιστική πράξη επιβολής προστίμου και να τίθενται περιορισμοί στον προορισμό και στην διαδρομή που ακολουθείται. Απαγορεύεται η έξοδος από τη Χώρα των οχημάτων, των οποίων έχουν αφαιρεθεί τα στοιχεία κυκλοφορίας. Τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος επιστρέφονται στο νόμιμο κάτοχό τους από τις αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές, αφού εξοφληθεί το πρόστιμο. Εάν πρόκειται για αλλοδαπό όχημα και δεν καταβληθεί το πρόστιμο εντός της ίδιας ημέρας, αντίγραφο της καταλογιστικής πράξης αποστέλλεται από το ΜΚΕ. σε όλα τα Τελωνεία, τις Αστυνομικές και Λιμενικές Αρχές εισόδου και εξόδου από τη Χώρα, ώστε να μην επιτραπεί η έξοδος του οχήματος έως ότου καταβληθεί το πρόστιμο. Η έξοδος του οχήματος επιτρέπεται αφού προσκομιστεί στις Τελωνειακές ή Λιμενικές Αρχές το αποδεικτικό καταβολής του προστίμου και παραληφθούν τα στοιχεία κυκλοφορίας που είχαν αφαιρεθεί. Η άσκηση προσφυγής κατά της πράξης επιβολής προστίμου, ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου, δεν αναστέλλει την εκτέλεσή της. Η διάταξη αυτής της παραγράφου έχει εφαρμογή και για τους ελέγχους που πραγματοποιούνται από τα υπόλοιπα όργανα ελέγχου του άρθρου 2 του νόμου αυτού.

8.Τα έσοδα από την είσπραξη των προστίμων που επιβάλλονται από τα ΜΚΕ περιέρχονται στην οικεία Περιφέρεια κατά ποσοστό 70% και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας και εξοπλισμού των ΜΚΕ ή των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών ή των ΚΤΕΟ. Το υπόλοιπο ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) περιέρχεται ως δημόσιο έσοδο στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

9.Στα μέλη του ΜΚΕ, ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους, καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ. Το ποσό της μηνιαίας αποζημίωσης προέρχεται από τις πιστώσεις της Περιφέρειας. Η μηνιαία αποζημίωση καταβάλλεται υπό τον όρο ότι οι ημέρες ελέγχου στις οποίες συμμετείχε το μέλος του ΜΚΕ δεν είναι λιγότερες των πέντε (5) μηνιαίως. Σε περίπτωση μικρότερου αριθμού ημερών ελέγχου η αποζημίωση περιορίζεται αναλόγως. Τα μέλη του ΜΚΕ υποχρεούνται, όταν υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες, να πραγματοποιούν και περισσότερες των πέντε (5) ημέρες ελέγχου. Για τις πέραν των πέντε (5) ημέρες ελέγχου σε ΜΚΕ δεν καταβάλλεται αποζημίωση. Η μηνιαία αποζημίωση καταβάλλεται μόνον για ελέγχους που πραγματοποιούνται μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών και πέραν του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση. Για την πραγματοποίηση ελέγχων από το ΜΚΕ εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση δεν καταβάλλεται αποζημίωση. Το ποσό της μηνιαίας αποζημίωσης μπορεί να αναπροσαρμόζεται ανά διετία με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών.

10.Στις παραμεθόριες περιοχές όπως ορίζονται στο ν. 287/1976 (Α΄ 78), όπως ισχύει, μπορούν να συστήνονται ένα ή περισσότερα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου Δήμων Παραμεθόριων Περιοχών (ΜΚΕ−ΔΠΠ). Τα έσοδα από την είσπραξη των προστίμων που επιβάλλουν τα ΜΚΕ−ΔΠΠ αποτελούν έσοδα των Δήμων και οι αμοιβές των προσώπων που μετέχουν σε αυτά βαρύνουν τον προϋπολογισμό των οικείων δήμων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών ρυθμίζονται τα θέματα σχετικά με τη συγκρότηση, τη σύνθεση, την τοπική αρμοδιότητα ελέγχου, τη σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις αποζημίωση των μελών τους και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τη λειτουργία τους.»

