Daily Archives: 5 Αυγούστου, 2019

Εικόνα

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Η Θάνου έβγαλε ανακοίνωση για να στηρίξει τον εαυτό της

https://ift.tt/2MEBpRm


«Δεν συντρέχει λόγος επείγοντος για να θεσπιστεί νέο είδος ασυμβίβαστου, που έχει ως
αποτέλεσμα την αυτοδίκαιη πρόωρη παύση της προέδρου, αντιπροέδρου και πολλών άλλων εκ των μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού και διευθυντικών στελεχών αυτής».

Αυτό υπογραμμίζεται σε απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού μετά τη σημερινή έκτακτη συνεδρίαση της ολομέλειάς, ενώ επισημαίνεται ακόμη ότι προηγουμένως δεν ζητήθηκε η γνώμη της.
Η επιτροπή εκτιμά ότι η διάταξη είναι «φωτογραφική» και ζητεί να αποσυρθεί η διάταξη του άρθρου 101 του νομοσχεδίου, άλλως να προστεθεί μεταβατική διάταξη (ως τελευταίο εδάφιο), στην οποία να προβλέπεται ότι «για τα ήδη υπηρετούντα μέλη της διοίκησης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, δεν εφαρμόζεται η ρύθμιση των προηγούμενων εδαφίων, μέχρι τη λήξη της θητείας τους». Ομοίως και για τον γενικό διευθυντή ή προϊστάμενο Διεύθυνσης.

Συγκεκριμένα η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού η οποία εκδόθηκε ομόφωνα αναφέρει τα εξής:

«Σε νομοσχέδιο με τίτλο «Ρυθμίσεις του υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση και άλλα επείγοντα ζητήματα» που κατατέθηκε όλως αιφνιδιαστικά αργά το βράδυ της Παρασκευής 2-8-2019 και εισάγεται άμεσα προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής, (εν μέσω θερινών διακοπών), περιέχεται διάταξη (άρθρο 101) και θεσπίζεται νέο είδος ασυμβίβαστου1, που έχει ως αποτέλεσμα την αυτοδίκαιη πρόωρη παύση της προέδρου, αντιπροέδρου και πολλών άλλων εκ των μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού και διευθυντικών στελεχών αυτής.

Η εν λόγω διάταξη εισάγεται με τη διαδικασία του επείγοντος, χωρίς να συντρέχει λόγος επείγοντος και χωρίς προηγουμένως να ζητηθεί η γνώμη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όπως απαιτείται σύμφωνα με τα άρθρα 14 παρ. 2 και 23 παρ. 2 Ν. 3959/2011.

Περαιτέρω, η διάταξη αυτή, προσδίδει αναδρομικότητα στο ασυμβίβαστο και ως εκ τούτου, είναι καταφανώς αντίθετη με το Ενωσιακό Δίκαιο, με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) καθώς και με το Σύνταγμα και το εσωτερικό δίκαιο.

Συγκεκριμένα, ειδική πρόβλεψη εισήχθη πρόσφατα με την Οδηγία 1/2019 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (σκέψη 17 και άρθρο 4 παρ. 3 και 4), όπου ορίζεται ότι για τον σκοπό «της εξασφάλισης της λειτουργικής ανεξαρτησίας των Εθνικών Αρχών Ανταγωνισμού και της προστασίας τους έναντι εξωτερικών παρεμβάσεων ή πολιτικών πιέσεων δυνάμενων να θέσουν σε κίνδυνο την ανεξάρτητη αξιολόγησή τους για τα θέματα των οποίων επιλαμβάνονται», η εθνική νομοθεσία θα πρέπει εκ των προτέρων να ορίζει τους λόγους παύσης των προσώπων που λαμβάνουν αποφάσεις από την ΕΑΑ (δηλ. των μελών της διοίκησης αυτών) και επίσης εκ των προτέρων να ορίζει σαφείς και διαφανείς κανόνες και διαδικασίες για την επιλογή, την πρόσληψη ή τον διορισμό των εν λόγω προσώπων.

Η εν λόγω Οδηγία δεν έχει μεν ακόμη ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο, είναι γνωστό όμως ότι βάσει της αρχής της υπεροχής του ενωσιακού δικαίου, το οποίο υπερισχύει οποιασδήποτε αντίθετης διάταξης του εσωτερικού δικαίου και η εκάστοτε κυβέρνηση υποχρεούται να το εφαρμόζει διότι, διαφορετικά, τίθεται σε εκκίνηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαδικασία παράβασης και επιβολής κυρώσεων κατά του κράτους-μέλους που το παραβιάζει.

Η ως άνω Οδηγία είναι απόρροια της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), το οποίο στην υπόθεση C-288/12 (σκ. 54-55 και 61) έκρινε ότι η εισαγωγή διάταξης νόμου που οδηγεί σε πρόωρη παύση της θητείας, χωρίς την πρόβλεψη μεταβατικής διάταξης που να εξασφαλίζει την ολοκλήρωση της θητείας των μελών των ανεξάρτητων αρχών αντίκειται ευθέως στο Ενωσιακό Δίκαιο. Αντίστοιχη επιχειρηματολογία ανέπτυξε το ΔΕΕ και στην υπόθεση C-619/18 αναφορικά με την πρόωρη παύση εθνικών δικαστών, εφαρμοζόμενη κατ’αναλογία.

Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος, δηλαδή η υποχρέωση συμμόρφωσης του εθνικού νομοθέτη προς τη νομολογία του ΔΕΕ, για τον οποίον, όταν θεσμοθετήθηκε το όριο ηλικίας ως προς τα μέλη της Διοικήσεως της Αρχής Ανταγωνισμού (ν. 4364/2016, άρθρο 282 παρ.1β), και επειδή ο τότε πρόεδρος είχε ήδη συμπληρώσει το προβλεπόμενο όριο ηλικίας (73 ετών), προστέθηκε στον ίδιο νόμο μεταβατική διάταξη (τελευταίο εδάφιο της ως άνω διάταξης), σύμφωνα με την οποία η νέα ρύθμιση δεν εφαρμόζεται για τα ήδη υπηρετούντα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, μέχρι τη λήξη της θητείας τους (όχι αναδρομικότητα).

Αντίστοιχη αντιμετώπιση έγινε και για τον προηγούμενο αντιπρόεδρο της Αρχής Ανταγωνισμού, τον οποίον καταλάμβανε η ρύθμιση για το ασυμβίβαστο της ιδιότητας μέλους της Αρχής Ανταγωνισμού λόγω στενής συγγένειας ή συζυγικής σχέσης με βουλευτή ή εύρωβουλευτή ή μέλος της κυβέρνησης (ν. 4364/2016, άρθρο 282 παρ.1γ). Μετά και από σχετική παρέμβαση της αρμόδιας Επιτρόπου Ανταγωνισμού της ΕΕ προς τον τότε υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, η διάταξη δεν εφαρμόσθηκε για τα ήδη υπηρετούντα μέλη της Αρχής Ανταγωνισμού, τα οποία παρέμειναν μέχρι τη λήξη της θητείας τους.

Σημειωτέον ότι η διάταξη του άρθρου 36 του προς ψήφιση ν/σ για το Επιτελικό Κράτος: «Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» που προέβλεπε αντίστοιχο ασυμβίβαστο των υπηρεσιακών γραμματέων των υπουργείων για μία πενταετία τελικά αποσύρθηκε.

Επίσης, η αναδρομικότητα της επίμαχης διάταξης(καταλαμβάνει και τα υπηρετούντα μέλη και στελέχη της επιτροπής) η οποία έχει ως αποτέλεσμα να διακόπτεται αιφνιδιαστικά και βίαια η θητεία για την οποία είχαν επιλεγεί και διοριστεί, παραβιάζει το σύνταγμα και τις αρχές του εθνικού δικαίου, για τους εξής λόγους:

α) Παραβιάζει την αρχή της ανεξαρτησίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία κατοχυρώνεται συνταγματικά, παρότι η ίδια η αρχή δεν ιδρύεται από το Σύνταγμα, αφενός διότι ειδικά η Επιτροπή Ανταγωνισμού προστατεύεται και κατοχυρώνεται, ως εθνική αρχή ανταγωνισμού, από το δίκαιο της ΕΕ και, αφετέρου, διότι γενικά η ανεξαρτησία των μη συνταγματικά κατοχυρωμένων ανεξαρτήτων αρχών προστατεύεται ως απόρροια θεμελιωδών αρχών του κράτους δικαίου, κάτι που και ο κοινός νομοθέτης έχει αναγνωρίσει, επεκτείνοντας την εφαρμογή εγγυήσεων του άρθρου 101Α του Συντάγματος και σε μη συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές όπως η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Στοιχειώδες και εκ των ουκ άνευ στοιχείο ανεξαρτησίας των ανεξαρτήτων αρχών είναι η εγγύηση ολοκλήρωσης της θητείας των μελών τους, η παύση της για κανέναν άλλο λόγο και με κανέναν άλλο τρόπο (ούτε καν από το νομοθέτη) δεν είναι επιτρεπτή, παρά μόνο για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπονται σε νόμο που ίσχυε κατά το χρόνο διορισμού τους. Πρόκειται, επομένως, για μιαν ειδικότερη έκφανση της απαγόρευσης αναδρομικότητας των νόμων:, καθότι παραβιάζει την αρχή της ανεξαρτησίας των ανεξαρτήτων αρχών. Η αναδρομική διάταξη νόμου που έχει ως αποτέλεσμα την παύση μέλους ανεξάρτητης αρχής για κώλυμα ή οποιονδήποτε άλλο λόγο που δεν προβλεπόταν στο νόμο κατά το χρόνο του διορισμού του δεν είναι συνταγματικά ανεκτή καθότι παραβιάζει την αρχή της ανεξαρτησίας των ανεξάρτητων αρχών.

β) Παραβιάζει τις επίσης, και για τους ίδιους λόγους, συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές της συνέχειας των ανεξαρτήτων αρχών -ειδικότερη έκφανση της, συνταγματικής περιωπής, αρχής της συνέχειας της δημόσιας υπηρεσίας- και της αποτελεσματικότητας της δράσης τους. Η βίαιη και αιφνιδιαστική διακοπή της θητείας πλείστων μελών και στελεχών της Επιτροπής Ανταγωνισμού, στα οποία μάλιστα περιλαμβάνεται η πρόεδρος και η αντιπρόεδρός της, θα έχει ως συνέπεια τη διάρρηξη της συνέχειας του έργου της και τη διακοπή, με κίνδυνο ματαίωσης, της εξέτασης σοβαρών υποθέσεων μεγάλου οικονομικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, για κάποιες εκ των οποίων μάλιστα επίκειται η έκδοση αποφάσεων, και πάντως στην καλύτερη περίπτωση η σοβαρή καθυστέρηση των υποθέσεων αυτών, δεδομένου ότι, μέχρι το διορισμό νέων μελών και για άδηλο χρονικό διάστημα, η Επιτροπή δεν θα διαθέτει τη νόμιμη απαρτία πέντε (5) τουλάχιστον μελών για να συνεδριάζει νομίμως και να εκδίδει αποφάσεις, θα πρέπει να ανατεθούν και να συζητηθούν εκ νέου συγκεκριμένες σοβαρές υποθέσεις λόγω της έκλειψης Προέδρου, Αντιπροέδρου και του κληρωθέντα Εισηγητή (άρθρο 15 παρ. 7 του ν. 3959/2011), με αποτέλεσμα να υφίσταται προφανή και σοβαρή βλάβη το δημόσιο συμφέρον, τόσο λόγω των καθυστερήσεων που θα προκύψουν στην εφαρμογή της νομιμότητας σε ευαίσθητους τομείς της αγοράς όσο, επίσης, και λόγω της καθυστέρησης, ή ακόμα και ματαίωσης (π.χ. σε υποθέσεις που επίκειται παραγραφή) της είσπραξης των προστίμων που επιβάλλονται υπέρ του Δημοσίου στις υποθέσεις που η Επιτροπή διαπιστώνει παραβάσεις.

