Daily Archives: 11 Μαΐου, 2019

Εικόνα

Anita Kelsey – Sway

https://ift.tt/eA8V8J

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Λεωφορος ΑΘΗΝΩΝ

https://ift.tt/eA8V8J

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Σοβαρό τροχαίο με έναν νεκρό και τραυματίες

http://bit.ly/2W0I0dV

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στις 11:45 το πρωί στη Δουκίσσης Πλακεντίας, στο
Χαλάνδρι, με έναν νεκρό και δύο τραυματίες
Σύμφωνα με το www.skai.gr ΙΧ αυτοκίνητο που κινούνταν προς την Κηφισίας από τον Γέρακα βγήκε εκτός δρόμου και έπεσε πάνω σε δύο άτομα που περίμεναν σε διαχωριστική νησίδα για να διασχίσουν τον δρόμο.
Αποτέλεσμα να τραυματισθεί θανάσιμα 44χρονος πεζός, ενώ σοβαρά τραυματίσθηκε άνδρας 30 ετών που στεκόταν κοντά του
Ελαφρά τραυματίσθηκε και ο οδηγός διερχόμενης μοτοσυκλέτας ο οποίος βγήκε εκτός δρόμου προκειμένου να μην προσκρούσει στο αυτοκίνητο.

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Το Μικρό και Μεγάλο Μήνυμα του νέου Αρχιεπισκόπου Αμερικής

http://bit.ly/2LynZqZ

Ενώπιον του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και των μελών της Αγίας και Ιεράς
Συνόδου προσήλθε σήμερα το μεσημέρι, 11 Μαϊου, ο νέος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος ώστε να αποδεχθεί με το μικρό Μήνυμα την εκλογή του.

«Γνωστόν τυγχάνει πάσιν ημίν ότι η Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία ως πραγματική Μήτηρ εναγκαλίζεται μετά στοργής και ενδιαφέροντος τα πνευματικά τέκνα αυτής εις όλα τα μήκη και πλάτη της γης όπου ταύτα ευρίσκονται εγκατεστημένα, δραστηριοποιούμενα και διαπρέποντα», ανέφερε στην προσφώνησή του, προς τον νέο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, και συνέχισε: «Ούτω και προκειμένου περί της μεγάλης Επαρχίας του Θρόνου εν Αμερική, ημείς τε και οι άγιοι συνοδικοί πάρεδροι επροβληματίσθημεν και συνεζητήσαμεν εκτενώς τα προβλήματα αυτής πλειστάκις κατά τας τελευταίας συνεδριάσεις αυτής, αναζητούντες τρόπους βελτιώσεως της καταστάσεως και επαναφοράς της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής εις το αρχαίον κάλλος, νυν δε ότε ο ποιμενάρχης αυτής Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος υπέβαλε την παραίτησιν αυτού, λόγω του επείγοντος του πράγματος, ανεζητήσαμεν τον άξιον διάδοχον αυτού, όστις θα ηδύνατο να φέρη και πάλιν την ευρυθμίαν εις την ζωήν και την λειτουργίαν της Αρχιεπισκοπής, να εμπνεύση εμπιστοσύνην εις το πλήρωμα αυτής προς την Εκκλησίαν, να ενισχύση τους δεσμούς αυτού μετά του ενταύθα Ιερού ημών Κέντρου και να καταστήση αυτό και πάλιν υπερήφανον διά την μεγαλυτέραν Επαρχίαν του, την σήμερον εμπερίστατον και ταλαιπωρουμένην.

Προς τούτο, Ιερώτατε άγιε Αμερικής, απεβλέψαμεν εις την αγάπην σου ως ένα Ιεράρχην νέον και δυναμικόν, μεμορφωμένον και γλωσσομαθή, δραστήριον και αποτελεσματικόν, αφωσιωμένον τη Μητρί Εκκλησία, μέσα εις τους κόλπους της οποίας ηνδρώθης και εξεπαιδεύθης εκκλησιαστικώς, μυηθείς εις το μυστήριον αυτής, απεβλέψαμεν, λέγομεν, εις σε διά να σοι εμπιστευθώμεν το μέγα και δυσχερές τούτο έργον, εν τη βεβαιότητι ότι θα επιτύχης, θα τιμήσης την ψήφον και την εμπιστοσύνην των αγίων συνοδικών αρχιερέων και τας προσδοκίας του Πατριάρχου σου, ο οποίος σε περιβάλλει με πατρικήν στοργήν και εκτιμά τας αρετάς σου και την αφοσίωσίν σου, τας οποίας εγνώρισε κατά την πολυετή διακονίαν σου εν ταίς ιεραίς ταύταις αυλαίς υπό τας εντολάς αυτού».