11.Στο άρθρο 4Α του ν. 3446/2006 (Α’ 49) «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων – Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις» (Α’ 49) αντικαθίσταται η παράγραφος 1, καταργείται η παράγραφος 4 και το άρθρο 4Α διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 4Α Διοικητικά πρόστιμα

1.Για τις παραβάσεις της νομοθεσίας οδικών μεταφορών που προβλέπονται σε αυτόν το νόμο και στις υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται με εξουσιοδότησή του, οι αρχές ελέγχου του άρθρου 2 επιβάλλουν τις ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις:

(α) Για ιδιαζόντως σοβαρή παράβαση:

Διοικητικό πρόστιμο

− στον ιδιοκτήτη: από 1.000 έως 3.000 ευρώ

− στον οδηγό: από 500 έως 1000 ευρώ

− στον υπεύθυνο φόρτωσης: από 1.000 έως 3.000 ευρώ

− στους λοιπούς συμμετέχοντες ανάλογα με τις υποχρεώσεις ασφαλείας εκάστου, σύμφωνα με το κεφάλαιο 1.4 του Παραρτήματος Ι.1 της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ, όπως κάθε φορά ισχύει: από 500 έως 1.000 ευρώ.

(β) Για πολύ σοβαρή παράβαση:

Διοικητικό πρόστιμο

− στον ιδιοκτήτη: από 550 έως 950 ευρώ

− στον οδηγό: από 260 έως 450 ευρώ

− στον υπεύθυνο φόρτωσης: από 550 έως 950 ευρώ

− στους λοιπούς συμμετέχοντες ανάλογα με τις υποχρεώσεις ασφαλείας εκάστου, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 1.4 του Παραρτήματος Ι.1 της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ, όπως κάθε φορά ισχύει: από 260 έως 450 ευρώ

(γ) Για σοβαρή παράβαση:

Διοικητικό πρόστιμο

− στον ιδιοκτήτη: από 300 έως 500 ευρώ

− στον οδηγό: από 100) έως 250 ευρώ

− στον υπεύθυνο φόρτωσης: από 300 έως 500 ευρώ

− στους λοιπούς συμμετέχοντες ανάλογα με τις υποχρεώσεις ασφαλείας εκάστου, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 1.4 του Παραρτήματος Ι.1 της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ, όπως κάθε φορά ισχύει: από εκατό (100) έως διακόσια πενήντα (250) ευρώ

(δ) Για ελαφρά παράβαση:

Διοικητικό πρόστιμο

− στον ιδιοκτήτη: από 50 έως 250 ευρώ,

− στον οδηγό: από 20 έως 80 ευρώ.

2.Στους ιδιοκτήτες που είναι και οδηγοί των οχημάτων τους καταλογίζεται μόνο το πρόστιμο που αφορά τον ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση μισθωμένου οχήματος, το πρόστιμο για τον ιδιοκτήτη καταλογίζεται στον μισθωτή.

3.Ο ιδιοκτήτης του οχήματος είναι υπεύθυνος για τις παραβάσεις που διαπράττονται από τον οδηγό που χρησιμοποιεί για την πραγματοποίηση της μεταφοράς. Σε περίπτωση μισθωμένου οχήματος χωρίς οδηγό, υπεύθυνος για τις παραβάσεις του οδηγού είναι ο μισθωτής.»

4.Στο άρθρο 4Β του ν. 3446/2006 «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων – Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις» (Α’ 49) αντικαθίστανται οι παράγραφοι 1, 3, 4 και 5 και το άρθρο 4Β διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 4Β Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1.Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι παραβάσεις της νομοθεσίας οδικών μεταφορών που αφορούν:

α) την πρόσβαση στην αγορά των εθνικών και διεθνών οδικών εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών και τη διενέργεια μεταφορών με φορτηγά και λεωφορεία δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, τους Κανονισμούς (ΕΚ) 1072/2009 και 1073/2009 και τις διμερείς και πολυμερείς διεθνείς συμφωνίες οδικών εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών, όπως κάθε φορά ισχύουν,

β) τις ώρες οδήγησης, τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης των οδηγών που απασχολούνται στην οδική μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών και τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 3821/85, τον Κανονισμό (ΕΚ) 561/2006 και την Ευρωπαϊκή Συμφωνία της Γενεύης του 1970 για την Εργασία των Πληρωμάτων των Οχημάτων που εκτελούν Διεθνείς Οδικές Μεταφορές («AETR»), όπως ισχύουν κάθε φορά,

γ) τις απαιτήσεις οι οποίες πρέπει να πληρούνται κατά τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ, όπως ισχύει κάθε φορά και ενσωματώνεται στην εθνική -νομοθεσία,

δ) τις απαιτήσεις για τον ειδικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ευπαθών τροφίμων, σύμφωνα με τη Συμφωνία ΑΤΡ, όπως ισχύει κάθε φορά και ενσωματώνεται στην εθνική – νομοθεσία,

ε) τα μέγιστα βάρη και διαστάσεις, την ασφαλή φόρτωση και έλξη οχημάτων, τις επιτρεπόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις του οχήματος, τα τεχνικά χαρακτηριστικά συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων και γενικότερα την ασφαλή κυκλοφορία του οχήματος όπως ρυθμίζονται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και την υπόλοιπη εθνική και κοινοτική νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά,

στ) τις ελλείψεις που διαπιστώνονται κατά τη διενέργεια του οδικού τεχνικού ελέγχου των οχημάτων επαγγελματικής χρήσης που κυκλοφορούν στην ελληνική επικράτεια για τη διαπίστωση της τεχνικής τους καταλληλότητας.