Τέλος, είναι προφανές ότι πρόκειται για καθαρά φωτογραφικό, «ατομικό» νόμο, ο οποίος καταλαμβάνει συγκεκριμένα πρόσωπα και αφορά αποκλειστικά και μόνο τη διοίκηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, έναντι όλων των άλλων, συνολικά άνω των είκοσι (20) Ανεξάρτητων Αρχών που λειτουργούν στο ελληνικό κράτος, επιβάλλοντας έτσι δυσμενή – διακριτική μεταχείριση σε βάρος της και παραβιάζοντας έτσι και τις συνταγματικές αρχές της ίσης μεταχείρισης του άρθρου 4 του Συντάγματος, της αρχής της αναλογικότητας του άρθρου 25, αλλά και του άρθρου 101Α παρ. 2 του Συντάγματος για τις Ανεξάρτητες Αρχές αναλογικά εφαρμοζόμενου, σύμφωνα με τη ρητή πρόβλεψη του άρθρου 12 παρ. 3 του ν. 3959/2011.

Οι ως άνω κανόνες και αρχές του Ενωσιακού Δικαίου, της νομολογίας του ΔΕΕ και του Συντάγματος, πρέπει να εφαρμόζονται απαρέγκλιτα από ένα κράτος δικαίου, διότι άλλως, η εκάστοτε κυβέρνηση θα μπορούσε, με μία αιφνιδιαστική διάταξη νόμου, όπως εν προκειμένω, να κηρύσσει έκπτωτα εκείνα τα πρόσωπα που για κάποιο λόγο δεν είναι αρεστά σε αυτήν.

Κατά τη διάρκεια της θητείας της νυν διοίκησης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η περάτωση των υποθέσεων προχωράει με ταχείς ρυθμούς. Επιπλέον, εκδόθηκαν αποφάσεις επί σημαντικών υποθέσεων, με μεγάλο κοινωνικό και οικονομικό ενδιαφέρον, χωρίς ουδέποτε μέχρι τώρα να αμφισβητηθεί από κανέναν η αμεροληψία και η αντικειμενικότητα των μελών της.

Επομένως, η προσπάθεια που γίνεται να αποδοθεί ο χαρακτηρισμός του «κομματικού προσώπου», σε όποιον παρείχε τις επιστημονικές υπηρεσίες του στο γραφείο του πρωθυπουργού ή υπουργών και μάλιστα σε βάθος πέντε ετών και ότι αυτό και μόνο αρκεί για να δημιουργήσει υπόνοιες κομματικής επιρροής και έλλειψης αμεροληψίας και ακεραιότητας, όπως αναγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της επίμαχης διάταξης, είναι μια θέση αυθαίρετη και αόριστη, η οποία δεν έχει ούτε νομικό έρεισμα ούτε και καμία λογική.

Όλα τα μέλη της Επιτροπής θεωρούμε ότι η αμφισβήτηση της αμεροληψίας και της ακεραιότητάς μας είναι ιδιαίτερα προσβλητική και δυσφημιστική για τα πρόσωπά μας και εκφράζουμε προς τούτο την έντονη ενόχλησή μας, διότι από την έναρξη της θητείας μας μέχρι σήμερα ουδέποτε, με τη γενικότερη συμπεριφορά μας ή με τις αποφάσεις μας, δώσαμε δικαίωμα ή επιτρέψαμε να δημιουργηθούν τέτοιες εντυπώσεις.

Κατόπιν των ανωτέρω, ζητούμε να αποσυρθεί η διάταξη του άρθρου 101 του νομοσχεδίου, άλλως να προστεθεί μεταβατική διάταξη (ως τελευταίο εδάφιο), στην οποία να προβλέπεται ότι «για τα ήδη υπηρετούντα μέλη της διοίκησης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, δεν εφαρμόζεται η ρύθμιση των προηγούμενων εδαφίων, μέχρι τη λήξη της θητείας τους». Ομοίως και για τον γενικό διευθυντή ή προϊστάμενο Διεύθυνσης.

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Απίστευτο περιστατικό: Βασάνιζαν με καυτό λάδι σπουδαστή μαγειρικής σε εστιατόριο

https://ift.tt/2MGrXgj


Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει 19χρονος, ο υπεύθυνος κουζίνας του ασκούσε συστηματικά σωματική και λεκτική βία
Μία απίστευτη καταγγελία από 19χρονο σπουδαστή μαγειρικής στην Κέρκυρα είδε το φως της δημοσιότητας. Ο σπουδαστής μαγειρικής που έκανε την πρακτική του άσκηση σε εστιατόριο της Κέρκυρας, κάνει λόγο για σκληρά βασανιστήρια.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει ο 19χρονος, ο υπεύθυνος κουζίνας του εν λόγω εστιατορίου ασκούσε συστηματικά εναντίον του σωματική και λεκτική βία, με αποκορύφωμα συνεχή περιστατικά την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου.