Στη συνέχεια ο Παναγιώτατος επεσήμανε ότι ο νέος Αρχιεπίσκοπος γνωρίζει τα ζητήματα της Αμερικής αλλά και της Ευρώπης, και πρόσθεσε:

«Είσαι ακαδημαϊκός διδάσκαλος με ζήλον και γνώσιν και θα δυνηθής να ανασυγκροτήσης την Θεολογικήν Σχολήν του Τιμίου Σταυρού, η οποία διέρχεται δυσκόλους στιγμάς, αλλά και να συνεργασθής με αμερικανικά Πανεπιστήμια προς προβολήν της πατρώας παιδείας και της πολιτισμικής μας κληρονομίας.

Αναμένομεν παρά σου να ενισχύσης τους ιερούς δεσμούς της Αρχιεπισκοπής σου μετά του ενταύθα Κέντρου της εκκλησιαστικής ημών υποστάσεως, να οργανώνης κατά καιρούς προσκυνήματα προς αυτό, ως έπραττεν ο προκάτοχός σου μακαριστός Ιάκωβος, να έρχεσαι συχνά διά να το ενημερώνης, να αναβαπτίζεσαι εις τα νάματά του, να συνεργάζεσαι μετά της αρμοδίας συνοδικής Επιτροπής διά τα εκεί εκάστοτε ανακύπτοντα προβλήματα.

Να καλλιεργήσης αγαθάς αδελφικάς σχέσεις μετά των ετεροδόξων αδελφών μας—άλλωστε από πολλών ετών είσαι μέσα εις την οικουμενικήν κίνησιν—, αλλά και μετά των ετεροθρήσκων, των μουσουλμάνων και των Εβραίων, μετά των οποίων το Οικουμενικόν Πατριαρχείον ευρίσκεται από ετών εν ακαδημαικώ διαλόγω. Ιδιαιτέρως αξιοποιήσιμος θα είναι εκεί η εμπειρία σου και η γνώσις σου διά τας ισλαμικάς κοινωνίας και την κουλτούραν αυτών.

Αδελφέ άγιε Αμερικής, έχεις πολλά, πάμπολλα να επιτελέσης και να προσφέρης. Και δύνασαι! Σε εμπιστευόμεθα και σε προπέμπομεν με χρηστάς ελπίδας και προσδοκίας. Οφείλεις να δοξάσης τον θρόνον της Επαρχίας σου, αλλά και τον πάνσεπτον και μαρτυρικόν τούτον θρόνον, ο οποίος σε ανέδειξε, σε εγαλούχησε και σήμερον σε τιμά ιδιαζόντως.

Να διακριθής ως Αρχιεπίσκοπος της αγάπης, της ειρήνης, της ταπεινοφρο-σύνης, της ενότητος. Άξιος!».

Στην αντιφώνησή του ο νέος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής εξέφρασε προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη και τα μέλη της Αγίας και Ιεράς Συνόδου την εγκάρδια ευγνωμοσύνη του για την εκλογή του.

«Αισθάνομαι βαρείαν την ευθύνην, Παναγιώτατε Δέσποτα, την οποίαν εναποθέτει εις τους ώμους μου η Μήτηρ Εκκλησία, πέραν της μεγάλης τιμής και της εμπιστοσύνης, διά των οποίων με περιβάλλει και σήμερον το σεπτόν πρόσωπόν Σας εν Συνόδω. Ως τέκνον Σας πνευματικόν, ως νεόφυτον ελαίας εκ της Πατριαρχικής Αυλής, ως ελάχιστον κλήμα της ευκληματούσης αμπέλου του Οικουμενικού Θρόνου, αλλά και ως απλούν ηλιοτρόπιον, θα έχω πάντοτε εστραμμένον το βλέμμα μου προς Υμάς, Σεπτέ Πρώτε της Ορθοδοξίας, διότι μόνον ούτω θα δυνηθώ να καρποφορήσω, διότι γνωρίζω ότι μόνον κύκλω της Τραπέζης Σας θα δυνηθώ να φέρω καρπόν, εκκοπτώμενος δε της ζωηφόρου ταύτης Αμπέλου της Μεγάλης Εκκλησίας θα κινδυνεύσω να εκκοπώ και να βληθώ εις το πυρ της αγνωμοσύνης και της απωλείας.