1α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις για τις παραβάσεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας που αφορούν στα στοιχεία αναγνώρισης πλαισίου και κινητήρα οχημάτων, στη γενική απογραφή, ταξινόμηση και κυκλοφορία οχημάτων, στις άδειες και πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας και στις άδειες οδήγησης, όταν αυτές οι παραβάσεις διαπράττονται με φορτηγά, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα οχήματα. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις για τις παραβάσεις των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων στο οδικό δίκτυο της Χώρας.

2.Με τις ίδιες αποφάσεις κατατάσσονται οι παραβάσεις σε κατηγορίες ανάλογα με τη σοβαρότητά τους, καθορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις εντός των ορίων του άρθρου 4Α ανάλογα με τη σοβαρότητα κάθε παράβασης, οι διοικητικές κυρώσεις που καταλογίζονται σε περίπτωση συρροής παραβάσεων και σε περίπτωση υποτροπής, τα πρόσωπα που είναι υπόχρεα για την καταβολή των προστίμων, τα διοικητικά μέτρα που επιβάλλονται, οι ειδικές απαιτήσεις για τη σύνθεση των οργάνων ελέγχου και ο ελάχιστος εξοπλισμός που απαιτείται για τον έλεγχο.

3.Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, ρυθμίζονται για καθεμία από τις αρχές ελέγχου του άρθρου 2 τα ειδικά θέματα σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου, τα σημεία ελέγχου, τους χώρους ελέγχου, τη διαπίστωση, καταλογισμό, επιβολή και είσπραξη των διοικητικών προστίμων και την απόδοσή τους στον Κρατικό Προϋπολογισμό και τη συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για τους οδικούς ελέγχους της νομοθεσίας μεταφορών.

4.Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται ενιαίο έντυπο ελέγχου με παραρτήματα για κάθε κατηγορία ελέγχου που πραγματοποιείται.

5.Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού καθορίζονται για κάθε αρχή ελέγχου οι απαιτήσεις εκπαίδευσης και η διαδικασία πιστοποίησης των ελεγκτών που συμμετέχουν στα όργανα ελέγχου».

6.Στο ν. 3446/2006 (Α’ 49) μετά το άρθρο 4Β προστίθεται νέο άρθρο 4Γ, ως εξής:

«Άρθρο 4Γ Έλεγχοι παραποίησης ταχογράφων

1.Αν, μετά τη διεξαγωγή ελέγχου καθ’ οδόν σε όχημα που φέρει ταχογράφο από τις αρχές ελέγχου του άρθρου 3 της κ.υ.α. αριθμ. Γ438/οικ.28317/2481/2009 (Β’ 989) προκύπτουν στοιχεία που δημιουργούν εύλογες υποψίες για την ύπαρξη συσκευής ή διάταξης ή λογισμικού παραποίησης των καταγραφών του ταχογράφου, οι αρχές ελέγχου μπορούν να κατευθύνουν το όχημα σε εγκεκριμένο συνεργείο ταχογράφων για τη διεξαγωγή ελέγχου, προκειμένου να διαπιστωθεί:

(α) αν ο ταχογράφος λειτουργεί κανονικά και

(β) αν τα δεδομένα καταγράφονται και αποθηκεύονται ορθά και οι παράμετροι βαθμονόμησης είναι ορθές.

2.Οι αρχές ελέγχου μπορούν να ζητούν από τα εγκεκριμένα συνεργεία ταχογράφων να διεξαγάγουν τους ελέγχους των περιπτώσεων α και β της παρ. 1 παρ. 1 του παρόντος άρθρου καθώς και ελέγχους για ανίχνευση παρουσίας συσκευών ή διάταξης ή λογισμικού παραποίησης.

3.Αν εντοπιστούν συσκευές ή διάταξη ή λογισμικό παραποίησης, είτε έχουν χρησιμοποιηθεί από τον οδηγό είτε όχι, ο εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένης της ίδιας της συσκευής ή διάταξης, η μονάδα επί οχήματος ή τα δομικά της στοιχεία, το λογισμικό καθώς και η κάρτα οδηγού, μπορούν να αφαιρούνται από το όχημα με εντολή της αρχής ελέγχου για τη διαπίστωση της παράβασης. Η κίνηση του οχήματος επιτρέπεται μετά την αποκατάσταση της ορθής λειτουργίας του ταχογράφου. Το κόστος του ελέγχου της δεύτερης παραγράφου και της αποκατάστασης της ορθής λειτουργίας του ταχογράφου βαρύνει τον κάτοχο του οχήματος.»