Όπως αναφέρει ο 19χρονος στην καταγγελία, ο υπεύθυνος κουζίνας του πετούσε καυτό λάδι πάνω στα χέρια του, του προκαλούσε εγκαύματα με καυτή σπάτουλα, τον εξύβριζε σκαιότατα ενώ του κατάφερε κλωτσιά στο τραυματισμένο του πόδι.


Σύμφωνα με τον πρόεδρο του σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Κέρκυρας Σταμάτης Πελάη που έδωσε την καταγγελία στη δημοσιότητα, αυτό φαίνεται πως δεν συνέβαινε μόνο στον εν λόγω μαθητευόμενο, αλλά και σε άλλους που, ωστόσο, φοβούνται να προχωρήσουν σε επίσημη καταγγελία προκειμένου να μην επηρεαστεί το επαγγελματικό τους μέλλον.

Ωστόσο, ο 19χρονος που φοιτεί στη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Κέρκυρας (κάτοικος Βόρειας Ελλάδας αλλά με καταγωγή από την Κέρκυρα) δεν άντεξε αυτή τη βάναυση συμπεριφορά και προχώρησε σε καταγγελία στον Εισαγγελέα Κέρκυρας, στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας αφού προηγουμένως πήγε στον Ιατροδικαστή προκειμένου να βεβαιώσει τους τραυματισμούς, ενώ έκανε καταγγελία και στο Εργατικό Κέντρο Κέρκυρας, την οποία δημοσιοποίησε ο Σταμάτης Πελάης.

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Η HSBC απέλυσε αιφνιδιαστικά τον επικεφαλής του τραπεζικού ομίλου

https://ift.tt/2YtahvO


Αν και τα κέρδη της HSBC αυξήθηκαν κατά περίπου 16%, ανακοινώθηκε η περικοπή 4.700 θέσεων εργασίας!
Ο βρετανικός τραπεζικός κολοσσός HSBC ανακοίνωσε σήμερα την αιφνιδιαστική αποχώρηση του επικεφαλής της Τζον Φλιντ και την περικοπή 4.700 θέσεων εργασίας καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος με μια σειρά από δυσκολίες όπως ο εμπορικός πόλεμος, το Brexit και τα χαμηλά επιτόκια.

Ο όμιλος εξήγησε σε ανακοίνωσή του ότι ο Φλιντ αποφάσισε να αποχωρήσει από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου ύστερα από συμφωνία με το διοικητικό συμβούλιο. Η τράπεζα δεν έδωσε συγκεκριμένο λόγο για την αποχώρησή του Φλιντ, ο οποίος βρισκόταν σε αυτή τη θέση λιγότερο από δύο χρόνια. Ωστόσο, ανακοίνωσε ότι ήταν απαραίτητη μια αλλαγή στην κορυφή της τράπεζας, προειδοποιώντας τους επενδυτές ότι αναμένεται μια δύσκολη περίοδος.

Η HSBC ανακοίνωσε ότι η αναζήτηση για τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο θα αφορά υποψηφίους εντός και εκτός της εταιρίας και ότι ο Νόελ Κουίν, επικεφαλής της διεύθυνσης εμπορικής τραπεζικής, θα εκτελεί καθήκοντα γενικού διευθυντή.

Θεωρώντας ότι η αποχώρηση του επικεφαλής του δεν ήταν αρκετή, ο όμιλος ανακοίνωσε επίσης ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης προκειμένου να ελέγξει το κόστος σε ένα δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον.

«Ανακοινώνουμε ένα πρόγραμμα αναδιάρθρωσης» και «αυτό υποδηλώνει (μια μείωση) κατά 2% του αριθμού των υπαλλήλων μας», δηλαδή περίπου 4.700 από τους 237.685 υπάλληλους του ομίλου, εξήγησε ο οικονομικός διευθυντής Ίβεν Στίβενσον, σε τηλεδιάσκεψη. Αυτές οι περικοπές θέσεων εργασίας θα αντιστοιχούν στο 4% του συνόλου των μισθών του ομίλου και θα κοστίσουν μεταξύ 650 και 700 εκατ. δολαρία φέτος στην HSBC, ενώ θα αφορούν θέσεις ευθύνης.

Κι όλα αυτά ενώ τα προ φόρων κέρδη του ομίλου HSBC αυξήθηκαν κατά 12,4 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση περίπου 16%.

Πηγή: Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Europa League: Με ποιες ομάδες κληρώθηκαν ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ατρόμητος και Άρης

https://ift.tt/2MGwZcQ


Η κληρωτίδα για τις ελληνικές ομάδες στο Europa League μας χαμογέλασε – Ολες μπορούν να ελπίζουν μιας και δεν υπάρχει απαγορευτική κλήρωση για καμία. ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ατρόμητος και Αρης ελπίζουν για το όνειρο…
H κληρωτίδα ήταν… καλή μαζί μας. Καμία ομάδα από τις τέσσερις που μπήκαν στην κλήρωση για τα play off του Εuropa League δεν μπορεί να πει ότι το εμπόδιο της είναι ανυπέρβλητο. Για την ακρίβεια όλες οι ομάδες πήραν την κλήρωση που θα διάλεγαν! Κι αν δεν ηταν η πρώτη επιλογή τους τα συγκεκριμένα ζευγάρια σίγουρα θα ήταν η δεύτερη. Δεδομένα όμως γλιτώσαμε όλα τα μεγαθήρια κι αν μη τι άλλο μπορούμε να ελπίζουμε για μια ξεχωριστή ευρωπαϊκή σεζόν.

Ο ΠΑΟΚ στο μονοπάτι των πρωταθλητών κληρώθηκε με το ζευγάρι Σλόβαν Μπρατισλάβας-Ντάνταλκ.

Η ΑΕΚ κληρώθηκε με το ζευγάρι Σπάρτα Πράγας-Τραμπζονσπόρ.