Υπόσχομαι, Παναγιώτατε, την ιεράν ταύτην και επίσημον στιγμήν, ότι η μεγάλη αύτη επαρχία του Θρόνου, ως πράττουν και οι λοιποί ποιμενάρχαι του Οικουμενικού Θρόνου, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής μετά των Μητροπόλεων αυτής, ζωννύεται τω λεντίω της διακονίας της Μητρός Εκκλησίας, της ενταύθα Ομογενείας, της ιεραποστολής των Επαρχιών του Θρόνου και πάσης άλλης ανάγκης του Σεπτού της Ορθοδοξίας Κέντρου.Διότι οι πάντες γνωρίζομεν ότι εάν το κλήμα φέρει καρπόν, το οφείλει εις την άμπελον, εις την οποίαν μένει συνδεδεμένη. Εάν η ελαία είναι κατάκαρπος, αποκτά αξίαν επειδή είναι πεφυτευμένη κύκλω της Τραπέζης της Αγίας του Φαναρίου. Εάν το ηλιοτρόπιον ανθίζει και φέρει καρπόν, τούτο οφείλει εις το φως του Ηλίου της Ορθοδοξίας, του Οικουμενικού Θρόνου.Με τας ταπεινάς ταύτα σκέψεις, εν ευγνωμοσύνη απείρω δέχομαι το επίταγμα, σήμερον, εορτήν των εγκαινίων της Κωνσταντινουπόλεως, ευχαριστώ τον Θεόν και δοτήρα πάσης κτίσεως, την Υπεραγίαν Θεοτόκον την περιφρουρούσαν την Αγίαν ταύτην Πόλιν Κυρίου, και ευχαριστώ την Υμετέραν Θειοτάτην Παναγιότητα, τον Αυθέντην και Δεσπότην μου, διότι εκ πρώτης νεότητος με πολλήν υπομονήν, αγάπην και δεξιότητα εσμίλευσε την ελαχιστότητά μου και ευηργέτησεν όσον ουδείς άλλος. Ευχαριστώ τους σεβασμίους αγίους αρχιερείς, τα μέλη της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, οι οποίοι με ετίμησαν δαψιλώς διά της τιμίας ψήφου των και απέβλεψαν με εμπιστοσύνην εις το ταπεινόν μου πρόσωπον».

Στη συνέχεια, στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου παρουσία των Συνοδικών Αρχιερέων, της Πατριαρχικής Αυλής αλλά και άλλων κληρικών και λαϊκών προσκυνητών, ο νέος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής τέλεσε την Ακολουθία του Μεγάλου Μηνύματος, κατά την οποία του ανακοινώθηκε εν εκκλησία η εκλογή του, και απάντησε με το κείμενο της Ευχαριστίας για την γενομένη πρόκριση της Εκκλησίας προς το πρόσωπό του, αποδεχόμενος το γεγονός με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη.

Μετά το πέρας του Μεγάλου Μηνύματος ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος δέχθηκε τα συγχαρητήρια και τις ευχές όλων των παρισταμένων.

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Γερμανικά «καρφιά»: «Κουρασμένος ο Τσίπρας; Ένας εξαντλημένος ήρωας;»

http://bit.ly/2VUfF9b

Ειρωνεία στη Γερμανία για τον «σκαφάτο Τσίπρα»: Ίσως σκέφτηκε τον Οδυσσέα, γιατί εκείνο τον Αύγουστο πέρασε τις διακοπές του στο πολυτελές γιοτ «Οδύσσεια», έπειτα από
πρόσκληση επιφανούς εφοπλιστή, σημειώνει η Süddeutsche Zeitung, σχολιάζοντας την επιλογή της Ιθάκης από τον πρωθυπουργό, ως σκηνικού για την ανακοίνωση του τέλους των Μνημονίων
Την ψήφο εμπιστοσύνης που εξασφάλισε χθες στην ελληνική Bουλή ο Αλέξης Τσίπρας σχολιάζει ο γερμανικός Τύπος, εστιάζοντας στην περίφημη φωτογραφία σε εφοπλιστικό σκάφος και στον πολιτικό της απόηχο.

Ο κ. Τσίπρας κατάφερε να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από το ελληνικό Κοινοβούλιο, παρά την φωτογραφία του σε πολυτελές εφοπλιστικό σκάφος το καλοκαίρι του 2018, που θεωρήθηκε «δώρο για τη συντηρητική αντιπολίτευση», σχολιάζει η Süddeutsche Zeitung, κάνοντας στη συνέχεια έναν παραλληλισμό του Έλληνα πρωθυπουργού με τον ομηρικό Οδυσσέα.
«Ο Οδυσσέας είναι ο Έλληνας μυθικός ήρωας, η επιστροφή του οποίου στην πατρίδα του την Ιθάκη διήρκεσε δέκα χρόνια. Την Ιθάκη επέλεξε τον Αύγουστο του 2018 και ο Έλληνας πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ως καλοκαιρινό σκηνικό για τα καλά νέα ότι η χώρα του -όπως και ο Οδυσσέας- θα άφηνε πίσω της τις καταιγίδες του διεθνούς προγράμματος δανειακής βοήθειας. Στο φόντο θα ξεπρόβαλε η μπλε θάλασσα. Εδώ και μια εβδομάδα γνωρίζουμε ότι ο Τσίπρας ίσως σκέφτηκε τον Οδυσσέα, γιατί εκείνο τον Αύγουστο πέρασε τις διακοπές του στο πολυτελές γιοτ «Οδύσσεια», έπειτα από πρόσκληση επιφανούς εφοπλιστή» σημειώνει η εφημερίδα.