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Ξέσπασε ο Γιώργος Καπουτζίδης: Δεν έχετε κανένα δικαίωμα στη ζωή μου

http://bit.ly/35ndP21


«Αυτός ο κόσμος είναι για όλους, είμαστε όλοι ίσοι, έχουμε όλοι ίσα δικαιώματα. Δεν ήρθε
κανείς εδώ για να κάνει τον προϊστάμενο και να μας πει ποιους αποδέχεται και ποιους όχι. Δεν μου αρέσει η λέξη αποδοχή. Η λέξη αποδοχή είναι σαν να λέω ότι αισθάνομαι εγώ κατώτερος και περιμένω εσένα να με αποδεχτείς. Δεν περιμένω κανενός την αποδοχή. Όλοι είμαστε άνθρωποι, όλες οι φυλές, όλες οι θρησκείες, όλοι οι σεξουαλικοί προσανατολισμοί. Όλοι είμαστε σε αυτή τη γη κι έχουμε έρθει για να ζήσουμε αγαπημένοι. Δεν μπορείς να γίνεις κολλητός μου, μη γίνεις κολλητός μου. Τα δικαιώματά μου, όμως, είναι αυτά, δεν θα μου τα μειώσεις.
Θα πρέπει να εστιάσετε στον εαυτό σας, στο σπίτι σας, στους δικούς σας ανθρώπους, στην οικογένειά σας. Και αφήστε τις άλλες οικογένειες και τα άλλα σπίτια και τους άλλους ανθρώπους να ζήσουν τη ζωή που θέλουν να ζήσουν. Προσπάθησε να καλυτερεύσεις τη ζωή σου, μην ασχολείσαι με τη ζωή του άλλου. Παίρνω πολύ ξεκάθαρη θέση σε πάρα πολλά πράγματα. Θεωρώ ότι δεν έχω κρυφτεί καθόλου και δεν έχω φοβηθεί καθόλου κανέναν και λέω αυτό που θέλω να πω.
Από εκεί και πέρα, μην περιμένετε από εμένα να καθίσω να σας κάνω εξομολογήσεις, αποκαλύψεις και δεν ξέρω κι εγώ τι γιατί θα είναι σαν να λέω “έχετε δικαίωμα”, όχι δεν έχετε κανένα. Λυπάμαι που σας το λέω, αλλά δεν έχετε κανένα δικαίωμα πάνω στη ζωή μου, δεν περιμένω καμία αποδοχή και καμία ανοχή. Αν εγώ αρχίσω και σας εξομολογούμαι, θα είναι σαν να σας λέω ότι έχετε δικαίωμα να με ρωτήσετε, όχι. Θα κάνω ό,τι θέλω. Κάντε κι εσείς αυτό που θέλετε και να κοιτάξει ο καθένας τη ζωή του και να τη φτιάξει όσο γίνεται πιο όμορφη», είπε χαρακτηριστικά.

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Διδασκαλία «μακεδονικής» γλώσσας σε σχολεία της Έδεσσας ζητάει φιλοσκοπιανή ΑΜΚΕ

http://bit.ly/2sthNaX

Η φιλοσκοπιανή ΑΜΚΕ ζητάει να εφαρμοστεί πρόνοια της … Συνθήκης των Σεβρών του
1923, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται «η παροχή ευκολιών για τη διδασκαλία άλλων γλωσσών πέραν της ελληνικής στα σχολεία της δημόσιας εκπαίδευσης»
Αίτημα προς το Υπουργείο Παιδείας για διδασκαλία της «μακεδονικής» γλώσσας στα σχολεία κατέθεσε η φιλοσκοπιανή ΑΜΚΕ «Κρστε Μισιρκοβ», που έχει έδρα την Αριδαία Πέλλας με πρόεδρο τον αποσχηματισθέντα ιερέα Νικόδημο Τσαρκνιά.

Η φιλοσκοπιανή ΑΜΚΕ ζητάει συγκεκριμένα να εφαρμοστεί πρόνοια της … Συνθήκης των Σεβρών του 1923, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται «η παροχή ευκολιών για τη διδασκαλία άλλων γλωσσών πέραν της ελληνικής στα σχολεία της δημόσιας εκπαίδευσης»

Παράλληλα με επιστολή προς το Δήμο Έδεσσας, ο Τσαρκνιάς αιτείται την παραχώρηση σχολικής αίθουσας προκειμένου να πραγματοποιούνται μαθήματα «μακεδονικής» γλώσσας μέσω internet

«Το πρόγραμμα αυτό θα απευθύνεται σε δημότες της Έδεσσας, θα είναι πιλοτικό, θα έχει περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων και θα παρέχεται δωρεάν από την ΑΜΚΕ «Κρστε Μισιρκοβ» η οποία θα ανλάβει τα έξοδα ιντερνετικής σύνδεσης της χρήσης πλατφόρμας διδασκαλίας και τον απαιτούμενο εξοπλισμό» αναφέρει μεταξύ άλλων η επιστολή προς την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Έδεσσας.