Ο Ατρόμητος κληρώθηκε με το ζευγάρι Μίντιλαντ-Ρέιντζερς

Ο Αρης κληρώθηκε με το ζευγάρι Παρτιζάν-Μαλάτιασπορ.

ΠΑΟΚ
Ο ΠΑΟΚ εάν αποκλειστεί από τον Αγιαξ θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Σλόβαν Μπρατισλάβας-Ντάνταλκ.

Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει εκτός έδρας στις 22 Αυγούστου και η ρεβάνς στις 29 Αυγούστου στην Τούμπα.

Ουσιαστικά ήταν η δεύτερη καλύτερη κλήρωση που θα μπορούσε να έχει ο ΠΑΟΚ στο υπογκρούπ που είχε πέσει για το Champions Path του Europa League με την πρωταθλήτρια Σλοβακίας να είναι το φαβορί στο ζευγάρι της με την Ντάνταλκ για να περάσει στα play off.

ΑΕΚ

Η ΑΕΚ εάν προκριθεί θα παίξει με το νικητή του ζευγαριού Σπάρτα Πράγας-Τραμπζονσπόρ.

Το πρώτο παιχνίδι (κεκλεισμένων των θυρών) θα είναι στο ΟΑΚΑ (22 Αυγούστου) και η ρεβάνς εκτός έδρας (29 Αυγούστου.

Κι εδώ ήταν η δεύτερη καλύτερη κλήρωση για την «Ενωση» μιας και δεν ήθελε να πέσει σε Εσπανιόλ ή Φέγενορντ από το δικό της υπογκρούπ.

Ατρόμητος
Ο Ατρόμητος εάν προκριθεί θα παίξει με το νικητή του ζευγαριού Μίντιλαντ-Ρέιντζερς.

Το πρώτο παιχνίδι για τους «κυανόλευκους» θα είναι στο Περιστέρι (22 Αυγούστου) και η ρεβάνς εκτός έδρας (29 Αυγούστου).

Από τη στιγμή που απέφυγε την Τορίνο η κλήρωση του Ατρομήτου είναι καλή. Προφανώς θα προτιμούσε τη Μίντιλαντ από τη Ρέιντζερς αλλά όπως και να ‘χει δεν είναι χαμένος από χέρι.

Αρης
Ακόμα μία καλή κλήρωση για τον Αρη. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης εάν περάσει την Μόλντε θα παίξει με το νικητή του Παρτιζάν-Μαλάτιασπορ!

Το πρώτο παιχνίδι για τον Αρη θα είναι εκτός (22 Αυγούστου) και η ρεβάνς στην Θεσσαλονίκη (29 Αυγούστου).

Αυτό το ζευγάρι ήθελε από τα συνολικά πέντε του υπογκρούπ ο Αρης κι αυτό του έκατσε! Αν μη τι άλλο μόνο απαγορευτική δεν είναι η πορεία του Αρη εάν θέλει να μπει στους ομίλους του Europa League!

Πηγή: www.gazzetta.gr

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Στάζετε από τον ιδρώτα; Να τι να κάνετε

https://ift.tt/2Yoqqm0

Η υπεριδρωσία είναι μια πάθηση που προσβάλλει το 2-3% του γενικού πληθυσμού και χαρακτηρίζεται από υπερπαραγωγή ιδρώτα σε συγκεκριμένα σημεία του σώματος, κυρίως στις μασχάλες, τις παλάμες, τα πέλματα ή στο κεφάλι
Πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα στην ποιότητα της ζωής τους επειδή ιδρώνουν υπερβολικά πολύ, εξαιτίας μιας διαταραχής που λέγεται υπεριδρωσία. Παρότι, όμως, υπάρχουν αποτελεσματικές θεραπείες γι’ αυτήν, πολλοί από τους πάσχοντες καθυστερούν επί 10 χρόνια ή περισσότερο να απευθυνθούν σε δερματολόγο ιατρό, αναφέρει η Αμερικανική Ακαδημία Δερματολογίας (AAD).
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η AAD, προσθέτει ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν συνειδητοποιούν ότι η έντονη εφίδρωσή τους είναι ιατρική διαταραχή η οποία μπορεί να αντιμετωπιστεί. «Βέβαια», σπεύδει να διευκρινίσει, «δεν πάσχει υποχρεωτικά από υπεριδρωσία ένας άνθρωπος που ιδρώνει ακατάσχετα όταν κάνει γυμναστική ή όταν κάθεται σε υπαίθριο χώρο μια πολύ ζεστή μέρα του καλοκαιριού. Αν όμως ιδρώνει υπερβολικά χωρίς να κινείται και χωρίς να βρίσκεται σε θερμό περιβάλλον, τότε μπορεί να πάσχει από αυτήν».

Υπολογίζεται ότι η υπεριδρωσία προσβάλλει το 2-3% του γενικού πληθυσμού. Εκδηλώνεται σε ενήλικες και παιδιά και χαρακτηρίζεται από υπερπαραγωγή ιδρώτα σε συγκεκριμένα σημεία του σώματος, κυρίως στις μασχάλες, τις παλάμες, τα πέλματα ή στο κεφάλι. Οι πάσχοντες από υπεριδρωσία συχνά «στάζουν» από τον ιδρώτα σε ένα ή δύο σημεία, αλλά το υπόλοιπο σώμα είναι στεγνό.

Η κατάσταση τυπικά αρχίζει πριν από την ηλικία των 25 ετών (συχνά στην παιδική ή εφηβική ηλικία) και εκδηλώνεται με τουλάχιστον ένα επεισόδιο έντονης εφίδρωσης την εβδομάδα. Ωστόσο συνήθως δεν προκαλεί εφίδρωση τη νύχτα.