Στη συνέχεια η εφημερίδα επικαλείται δήλωση σε ελληνικά ΜΜΕ της Κατερίνας Παναγοπούλου ότι ο Αλέξης Τσίπρας «ήταν κουρασμένος» και σχολιάζει: «Ο Τσίπρας κουρασμένος; Ο πρωθυπουργός ένας εξαντλημένος ήρωας; Ο άνθρωπος που προτάθηκε για το Νόμπελ Ειρήνης;».

Όπως παρατηρεί η εφημερίδα, οι αποκαλύψεις κάνουν τη συντηρητική Νέα Δημοκρατία να χαίρεται, διότι «η ίδια ήταν που ταυτιζόταν αποκλειστικά με τους πλούσιους. Η Νέα Δημοκρατία σε όλες τις δημοσκοπήσεις για τις ευρωεκλογές προηγείται ξεκάθαρα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Όμως έχει μειωθεί η διαφορά κι έτσι ο Τσίπρας υποσχέθηκε ξανά στους Έλληνες χαμηλότερους φόρους και υψηλότερες συντάξεις. Αυτό δεν αρέσει καθόλου στους δανειστές, αλλά η κυβέρνηση προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να φέρει τώρα σε δύσκολη θέση την αντιπολίτευση, η οποία την επόμενη εβδομάδα θα κληθεί να αποφασίσει αν θα καταψηφίσει τα προεκλογικά δώρα. Για τον λόγο αυτό οι πολυτελείς διακοπές στο σκάφος αποδείχθηκαν για τον Τσίπρα δώρο εξ ουρανού».

Η εφημερίδα έπειτα αναφέρεται στα τραγικά γεγονότα της πυρκαγιάς στο Μάτι, ενώ σημειώνει ότι τον Αύγουστο του 2018 η χώρα πενθούσε ακόμη τους νεκρούς της πυρκαγιάς, η οποία κατέδειξε επίσης τις αδυναμίες των κρατικών Αρχών.

Κάνοντας τέλος αναδρομή στην πολιτική πορεία του Αλέξη Τσίπρα από τότε που ανέλαβε την πρωθυπουργία το 2015, η SZ τον χαρακτηρίζει ως έναν «εκπληκτικά ανθεκτικό πολιτικό, που παρέμενε πάντα όρθιος». Kι αυτό παρά τις πολλές πολιτικές «κωλοτούμπες» -όπως γράφει η γερμανική εφημερίδα, χρησιμοποιώντας την λέξη στα ελληνικά- οι οποίες του κόστισαν πολιτικούς συντρόφους, αφήνοντάς τον «με λίγους πιστούς φίλους».

Ψήφος εμπιστοσύνης με φόντο τις εθνικές εκλογές

Στην ψήφο εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση Τσίπρα αναφέρεται και το Spiegel Online σημειώνοντας: «Το ελληνικό κοινοβούλιο έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και την κυβέρνησή του. 153 βουλευτές ψήφισαν υπέρ και 136 κατά.

»H συζήτηση διεξήχθη λίγο πριν από τις ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου αλλά έχοντας ως φόντο και τις εθνικές εκλογές, που αναμένονται το αργότερο μέχρι μέσα Οκτωβρίου. Πριν από τη ψηφοφορία προηγήθηκε τριήμερη, εξαιρετικά φορτισμένη συζήτηση, όπου συζητήθηκαν άβολα θέματα και δεν απετράπησαν οι προσωπικές προσβολές».

Και η εφημερίδα Die Zeit εστιάζει στο κλίμα υπό το οποίο διεξήχθη η συζήτηση στο ελληνικό κοινοβούλιο λέγοντας ότι ήταν «γεμάτη προσωπικές προσβολές» αλλά και υψηλούς τόνους μεταξύ των αρχηγών των δύο μεγαλύτερων κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και του Κυριάκου Μητσοτάκη.

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Συγχαρητήρια του Προέδρου της Δημοκρατίας στον νέο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο

http://bit.ly/2LDuCZp

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος επικοινώνησε τηλεφωνικώς
με τον νέο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο και του εξέφρασε τα ειλικρινή του συγχαρητήρια για την εκλογή του και τις θερμές ευχές του για την ευόδωση της αποστολής του.