Οι προκλητικές κινήσεις της φιλοσκοπιανής ΑΜΚΕ αποσκοπούν αποκλειστικά στο να δημιουργήσουν εντυπώσεις και κυρίως να κινήσουν το ενδιαφέρον ακραίων οργανώσεων της σκοπιανής διασποράς, σε ΗΠΑ, Αυστραλία και Καναδά, επιδιώκοντας τα πολύτιμα… εμβάσματά τους, όπως συνέβαινε στο παρελθόν.

Το εγχείρημα που είχε ανακοινώσει αρχές Σεπτεμβρίου ο Τσαρκνιάς, για διδασκαλία της «μακεντόνσκι» γλώσσας σε φροντιστήριο που θα λειτουργούσε σε χώρο της παράνομης εκκλησίας που κατασκεύασε και λειτουργεί ο ίδιος στην Αριδαία Πέλλας, κατέληξε σε … φιάσκο, αφού δεν υπήρχε συμμετοχή.

Στην επιστολή ο Τσαρκνιάς υπογράφει με το κοσμικό του όνομα, Νικόλαος, επειδή έχει αποσχηματισθεί αλλά παρανόμως φοράει το ράσο και παρουσιάζεται ως … αρχιμανδρίτης.

Της φιλοσκοπιανής ΑΜΚΕ ηγείται μαζί με τον Τσαρκνιά και η Ευγενία Νατσουλίδου, πρώην εκπρόσωπος της ακραίας σκοπιανής οργάνωσης «United ‘Macedonian’ Diaspora».
Οι ενέργειές της ΑΜΚΕ «τρείς και ο κούκος», είναι απόρροια του αρνητικού αποτυπώματος της Συμφωνίας των Πρεσπών, που αναγνωρίζει «μακεδονική» γλώσσα (έστω και με αστερίσκους), αλλά και «μακεδονικής» εθνικής ταυτότητα. Η χρήση του όρου «μακεδονική γλώσσα» από τους Σκοπιανούς, είχε σχολιάσει αρνητικά και ο καθηγητής Γλωσσολογίας Γιώργος Μπαμπινιώτης κάνοντας λόγο για «μέγα λάθος».

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Tamara Ecclestone: Ληστές εισέβαλαν στο σπίτι της και άρπαξαν κοσμήματα 50 εκατ. λιρών

http://bit.ly/2YXATCe

Στα κλοπιμαία περιλαμβάνονται δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, ένα βραχιόλι Cartier αξίας 80.000
λιρών – Μυστήριο η εισβολή στο σπίτι-φρούριο που ανήκει στην κόρη του πρώην «κυρίου Formula 1» Bernie Ecclestone
Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η κόρη του πρώην αρχηγού της Formula 1, Bernie Ecclestone, Tamara καθώς ληστές φέρεται να έχουν κλέψει μέσα από την πολυτελή και καλά φυλασσόμενη κατοικία στο Kensington του Λονδίνου κοσμήματα αξίας 50 εκατομμυρίων λιρών. Η Tamara είναι «ταραγμένη και θυμωμένη» μετά την πρωτοφανή ληστεία που σημειώθηκε μέσα στο σπίτι της την περασμένη Παρασκευή παρουσία των ανδρών ασφαλείας που φυλάσσουν τον χώρο.
Πώς έγινε η ληστεία-μαμούθ
Σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα «Sun», τρεις ληστές φέρεται να μπήκαν μέσα στην πολυτελή έπαυλη των 57 δωματίων, στιγμιότυπα της οποίας έχουμε δει στο ριάλιτι της Tamara πριν από δύο χρόνια, μέσα από τον κήπο, και πήγαν κατευθείαν στα χρηματοκιβώτια. Εκεί τους εντόπισε ένας από τους φύλακες της κατοικίας, αλλά είχαν ήδη προλάβει να αρπάξουν πολύτιμα δαχτυλίδια, σκουλαρίκια και ένα βραχιόλι Cartier αξίας 80.000 λιρών, που ήταν γαμήλιο δώρο.
Οι ληστές γνώριζαν τα κατατόπια και σε 50 λεπτά σάρωσαν στα πάντα
Σύμφωνα με μάρτυρες που ήταν έξω από το σπίτι, υπήρχαν τρία περιπολικά έξω από την πολυτελή έπαυλη που βρίσκεται κοντά στο παλάτι του Κένσινγκτον στις 11:10 το βράδυ της Παρασκευής. Μια πηγή δήλωσε στην εφημερίδα: «Αυτή είναι η πιο σοκαριστική διάρρηξη, επειδή έγινε ένα από τα πιο καλά φυλασσόμενα σπίτια του Λονδίνου, σε έναν από τους πιο ασφαλείς δρόμους του Λονδίνου. Εκτιμάται ότι έχουν κλαπεί κοσμήματα αξίας 50 εκατομμυρίων λιρών από τα χρηματοκιβώτια της Tamara και του συζύγου της Τζέι». Σύμφωνα με την πηγή, η ληστεία διήρκησε μόλις 50 λεπτά, στη διάρκεια των οποίων άνοιξαν τα χρηματοκιβώτια, τα οποία φυλάσσονταν σε κρυφά σημεία. Στη συνέχεια, έσπασαν ένα παράθυρο και διέφυγαν από εκεί.
Εκπρόσωπος της οικογένειας δήλωσε για το συμβάν: «Μπορώ, δυστυχώς, να επιβεβαιώσω ότι υπήρξε εισβολή στο σπίτι. Η εσωτερική ασφάλεια συνεργάζεται με την αστυνομία για το θέμα αυτό. Η Tamara και η οικογένεια είναι καλά, αλλά προφανώς θυμωμένοι και κλονισμένοι από το περιστατικό». Η αστυνομία μέχρι στιγμής ανέφερε ότι δεν έχουν γίνει συλλήψεις.
Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι στον δρόμο που μένει η Tamara και η οικογένειά της είναι ένας από τους πιο αποκλεισμένους και φυλασσόμενους δρόμους του Λονδίνου, όπου γείτονές της είναι ο Ρώσος δισεκατομμυριούχος Ρομάν Αμπράμοβιτς, ο σουλτάνος του Μπρουνέι και ο πλουσιότερος άνθρωπος της Κίνας Γουάνγκ Τζιανλίν.