Σύμφωνα με την AAD, η κατάσταση προκαλεί πολλά προβλήματα στην καθημερινότητα των πασχόντων. Στα παιδιά, π.χ., μπορεί να προκαλέσει σοβαρή διαταραχή της κοινωνικής ζωής, αφού συχνά δεν μπορούν ούτε τα μολύβια τους να κρατήσουν (γλιστράνε από τα ιδρωμένα χέρια τους), με συνέπεια πολλά να αρνούνται να πάνε στο σχολείο.

Αντίστοιχα στους ενήλικες η υπεριδρωσία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την προσωπική, την επαγγελματική και την κοινωνική ζωή, καθώς και απλούστερα πράγματα όπως η επιλογή ρούχων (ένα από τα χαρακτηριστικά της είναι η δημιουργία λεκέδων ιδρώτα σε συγκεκριμένες θέσεις των ρούχων, π.χ. στις μασχάλες).

Επειδή εξάλλου το δέρμα είναι συχνά υγρό, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος λοιμώξεων.

H υπεριδρωσία είναι ουσιαστικά η παραγωγή ιδρώτα όταν ο οργανισμός δεν έχει ανάγκη από δρόσισμα.

Φυσιολογικά, το σώμα παράγει ιδρώτα για να ρυθμίσει την εσωτερική θερμοκρασία του και να αποφύγει την υπερθέρμανση. Η εφίδρωση είναι δηλαδή ένας ρυθμιστικός μηχανισμός που μας επιτρέπει να προσαρμοζόμαστε στις περιβαλλοντικές συνθήκες. Στους πάσχοντες από υπεριδρωσία, όμως, η παραγωγή του ιδρώτα είναι τουλάχιστον τετραπλάσια από το φυσιολογικό και εκδηλώνεται ακόμα και όταν δεν υπάρχει ανάγκη ρύθμισης της σωματικής θερμοκρασίας.

Η ακριβής αιτία της διαταραχής παραμένει άγνωστη, αλλά οι γιατροί πιστεύουν πως σχετίζεται με υπερδραστηριότητα ορισμένων νεύρων τα οποία δίνουν μήνυμα στο σώμα πως πρέπει να αυξήσει την εφίδρωση για να ρυθμίσει τη θερμοκρασία του.

Υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο να εκδηλωθεί υπεριδρωσία. Οι παράγοντες αυτοί είναι το οικογενειακό ιστορικό της διαταραχής, ορισμένες παθήσεις ή καταστάσεις που αυξάνουν την παραγωγή ιδρώτα και η λήψη ορισμένων φαρμάκων.

Στις καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν αύξηση της εφίδρωσης συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο σακχαρώδης διαβήτης, ο υπερθυρεοειδισμός, η παχυσαρκία, η ουρική αρθρίτιδα, η εμμηνόπαυση, αλλά ακόμα και ένας όγκος ή η δηλητηρίαση από υδράργυρο.

Στα φάρμακα που μπορεί να προκαλέσουν υπεριδρωσία συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ορισμένα αντικαταθλιπτικά και ορισμένα φάρμακα για τη νόσο Αλτσχάιμερ, το γλαύκωμα και την υπέρταση.

Οι θεραπείες

Τα καλά νέα είναι ότι υπάρχουν αρκετές θεραπείες που μπορεί να βοηθήσουν τους ασθενείς. Κανένας πάσχων δεν πρέπει να βασανίζεται αβοήθητος. Υπάρχουν τρόποι αυτοβοήθειας, αλλά και ιατρικές θεραπείες που μπορεί να αμβλύνουν το πρόβλημα. Οι θεραπείες που έχουμε στα χέρια μας μπορεί να μην είναι τέλειες, αλλά πολλές μπορεί να βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Η πρώτη θεραπεία που μπορεί να προτείνει ο δερματολόγος ιατρός είναι προϊόντα που μειώνουν την παραγωγή ιδρώτα (ανθιδρωτικά ή αντιιδρωτικά). Τα προϊόντα αυτά εφαρμόζονται τη νύχτα και μπορεί να είναι ειδικά, ισχυρά σκευάσματα που χορηγούνται με ιατρική συνταγή. Τα προϊόντα αυτά αλείφονται στο δέρμα και καθώς ο πάσχων ιδρώνει, εισέρχονται στους ιδρωτοποιούς αδένες και τους αποφράσσουν. Όταν ο εγκέφαλος αντιληφθεί την απόφραξη, μπορεί να δώσει μήνυμα στο σώμα να μειώσει την παραγωγή ιδρώτα.

Μία άλλη θεραπευτική επιλογή είναι οι εγχύσεις αλλαντοτοξίνης (μπότοξ) στις περιοχές που υπάρχει πρόβλημα. Οι εγχύσεις δεσμεύουν προσωρινά μία χημική ουσία η οποία διεγείρει τους ιδρωτοποιούς αδένες. Οι περισσότεροι ασθενείς βλέπουν μείωση της εφίδρωσής τους 4-5 ημέρες μετά τις εγχύσεις. Η μειωμένη εφίδρωση συνήθως διαρκεί 4-6 μήνες, μερικές φορές περισσότερο. Ύστερα απαιτείται επανάληψη της θεραπείας.