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Θεσσαλονίκη: Το λιμάνι… και γιατί όλοι οφείλουν να ξέρουν μπάνιο

http://bit.ly/2VVsLTz

Η μεταπολεμική Θεσσαλονίκη των παιδικών μου χρόνων της δεκαετίας του ’50 και του ’60 ήταν, συγκριτικά με τη σημερινή, μία μικρότερη σε έκταση πόλη, η οποία χωρίς τα προάστια
ουσιαστικά ξεκινούσε δυτικά από την Ξηροκρήνη και κατέληγε ανατολικά στο Ντεπώ -κάτι δηλαδή πολύ κοντινό στον σημερινό «Δήμο Θεσσαλονίκης»
Όχι πολύ παλαιότερα, πριν τη Μικρασιατική Καταστροφή και γενικά κατά την περίοδο των μεγάλων αλλαγών στις παρυφές του εικοστού αιώνα, η Θεσσαλονίκη ήταν ακόμη μικρότερη και λίγο ως πολύ ταυτίζονταν με την περιοχή που περιέβαλαν τα τείχη. Αυτό το μέγεθος, το οποίο πλέον φαντάζει μικρό, είχε παραμείνει περίπου το ίδιο για πάρα πολλά χρόνια, από την πρώιμη βυζαντινή περίοδο και μετά, πράγμα όμως που σημαίνει ότι -αν το καλοσκεφτεί κανείς- η πόλη ήταν από πάντα μεγάλη! Όντως, υπάρχουν ελάχιστα παραδείγματα οικισμών στη Δύση που έχουν διατηρήσει ένα τέτοιο σταθερό μέγεθος από τόσο παλιά και τόσο πολλά χρόνια. Γιατί άραγε αυτό συνέβη;

Ο λόγος είναι πολύ απλός και συνοψίζεται σε μία λέξη: ΛΙΜΑΝΙ.

Ο Θερμαϊκός Κόλπος αποτελεί τη φυσική απόληξη των θαλάσσιων δρόμων του Νότου και ταυτόχρονα την αφετηρία της χερσαίας διαδρομής κατά μήκος των ποταμών Αξιού και Μοράβα -μεταφορικά θα μπορούσε κάλλιστα να χαρακτηριστεί και ως ‘φιορδ των Βαλκανίων’. Ο δε Κόλπος της Θεσσαλονίκης είναι μία περίκλειστη θαλάσσια περιοχή, η οποία μαζί με απάγκιο προσφέρει εξαιρετική φυσική οχύρωση εναντίον των όποιων εισβολέων. Για να συνδεθεί ο Νότος με την Κεντρική Ευρώπη, η οποιαδήποτε άλλη εναλλακτική θα όφειλε αναγκαστικά να συμπεριλάβει πέρασμα από τα τουρκικά στενά, Δαρδανελίων και Βοσπόρου, πράγμα που καθιστά τη Θεσσαλονίκη ντε φάκτο εμπορικό προορισμό κυρίως ως διαμετακομιστικό κέντρο. Ήδη από την εποχή του Γαλερίου (τέλη του 3ου αιώνα) η Θεσσαλονίκη διαθέτει ανακτορικό λιμάνι στον χώρο περίπου της Νέας Παναγίας επί της σημερινής Δημητρίου Γούναρη.

Για τους Βυζαντινούς και κατά την Τουρκοκρατία η παλιά παραλία λειτουργεί ουσιαστικά ως αποβάθρα. Μεταξύ 1896 και 1904, προς εξυπηρέτηση των μεγάλων ατμόπλοιων του 19ου, η γαλλική τότε εταιρεία εκμετάλλευσης του λιμένα κατασκευάζει την πρώτη προβλήτα και τις αποθήκες που σώζονται έως σήμερα. Ελευθέρα ζώνη ιδρύεται το 1915, η οποία όμως λόγω του πολέμου θα λειτουργήσει δέκα χρόνια αργότερα, από το 1925. Αν κοιτάξει κανείς τη διαχρονία της πόλης, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης δεν είναι σημαντικό επειδή η Θεσσαλονίκη είναι ενίοτε σημαντική για τους όποιους κατά περίπτωση λόγους-αλλά το αντίθετο ακριβώς- η Θεσσαλονίκη είναι τόσο σημαντική όσο σημαντικό είναι το λιμάνι της. Αν λοιπόν τα ρωμαϊκά, τα βυζαντινά και τα νεότερα μνημεία αποτελούν το πνεύμα, το στοιχειό της πόλης, το λιμάνι είναι ο πνεύμονας και η καρδιά της -ένα φύσει απαραίτητο στοιχείο, το πλέον κεντρικό έτσι ώστε εκείνη να ζήσει και πόσο μάλλον για να ακμάσει.