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Γερμανικά ΜΜΕ κατά Τούνμπεργκ: Γιατί δεν ανέβασε φωτο από την πρώτη θέση;

http://bit.ly/2th0D0m

Η φωτογραφία που ανέβασε στα social media η πιο διάσημη ακτιβίστρια στον κόσμο και την δείχνει να κάθεται στο πάτωμα υπερταχείας ανάμεσα στις βαλίτσες της «άναψε φωτιές»
Πυρ και μανία είναι οι Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι αλλά και τα γερμανικά ΜΜΕ με την φωτογραφία που ανέβασε στα social media η πιο διάσημη ακτιβίστρια στον κόσμο Γκρέτα Τούνμπεργκ, με την ίδια να κάθεται στο πάτωμα υπερταχείας ανάμεσα στις βαλίτσες της ενώ είχε εισιτήριο πρώτης θέσης.
«Διασχίζοντας τη Γερμανία, σε υπερπλήρη τρένα…», ήταν το αρχικό σχόλιο της 16χρονης ακτιβίστριας στο Twitter, το οποίο στάθηκε αφορμή για να ξεσπάσει τις τελευταίες ώρες λεκτικός πόλεμος ανάμεσα στους Γερμανούς και τη Σουηδή έφηβη.

Η Γκρέτα είχε βρεθεί στο Τορίνο προερχόμενη από τη Διεθνή Διάσκεψη για το Κλίμα στη Μαδρίτη. Ως γνωστόν, για τις μετακινήσεις της δεν επιλέγει το αεροπλάνο για να μην επιβαρύνει το περιβάλλον. Για να επιστρέψει στην πατρίδα της, επέλεξε το τρένο. Η Γκρέτα ταξίδεψε μέχρι την πατρίδα της μέσω Ελβετίας και Γερμανίας.Την Κυριακή, η φωτογραφία που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter, με την ίδια να κάθεται στο πάτωμα δίπλα στην πόρτα μιας γερμανικής υπερταχείας, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων και έγινε viral.

H ακτιβίστρια υπέρ του κλίματος, το νεότερο άτομο που αναδείχθηκε ποτέ σε πρόσωπο της χρονιάς από το περιοδικό Time, βρέθηκε στο στόχαστρο των Γερμανών.
H Σουηδή ακτιβίστρια αφήνει να εννοηθεί ότι η φωτογραφία είχε βγει σε προηγούμενο δρομολόγιο των Γερμανικών Σιδηροδρόμων, την ίδια μέρα, με αφετηρία τη Βασιλεία της Ελβετίας και πιθανό προορισμό το Κάσελ: «Το τρένο μας από τη Βασιλεία τέθηκε εκτός λειτουργίας. Έτσι καθίσαμε στο πάτωμα σε δύο διαφορετικά τρένα. Μετά το Γκέτινγκεν βρήκα μία θέση. Αυτό φυσικά δεν είναι πρόβλημα και ποτέ δεν είπα ότι ήταν. Τα υπερπλήρη τρένα είναι πολύ θετικό σημάδι, γιατί δείχνουν ότι υπάρχει αυξημένη ζήτηση».