Για την υπεριδρωσία στα χέρια και στα πόδια μία άλλη επιλογή είναι η ιοντοφόρεση, κατά την οποία βυθίζει ο πάσχων τα χέρια ή τα πόδια του σε δοχείο με νερό και εκτίθεται σε χαμηλής έντασης ρεύμα για να αδρανοποιηθεί προσωρινά η λειτουργία των ιδρωτοποιών αδένων. Οι περισσότεροι ασθενείς χρειάζονται 6-10 θεραπείες για να επιτευχθεί αυτό. Οι θεραπείες, που συνήθως διαρκούν περίπου 20 λεπτά, στην αρχή γίνονται 2-3 φορές την εβδομάδα. Όταν αδρανοποιηθούν οι αδένες, απαιτείται επανάληψη μία-δύο φορές το μήνα. Η μέθοδος αυτή είναι καλά ανεκτή, με λίγες παρενέργειες και είναι κατάλληλη για τα παιδιά, σύμφωνα με την AAD. Μερικές συσκευές ιοντοφόρεσης διαθέτουν ηλεκτρόδιο κατάλληλο για χρήση στις μασχάλες.

Στους ασθενείς μπορεί επίσης να χορηγηθούν ορισμένα φάρμακα που λέγονται αντιχολινεργικά και τα οποία εμποδίζουν την εφίδρωση ολόκληρου του οργανισμού. Η χρήση τους πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή. Δεν ενδείκνυνται για αθλητές, εργαζόμενους σε θερμούς χώρους και σε όσους ζουν σε θερμές περιοχές. Επιπλέον, μπορεί να έχουν ανεπιθύμητες ενέργειες όπως ξηροστομία, δυσκοιλιότητα και κατακράτηση ούρων.

Η θερμόλυση με μικροκύματα είναι μία άλλη πιθανή θεραπεία. Χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητική ενέργεια για να σταματήσει τη δράση των ιδρωτοποιών αδένων και είναι εγκεκριμένη από την αρμόδια αμερικανική Αρχή (το FDA), σύμφωνα με την AAD.

Εάν οι παραπάνω θεραπείες δεν αποδώσουν, τελευταία λύση είναι η χειρουργική παρέμβαση που μπορεί να γίνει με λέιζερ ή με ανοικτή εγχείρηση για να αφαιρεθούν οι ιδρωτοποιοί αδένες.

Σίγουρα η επιλογή της κατάλληλης θεραπείας πρέπει να γίνει ανάλογα με τις συνθήκες και την ένταση του προβλήματος. Οι πιθανές επιλογές είναι πολλές και κάποιες μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πασχόντων. Αν κάποια δεν αποδώσει, μπορούμε να δοκιμάσουμε την επόμενη. Αλλά αυτό προϋποθέτει να συμβουλευθεί ο ασθενής τον γιατρό ώστε να βρεθεί η κατάλληλη γι’ αυτόν θεραπεία.

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Στην Καλιφόρνια κάνει τόση ζέστη που τα μύδια μαγειρεύονται μόνα τους πάνω στα βράχια!

https://ift.tt/2MGrUkD


Ο μεγάλος καύσωνας που πλήττει τις τελευταίες μέρες την Καλιφόρνια έχει επιπτώσεις όχι μόνο στην καθημερινότητα των κατοίκων, αλλα και στη θαλάσσια ζωή με ειδησεογραφικά πρακτορεία να μεταδίδουν πως τα μύδια «μαγειρεύονται» μόνα τους πάνω στα βράχια.
Πιο συγκεκριμένα, η ερευνήτρια Jackie Sones βρήκε στα βράχια μιας ακτής στο Bodega Bay, νεκρά μύδια που τα όστρακά τους είχαν ανοίξει και το κρέας τους ήταν στην ουσία ψημένο από τον ήλιο. Αυτός λέγεται ότι είναι και ο μεγαλύτερος καταγεγραμμένος μαζικός θάνατος μυδιών, στρειδιών και άλλων οστρακόδερμων στην περιοχή τα τελευταία 15 χρόνια. Παρόμοια φαινόμενα εντοπίστηκαν και σε όλη την ευρύτερη ακτογραμμή, σε μήκος σχεδόν 200 χιλιόμετρων.

Σύμφωνα με την ερευνήτρια, το φαινόμενο αυτό θα έχει επιπτώσεις και σε ολόκληρο το οικοσύστημα των ακτών. «Τα μύδια θεωρούνται θεμελιώδη είδη. Θεωρούνται το αντίστοιχο με τα δέντρα για ένα δάσος. Προσφέρουν καταφύγιο και κατοικία και για άλλα ζώα. Αν κάτι λοιπόν επηρεάσει τον πυρήνα ενός οικοσυστήματος θα έχει επίδραση σε όλο το οικοσύστημα», δήλωσε.

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Τραμπ: Να «παντρέψουμε» τη νομοθεσία για την οπλοκατοχή με τη μεταναστευτική μεταρρύθμιση

https://ift.tt/2YnZva9


Ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικανούς να ενωθούν, ώστε να «προκύψει κάτι σπουδαίο μετά από τα δυο τραγικά γεγονότα»
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τους βουλευτές να υιοθετήσουν νομοθεσία, η οποία θα προβλέπει να υποβάλλεται σε αυστηρό έλεγχο το ιστορικό αυτών που θέλουν να αγοράσουν πυροβόλα όπλα μετά τις δύο πολύνεκρες επιθέσεις που σημειώθηκαν αντίστοιχα στο Τέξας και το Οχάιο.

«Δεν μπορούμε να αφήσουμε όσους σκοτώθηκαν στο Ελ Πάσο του Τέξας και στο Ντάιτον του Οχάιο, να πεθάνουν μάταια. Το ίδιο ισχύει και για όσους έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Δεν μπορούμε ποτέ να τους ξεχάσουμε, καθώς και όλους όσοι προηγήθηκαν από αυτούς» τόνισε αρχικά ο Τραμπ.