Όπως όλα τα μεγάλα έργα υποδομής έτσι και τα λιμάνια για να αναπτυχθούν απαιτούνται σημαντικοί πόροι. Πόροι τους οποίους εάν η πολιτεία δεν διαθέτει -ή μάλλον που είναι φυσικό τις περισσότερες φορές να μην διαθέτει- καλείται η ιδιωτική πρωτοβουλία να βρει και να δαπανήσει. Στην ελεύθερη οικονομία το επιχειρείν αναλαμβάνει ρίσκο και τοποθετείται αναμένοντας κέρδη. Με σκοπό να αποδοθεί το ευεργέτημα μιας μεγάλης, λειτουργούσας υποδομής στο κοινό, η πολιτεία εκχωρεί δικαιώματα εκμετάλλευσης και αξιώνει ανταλλάγματα σε όφελός της. Πρόκειται για ένα δυναμικό σύστημα που γεννά πρόοδο, αν βέβαια όλα πάνε καλά. Η επιτυχία δεν είναι πάντα σίγουρη -κάποτε οι υποσχέσεις αθετούνται και τα συμφωνηθέντα δεν τηρούνται, ο ιδιώτης ενίοτε ζημιώνεται, εκβιάζεται ή ποδηγετείται και δεν μπορεί να συνεχίσει, πολλές φορές ακόμη και η κοινωνία ίσως βρίσκεται αντίθετη στις εξελίξεις. Η αγαστή συνεργασία δεν είναι πράγμα αυτονόητο-το αντίθετο, είναι μια δύσκολη κατάκτηση και αφορά την κατοχύρωση ενός αμοιβαίως επωφελούς και με έναν τρόπο κοινού τόπου, όπου ο καθένας οφείλει να είναι καλός στο ρόλο του ενώ όλοι είναι αναγκαίοι.

Τι θα πρέπει λοιπόν να συμβεί έτσι ώστε να αναπτυχθεί ένα λιμάνι; Αν τα παραπάνω ακούστηκαν σύνθετα ή πολύπλοκα, η απάντηση ωστόσο είναι πραγματικά απλή: ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΝΑ ΞΕΡΟΥΝ ΜΠΑΝΙΟ.

Μεσοπόλεμος – Ελευθέρα Ζώνη. [ Ιανός 2002, ‘Η Θεσσαλονίκη Μέσα Από το Φακό του Γιώργου Λυκίδη’ ] Μεσοπόλεμος – Η Παλιά Παραλία ως προκυμαία. [ Ιανός 2002, ‘Η Θεσσαλονίκη Μέσα Από το Φακό του Γιώργου Λυκίδη’ ] Η Παλιά Παραλία στις μέρες μας. [ αρχείο Πέτρου Δημητρακόπουλου ] Η πρώτη προβλήτα—οι παλιές, ιστορικές αποθήκες στη νέα, σημερινή χρήση. [ αρχείο Πέτρου Δημητρακόπουλου ] Νοτιοδυτική όψη του Κόλπου—στο βάθος ο Όλυμπος. [ αρχείο Πέτρου Δημητρακόπουλου ]

Η Θεσσαλονίκη του τεράστιου θαλάσσιου μετώπου (ως προς αυτό μόνο η Βαρκελώνη μπορεί ίσως να συγκριθεί μαζί της) φαίνεται να γνωρίζει από θάλασσα ήδη εδώ και χιλιετίες -πόσο όμως αφομοιωμένη και κατ ουσίαν υπαρκτή είναι στις μέρες μας αυτή η γνώση; Σε ένα υδροκέφαλο, κακά τα ψέματα Αθηνοκεντρικό και στη συγκεκριμένη περίπτωση Πειραιό-φιλο κράτος, μιας χώρας 3,000 νησιών που όμως έχει ελάχιστες προβλήτες και ακόμη λιγότερες μαρίνες, και για μια κοινωνία που παράγει περισσότερους εργολάβους ή μηχανικούς από ότι καπετάνιους ή εμπόρους -πόσο αισιόδοξος μπορεί κανείς στ’ αλήθεια να είναι; Είμαι 69 ετών και αν η προηγούμενη από εμάς γενιά δεν ήξερε καλά-καλά να κολυμπάει, χρέος δικό μας δεν ήταν η επόμενη να μάθει, αλλά να κάνει κάτι πολύ περισσότερο -να αρμενίσει.

Κοιτώ τη Θεσσαλονίκη αντίστροφα, με το δικό μου μέτωπο να κοιτάζει προς τη θάλασσα. Δεξιά μου, το λιμάνι που πριν λίγο ιδιωτικοποιήθηκε εικάζω πως είναι ακόμη υποστελεχωμένο και ασαφώς αποδιοργανωμένο -ακούω όμως ότι οι εξοπλισμοί εκσυγχρονίζονται και σκέφτομαι ότι κατά συνέπεια η βούληση να υπάρξουν εξελίξεις υπάρχει. Αριστερά μου στο Καραμπουρνάκι ξεχωρίζουν οι όμιλοι, οι σχολές και στη θάλασσα πανιά και σκάφη.