Bild: Γιατί δεν ανέβασε φωτογραφία από την πρώτη θέση;
«Γιατί η Γκρέτα δεν ανέβασε καμία φωτογραφία από την πρώτη θέση της υπερταχείας;» διερωτάται η γερμανική εφημερίδα «Bild» αφήνοντας να εννοηθεί ότι σκοπίμως η Σουηδή ακτιβίστρια προτίμησε να αναρτήσει την συγκεκριμένη φωτογραφία. «Η Γκρέτα, η μοναχική ακτιβίστρια σύμβολο για την προστασία του κλίματος μοιράστηκε με τους οπαδούς της τη συγκεκριμένη φωτογραφία και δεν δείχνει τα πάντα, ούτε την ομάδα συμβούλων της, που την συνοδεύει παντού. Ούτε την πρώτη θέση στην οποία καθόταν επί αρκετές ώρες και την εξυπηρετούσαν με ενθουσιασμό οι υπάλληλοι των τρένων. Η Γκρέτα τράβηξε πολλές φωτογραφίες εκείνη την ημέρα. Αλλά επέλεξε αυτή», σχολιάζει το επίμαχο δημοσίευμα.

Πάνω από 15 εκατομμύρια είναι οι ακόλουθοι της Γκρέτα στα κοινωνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και πολλοί Γερμανοί -ανάμεσά τους και υπάλληλοι των Γερμανικών Σιδηροδρόμων- είναι εξοργισμένοι, γράφει το γερμανικό περιοδικό Focus. Πολλοί επέλεξαν το Twitter για να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους. Θα ήταν πιο ωραίο αν είχατε αναφέρει επίσης με πόσο φιλικό και εξυπηρετικό τρόπο σας είχε φροντίσει η ομάδα μας στην πρώτη θέση, γράφει ένας υπάλληλος των γερμανικών σιδηροδρόμων υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Ένας συνεπιβάτης της Γκρέτα επιβεβαιώνει στην εφημερίδα Βild ότι η 16χρονη ακτιβίστρια ταξίδευε στην πρώτη θέση από το Κάσελ έως το Αμβούργο. «Οι υπάλληλοι του τρένου ήταν πολύ ενθουσιασμένοι που η Γκρέτα Τούνμπεργκ ταξίδευε μαζί τους», υποστηρίζει.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας «Die Welt», κατά καιρούς οι Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι δέχονται κριτική για καθυστερήσεις και υπερπλήρεις συρμούς, ωστόσο, έχουν υιοθετήσει εφαρμογές που ενημερώνουν τους επιβάτες, σε πραγματικό χρόνο, για την όποια καθυστέρηση, καθώς και για την πληρότητα των τρένων.

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα πληρώνονται πριν τα Χριστούγεννα

http://bit.ly/2POHXNm

Επίδομα στέγασης, παιδιού και ΚΕΑ: Πότε θα καταβληθούν τα χρήματα στους δικαιούχους
– Ημερομηνίες πληρωμών

Εκτός από τις συντάξεις αυτή την εβδομάδα πιστώνεται στους λογαριασμούς χιλιάδων δικαιούχων και μια σειρά επιδομάτων.

Εβδομάδα πληρωμών σε ό,τι αφορά στα επιδόματα που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ χαρακτηρίζεται αυτή που ξεκινά και μέσα στις επόμενες ημέρες οι δικαιούχοι αναμένουν να δουν τα ποσά που τους αναλογούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους.

Ειδικότερα, οι ημερομηνίες πληρωμής των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ έχουν ως εξής

• Την παραμονή Χριστουγέννων (24 Δεκεμβρίου) πιστώνονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων

– το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

– το επίδομα ενοικίου

– το επίδομα παιδιού

Αναλυτικά θα πληρωθούν

-Το Επίδομα Παιδιού Α21 σε όλους όσοι υπέβαλαν αίτηση Α21 και εγκρίθηκε το διάστημα Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου.

-Τα προνοιακά αναπηρικά και διατροφικά επιδόματα μηνός Δεκεμβρίου

-Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) στους δικαιούχους των οποίων οι αιτήσεις εγκρίθηκαν έως 30 Νοεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΕΑ παραμένει ανοιχτή ώστε οι ενδιαφερόμενοι να την επισκέπτονται και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ανά πάσα στιγμή.

-Τα επιδόματα στεγαστικής συνδρομής και ομογενών – το Επίδομα Στέγασης (επίδομα ενοικίου) μηνός Δεκεμβρίου θα καταβληθεί σε όλους όσοι υπέβαλλαν αίτηση στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα έως 30 Νοεμβρίου.