We cannot let those killed in El Paso, Texas, and Dayton, Ohio, die in vain. Likewise for those so seriously wounded. We can never forget them, and those many who came before them. Republicans and Democrats must come together and get strong background checks, perhaps marrying…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2019 Και συνέχισε, αναφερόμενος στην αυστηροποίηση της νονοθεσίας: «Οι Ρεπουμπλικανοί και οι Δημοκρατικοί οφείλουν να ενωθούν και να προχωρήσουν σε ισχυρούς ελέγχους, ακόμα και να παντρέψουν τη νομοθεσία (για την οπλοκατοχή) με τη μεταρρύθμιση για τη μετανάστευση. Πρέπει να κάνουμε κάτι καλό, ώστε να προκύψει κάτι σπουδαίο από αυτά τα δυο τραγικά γεγονότα».

….this legislation with desperately needed immigration reform. We must have something good, if not GREAT, come out of these two tragic events! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2019
Το συγκεκριμένο tweet του Τραμπ προέκυψε ενόψει της ανακοίνωσης για την οπλοκατοχή, που ο ίδιος έχει πει πως θα βγάλει αργότερα μέσα στη Δευτέρα.

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Γιατί εξοργίστηκαν οι χρήστες του Instagram με αυτήν τη φωτογραφία

https://ift.tt/2MGWPx8


Δύο ταξιδιώτες βρήκαν έναν ασυνήθιστο τρόπο προκειμένου να ξεκουραστούν στην διάρκεια πτήσης καταγράφηκαν από κάμερα και πυροδότησαν σχόλια στο Instagram
Ανάμεσα στους ανθρώπους που κάνουν push-up στους διαδρόμους ενός αεροπλάνου και βγάζουν τα παπούτσια τους χρησιμοποιώντας τα γυμνά τους πόδια για να αλλάξουν ρύθμιση στην προσωπική τους οθόνη, ήρθε να προστεθεί και ένα ακόμα περίεργο περιστατικό.

Δύο ταξιδιώτες βρήκαν έναν ασυνήθιστο τρόπο προκειμένου να ξεκουραστούν στην διάρκεια πτήσης, αλλά καταγράφηκαν από την κάμερα και πυροδότησαν σχόλια στο Instagram.

Η φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στην σελίδα του Instagram «Passenger Shaming» αποκάλυψε νέες ιδέες για το πώς θα μπορούσαν να πάρουν οι επιβάτες έναν… υπνάκο.

Στη φωτογραφία, ένας άνδρας με σορτς είναι ξαπλωμένος πάνω σε δύο θέσεις, ενώ από κάτω του κοιμάται μία γυναίκα στο πάτωμα.

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Αυτή είναι η λύση για την κακοσμία του σώματος

https://ift.tt/2Yn7PqC

Μάλλον… τυχαία Δανοί ερευνητές ανακάλυψαν μια ουσία που αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την κακοσμία του σώματος
Δανοί ερευνητές φαίνεται πως βρήκαν ένα νέο όπλο για να καταπολεμήσουν την κακοσμία του σώματος.

Πρόκειται για το οξείδιο του ψευδάργυρου (ZnO). Έμπνευσή τους ήταν η ενδονοσοκομειακή περιποίηση των πληγών. Βάζοντας οξείδιο του ψευδάργυρου σε μία ανοιχτή χειρουργική πληγή μειώνονται τα κορυνοβακτηρίδια και η κακοσμία που προκαλούν, γι’ αυτό και οι ερευνητές θεωρούν ότι θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό αποσμητικό.

Στα πλαίσια της έρευνας πραγματοποιήθηκε μία αρχική μικρή μελέτη με 30 υγιείς εθελοντές. To οξείδιο του ψευδαργύρου εξόντωσε δύο τύπους βακτηρίων που προκαλούν κακοσμία στις μασχάλες: το κορυνοβακτηρίδιο και τον σταφυλόκοκκο.

«Το νέο «όπλο» κατά της κακοσμίας αν και άοσμο, όπως τα συμβατικά αποσμητικά, μετρίαζε κάθε αρνητική οσμή στις μασχάλες», δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής, Δρ. Magnus Agren.

Για 13 μέρες οι 30 εθελοντές δοκίμασαν το οξείδιο του ψευδαργύρου ενώ τους ανατέθηκε στην μία μασχάλη να βάζουν το υπό μελέτη σκεύασμα ενώ στην άλλη ένα σκεύασμα placebo (ψευδοφάρμακο).

Συγκρίνοντας τις επιδράσεις του οξειδίου του ψευδαργύρου με το placebo οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα επίπεδα βακτηρίων ήταν κατά πολύ χαμηλότερα στις πρώτες περιπτώσεις. Παρατηρήθηκε επίσης πως οι μασχάλες στις οποίες είχε δοκιμαστεί το οξείδιο του ψευδαργύρου είχε μειωθεί το κοκκίνισμα από τις πληγές και ήταν ταχύτερη η ίαση τους.

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Στους 19 οι νεκροί από τη σύγκρουση και έκρηξη οχημάτων

https://ift.tt/2MGwW0E

Το υπουργείο Υγείας ανέφερε επίσης ότι 3-4 τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση,
προσθέτοντας ότι 54 από τους ασθενείς του Ινστιτούτου μεταφέρθηκαν σε άλλα νοσοκομεία της αιγυπτιακής πρωτεύουσας.

Πώς προκλήθηκε η έκρηξη

Όχημα που μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας στην παραλιακή οδό του Καΐρου συγκρούστηκε με άλλα τρία αυτοκίνητα με αποτέλεσμα να προκληθεί έκρηξη, ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών της Αιγύπτου.

Η αιγυπτιακή εισαγγελία διενεργεί έρευνα για το πολύνεκρο τροχαίο, δήλωσαν πηγές στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, πάντως δεν υπάρχει μέχρι στιγμής καμία επίσημη δήλωση που να αφήνει να εννοηθεί ότι επρόκειτο για επίθεση και όχι για δυστύχημα.

via Blogger anatakti.gr