Αν υπάρχει ελπίδα είναι λόγω των ιστιοπλόων! Ίσως βέβαια το λέω αυτό επειδή είμαι ρομαντικός και ελαφρώς προκατειλημμένος…

Αεροφωτογραφία: Η Θεσσαλονίκη πριν την πυρκαγιά του 1917. [ Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας – Θράκης 2013, ‘Θεσσαλονίκη, Πόλις Εύξεινος – Πολύξενος’, Θεσσαλονίκη ] Δορυφορική φωτογραφία: Η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης στις μέρες μας. [ Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας – Θράκης 2013, ‘Θεσσαλονίκη, Πόλις Εύξεινος – Πολύξενος’, Θεσσαλονίκη ] Σχηματικός χάρτης της Μεσογείου: Οι τέσσερις διάδρομοι σύνδεσης με την ευρωπαϊκή ενδοχώρα—πρώτο από ανατολικά το τόξο Θερμαϊκός-Αξιός-Μοράβας. [ Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας – Θράκης 2013, ‘Θεσσαλονίκη, Πόλις Εύξεινος – Πολύξενος’, Θεσσαλονίκη ]

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Πώς χώριζαν τα ζευγάρια στην αρχαία Ελλάδα

http://bit.ly/2LDoMHr

 Σήμερα το διαζύγιο φαίνεται εύκολη υπόθεση, που τα ελληνικά δικαστήρια λύνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Πολλοί θεωρούν ότι η εξέλιξη των σχέσεων και η ισότητα
των δύο φύλων έφερε και τις καλύτερες προϋποθέσεις για να βγαίνει κόσμια ένα διαζύγιο.

Πώς ήταν όμως τα πράγματα για ένα γάμο που έληξε στην αρχαιότητα; Συγκεκριμένα στην αρχαία Ελλάδα είχαν καταγραφεί από τους ιστορικούς πολλά διαζύγια.

Αρχικά, υπήρχαν δύο είδη διαζυγίων. Το κριτήριο ήταν ποιος ζητούσε το διαζύγιο.

Αν ο άνδρας του ζευγαριού ήθελε να χωρίσει, τότε έπρεπε να επιστρέψει στην οικογένεια της γυναίκας, την προίκα που είχε λάβει και να διασφαλίσει την οικονομική επιβίωση της συζύγου για τα πρώτα χρόνια, μετά το διαζύγιο. Αν υπήρχαν παιδιά, τα κρατούσε ο σύζυγος, ενώ αν ξαναπαντρευόταν νεότερη γυναίκα από την πρώην σύζυγο, απαγορεύονταν οι δημόσιες εμφανίσεις, μέχρι να ξαναπαντρευτεί και η ίδια.

Αν το διαζύγιο το ζητούσε η γυναίκα της οικογένειας, τότε έπρεπε να αποδείξει στον τοπικό Άρχοντα με αδιάσειστα στοιχεία, ότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι για να διαλυθεί ο γάμος. Ο πιο σοβαρός λόγος που πάντα γινόταν δεκτός από τον Άρχοντα, ήταν η αδυναμία να προσφέρει ο σύζυγος, τα ελάχιστα για τη διαβίωση της συζύγου.

Τα θέματα υγείας ήταν και αυτά από τους σοβαρούς λόγους για ένα διαζύγιο. Σε αυτές τις περιπτώσεις η οικία του σπιτιού περνούσε στην οικογένεια της συζύγου, μέχρι να ξαναπαντρευτεί.

Δεν ήταν λίγες οι φορές που ο πρώην σύζυγος αναλάμβανε να βρει καινούργιο σύντροφο για την πρώην γυναίκα του.

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Μαύρες ή πράσινες ελιές: Ποιες είναι οι πιο υγιεινές;

http://bit.ly/2VVImCt

 
Ο καθένας έχεις την προτίμησή του: Άλλοι προτιμούν τις μαύρες και άλλοι τις πράσινες.