Σημειώνεται πως μήνα τα χρήματα στους λογαριασμούς θα είναι ορατά στους λογαριασμούς των δικαιούχων από την προηγούμενη το απόγευμα, δηλαδή από τις 23 Δεκεμβρίου.

Μην ξεχνάτε τα Τέλη Κυκλοφορίας – Δείτε ΕΔΩ πώς θα τα εκτυπώσετε

Σε ό,τι αφορά τις αλλαγές στο επίδομα παιδιού Α21 που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ, αυτές αναμένεται να ενταχθούν στο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί από το υπουργείο Εργασίας στις αρχές του 2020.

Τέλος, επισημαίνεται πως το επίδομα θα χορηγείται σε δικαιούχους με παιδιά, τα οποία υπάγονται σε υποχρεωτική φοίτηση, εφόσον υπάρχει επιβεβαιωμένη εγγραφή τους σε σχολείο και δεν έχουν μείνει στην ίδια τάξη λόγω μεγάλου αριθμού απουσιών.

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Τελικά μπορεί η ΕΛ.ΑΣ να παρακολουθήσει το Viber μα

http://bit.ly/2Elpi6b

Η πρόθεση της ΕΛ.ΑΣ για την παρακολούθηση εφαρμογών όπως το Viber και το WhatsApp και η στάση της εταιρίας.
Από χθες, το θέμα που σχεδόν μονοπωλεί το ενδιαφέρον στα social media, είναι αυτό που θέλει την ΕΛ.ΑΣ να προτίθεται να αγοράσει ένα ειδικό σύστημα που θα μπορεί να παρακολουθεί τα μηνύματα εφαρμογών όπως το Viber…
Σύμφωνα με το συγκεκριμένο ρεπορτάζ της εφημερίδας «Το Βήμα», η προμήθεια αυτών των συστημάτων, που έχει κριθεί απολύτου προτεραιότητας από τις αρχές ασφαλείας και τις μυστικές υπηρεσίες, αναμένεται ν’ αλλάξει τα δεδομένα στις έρευνες για την εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων που χρησιμοποιούν κατά 70-80% τέτοιου είδους διαδικτυακές εφαρμογές για την επικοινωνία τους.
Το θέμα όμως στην παρούσα φάση με το συγκεκριμένο εγχείρημα είναι πως το Viber που μετράει πάνω από 700 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες σε όλο τον κόσμο, αλλά και το WhatsApp, χρησιμοποιούν end to end encryption.
Τι σημαίνει αυτό; Ότι από τη στιγμή που θα στείλει κάποιος ένα μήνυμα μέχρι να φτάσει στον παραλήπτη του, είναι κρυπτογραφημένο και κανείς πέρα από τους χρήστες που έχουν εμπλακεί άμεσα σε αυτό, δεν μπορεί να γνωρίζει το περιεχόμενό του.
 Άρα το να μπορέσει ένα σύστημα να μπει ανάμεσα σε αποστολέα και παραλήπτη, σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, είναι δυνατό, αλλά είναι άνευ ουσίας. Μία άλλη επιλογή θα μπορούσε να είναι η ίδια η εταιρία να δώσει ένα… παραθυράκι (backdoor) στις αρχές, όμως κάτι τέτοιο το Viber έχει ξεκαθαρίσει πως δεν πρόκειται να το κάνει σε καμία περίπτωση.
Όταν το 2016 άρχισε να χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο σύστημα ασφαλείας, ο COO της εταιρίας, Michael Shmilov είχε δηλώσει: «Ούτε η ίδια η εταιρία δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο των μηνυμάτων», ενώ ένας εκπρόσωπος της είχε δηλώσει στο techcrunch.com πως: «Το Viber δεν θα αφήσει ανοιχτό παραθυράκι, ανεξαρτήτως συνθηκών, σε καμία χώρα. Μπορούμε να έχουμε πρόσβαση μόνο στα αρχεία που δείχνουν ποιος αριθμός ήρθε σε επαφή με ποιον αριθμό, όχι όμως και στο περιεχόμενο της επαφής αυτής».

Ο μόνος -γνωστός- τρόπος που θα μπορούσε κάποιος να δει τα μηνύματα ενός τρίτου σε εφαρμογές που χρησιμοποιούν end to end encryption, είναι να έχει φυσική επαφή με μία των δύο συσκευών που χρησιμοποιούν για την επικοινωνία, είτε να χακάρει την συσκευή αυτή, παρακολουθώντας την οθόνη της.
Επειδή όμως η τεχνολογία προχωράει με αρκετά γρήγορα βήματα, τα οποία δεν γίνονται πάντα γνωστά, ενδεχομένως να έχει προκύψει κάποια νέα επιλογή. Ωστόσο με όσα γνωρίζουμε, κάτι τέτοιο φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο…

via Blogger anatakti.gr