Ποιες ελιές είναι όμως οι καλύτερες για την υγεία μας; Ας τις συγκρίνουμε: Η διατροφική τους αξία είναι λίγο πολύ η ίδια. Μια μερίδα των 15 γραμμαρίων μαύρες ελιές περιέχει 25 θερμίδες, ενώ η αντίστοιχη ποσότητα πράσινων 20 θερμίδες. Και οι δύο περιέχουν 2 γραμμάρια λίπους (0,5 γραμμάρια κορεσμένων ή πολυακόρεστων λιπαρών και 1,5 γραμμάρια μονοακόρεστα). Περιέχουν λιγότερο από 0,5 γραμμάρια πρωτεΐνης, 1 γραμμάριο υδατανθράκων και 0,5 γραμμάρια φυτικών ινών. Τέλος περιέχουν μικρές ποσότητες βιταμινών και μετάλλων και πιο συγκεκριμένα 2% της ημερήσιας ανάγκης του οργανισμού μας σε βιταμίνη Ε και 1% της βιταμίνη Α.

Η μόνη τους διαφορά είναι η ποσότητα νατρίου που περιέχουν. Πέντε μαύρες ελιές περιέχουν περίπου 115-125 χιλιοστόγραμμα νατρίου, ή 8% αυτής της συνιστώμενης ποσότητας ημερήσιας πρόσληψης. Η ίδια μερίδα από πράσινες περιέχει 218-360 χιλιοστόγραμμα νατρίου, ή 14-24% της ίδιας οδηγίας. Έτσι καταλήγουμε ότι οι μαύρες είναι -κατά έναν τρόπο- πιο υγιεινές, καθώς σε μεγάλη ποσότητα το νάτριο δεν κάνει καλό στον οργανισμό μας. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα της αρτηριακής πίεσης και τις πιθανότητες εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου και εγκεφαλικού επεισοδίου. Σε μικρές ποσότητες πάντως και οι δύο θεωρούνται μια εξαιρετική προσθήκη στον οργανισμό μας, 

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ με ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι μέχρι την Πέμπτη

http://bit.ly/2LDoHDD

Ο καιρός επιδεινώνεται ραγδαία με βροχές, ισχυρές καταιγίδες, και χαλάζι, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, από τις πρώτες βραδινές ώρες
της Κυριακής.  Σύμφωνα με την ΕΜΥ, η κακοκαιρία θα ξεκινήσει από τα βορειοδυτικά και σταδιακά θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Η Αθήνα επηρεάζεται από την Δευτέρα τις μεσημβρινές ώρες.
Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται κατά τόπους με χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση (1 έως 4 βαθμούς) με εξαίρεση το νοτιοανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη όπου μάλιστα τη Δευτέρα 13/05 και την Τρίτη 14/05 αναμένεται άνοδος. Οι άνεμοι δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τα 7 μποφόρ, ενώ οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα την Τρίτη 14/05 και την Τετάρτη 15/05 στα ανατολικά θα είναι σχετικά αυξημένες, προκαλώντας σε κάποιες περιπτώσεις λασποβροχές.

Δείτε ΕΔΩ τον καιρό για σήμερα, Σάββατο.

Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν από το βράδυ της Κυριακής

Από την Κυριακή από αργά το βράδυ και κατά τη διάρκεια της νύχτας προς τη Δευτέρα τα νησιά του Ιονίου, η Ήπειρος και η δυτική Στερεά θα είναι οι περιοχές όπου θα σημειωθούν βροχές, καταιγίδες με χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους, κατά τόπους.

Από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας τα φαινόμενα θα επεκταθούν στη δυτική και σύντομα και στην υπόλοιπη Πελοπόννησο, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία και ως το μεσημέρι στη Θεσσαλία και τις Σποράδες.

Πρόσκαιρα τα φαινόμενα θα επηρεάσουν, τις μεσημβρινές ώρες της Δευτέρας την ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, καθώς και την Εύβοια.

Ο καιρός την Τρίτη

Την Τρίτη αναμένεται να επηρεαστούν κατά διαστήματα τα νησιά του Ιονίου, η Ηπειρος, η δυτική Μακεδονία, η Θεσσαλία και πιθανώς η δυτική Στερεά.

Ο άστατος καιρός θα διατηρηθεί και την Τετάρτη 15 Μαΐου, όπως και την Πέμπτη 16 Μαΐου με κατά διαστήματα έντονα φαινόμενα κατά τόπους στα δυτικά και τα βόρεια.


Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού για την ερχόμενη εβδομάδα

ΔΕΥΤΕΡΑ 13-05-2019

Στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και βαθμιαία το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανώς να είναι τοπικά ισχυρά στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, εκτός από την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στις Κυκλάδες, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση στα δυτικά από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.

ΤΡΙΤΗ 14-05-2019 ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 15-05-2019

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές κυρίως την Τρίτη στα βόρεια. Στα υπόλοιπα άστατος κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, αλλά και διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τετάρτη.

ΠΕΜΠΤΗ 16-05-2019

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα δυτικά, τα βόρεια και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στα υπόλοιπα γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-05-2019
Στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και στα βορειοανατολικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

via Blogger anatakti.gr