Gallery

Ο ΣτΔΕ (Χ. Ποθουλάκης) στην Υποβάθμιση της Διαβούλευσης στο Αποχετευτικό

http://ift.tt/2dpZdV4

P.sdfootnote { margin-bottom: 0cm; font-size: 10pt; }P { margin-bottom: 0.21cm; }

Ο ΣτΔΕ (Χ. Ποθουλάκης) απάντησε στην επιχειρούμενη (και με το υπ’ αριθ. : οικ28195/14.6.2017 έγγραφο της ΔΙΠΑ – Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας)
υποβάθμιση – αποπροσανατολισμό της Διαβούλευσης, με προσχήματα προς αποφυγή παροχής απαντήσεων στους δημότες και φορείς της περιοχής, οι οποίοι έχουν υποβάλλει απόψεις και παρατηρήσεις για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της ΕΥΔΑΠ σχετικά με το ΚΕΛ στη θέση «Πλατύ Χωράφι-Έτος» Σπάτων.

//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Α. Ιστορικό :

Η Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπ. Περιβάλλοντος απέστειλε το από 14.6.2017 έγγραφό της προς τον Συμπαραστάτη του Δημότη Σ-Α (Χ. Ποθουλάκη), σε έξι (6) φορείς και δυο (2) πολίτες που έχουν καταθέσει απόψεις για την ΜΠΕ της ΕΥΔΑΠ για το ΚΕΛ, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι :

«……. η Δ/νσή (ΔΙΠΑ) δεν υπεισέρχεται σε θέματα όπως:

α) Ο σχεδιασμός των έργων, αξιολόγηση τεχνικών και άλλων υποστηρικτικών μελετών, ανάθεση μελετών, οικονομοτεχνικά στοιχεία.

β) Η επικύρωση οριογραμμών (οριοθέτηση) ρεμάτων. Αρμοδιότητα της Υπηρεσίας μας είναι η περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων διευθέτησης ρεμάτων.

γ) Οι απαιτούμενες απαλλοτριώσεις εκτάσεων, δεδομένου ότι η περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας του χώρου υλοποίησης αυτών.

δ) Ο έλεγχος της νομιμότητας και σκοπιμότητας των πράξεων άλλων υπηρεσιών και φορέων. …..»

Β. Οι λόγοι διαμεσολαβητικής παρέμβασης του «Συμπαραστάτη»

Ο ΣτΔΕ εξέδωσε την υπ’ αριθ. πρωτ: 20175/20.6.2017 απάντησή του προς την ΔΙΠΑ (κοινοποιώντας την και στον αρμόδιο Εισαγγελέα), διαπιστώνοντας ότι η εν λόγω δημόσια υπηρεσία ενδεχομένως ενεργεί κάτω από πιέσεις προκειμένου να αποφύγει οφειλόμενες κατά νόμο απαντήσεις επί ζητημάτων που αναφέρονται ρητά στην ΜΠΕ του ΚΕΛ, η οποία προφανώς αξιολογείται στο σύνολο του περιεχομένου της και όχι σε επιλεκτικά σημεία.


Η απάντηση του «Συμπαραστάτη» προς την ΔΙΠΑ (με κοινοποίηση στον Εισαγγελέα) έχει ως εξής :


ΘΕΜΑ: Απόψεις και επισημάνσεις του Συμπαραστάτη, επ’ αφορμή του υπ’ αριθ. πρωτ: οικ.28195/14.6.2017 εγγράφου σας (αναφέρεται στην ΔΙΠΑ), με αντικείμενο : «Διευκρινήσεις αναφορικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων των Δήμων Σπάτων – Αρτέμιδος & Ραφήνας – Πικερμίου»


Σε συνέχεια του εν θέματι αναφερομένου εγγράφου σας, το οποίο λάβαμε σήμερα, με το οποίο η υπηρεσίας σας επανέρχεται και επαναλαμβάνει επιχειρήματα τα οποία σε γενικές γραμμές μας έχει θέσει ξανά με το υπ’ αριθ. πρωτ: οικ.5409/31.1.2017 έγγραφό της, καθώς και τηλεφωνικά στις 19.5.2017, ο «Συμπαραστάτης» θεωρεί πλέον υποχρέωσή του να διαμεσολαβήσει επί των εκ μέρους σας μνημονευομένων διαδικασιών, με σκοπό την ενημέρωση των ενδιαφερομένων πολιτών και τοπικών φορέων, επισημαίνοντας τα εξής :


  1. Ως γνωστό για την «περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων ….» συντάσσεται και τίθεται υπόψη – αξιολογείται το σύνολο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και όχι επιλεκτικά ορισμένα τμήματα ή ανώδυνα γενικά στοιχεία αυτής.
  2. Κάθε ζήτημα που αναπτύσσεται και περιγράφεται στην ΜΠΕ αποτελεί συστατικό και αναπόσπαστο στοιχείο αυτής και επουδενί δεν μπορεί να υπάρχει επιλεκτική εξαίρεσή του από το ενιαίο και αλληλένδετο – αλληλοεξαρτώμενο σύστημα των πληροφοριών και των γενεσιουργών στοιχείων που την απαρτίζουν και αναφέρονται – αναγράφονται σ’ αυτήν ή αποδεδειγμένα έχουν αποσιωπηθεί ενώ δεν θα έπρεπε.
  3. Οι δημόσιες υπηρεσίες και ειδικότερα οι αδειοδοτούσες Αρχές είναι υποχρεωμένες να απαντούν συγκεκριμένα, τεκμηριωμένα και απλά στους πολίτες και τους τοπικούς φορείς, στο πλαίσιο της «ορθής διοικητικής συμπεριφοράς» [1] και όχι να αποφεύγουν με διαδικαστικά προσχήματα την εξέταση και απάντηση επί θεμελιωδών ζητημάτων, στοιχείων ή ελλείψεων που με οποιοδήποτε τρόπο εμφανίζονται, μνημονεύονται, περιγράφονται, χρησιμοποιούνται και αναφέρονται ή προκύπτουν από τα κείμενα των ΜΠΕ (βλ. επί παραδείγματι την § με στοιχεία 1α, 1β, 1γ και 1δ του εν θέματι εγγράφου σας) [2]. Αυτό γιατί η μη συγκεκριμένη απάντηση των υπηρεσιών εύλογα αφήνει υπόνοιες στους διοικούμενους για τυχόν μεροληπτική στάση ή συγκάλυψη κακοδιοίκησης και αδιαφάνειας
  4. Σε περίπτωση κατά την οποία στοιχειοθετείται αναρμοδιότητα ή αναγκαιότητα περαιτέρω εξέτασης αιτημάτων ή προτάσεων – παρατηρήσεων πολιτών, η υπηρεσία που έχει παραλάβει το εξεταζόμενο αίτημα, κλπ, υποχρεούται να ενεργεί αυτεπάγγελτη διαδικασία κατ’ άρθρο 2 και άρθρο 4 (§ 1) του Ν. 2690/99, κλπ.
  5. Ακρογωνιαίος λίθος της διοικητικής δράσης των δημοσίων υπηρεσιών και των σχέσεών τους με τους πολίτες και τους φορείς αποτελεί η τήρηση και διαφύλαξη της ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ, προκειμένου σε κάθε περίπτωση οι διοικούμενοι (πολίτες ή φορείς) να αισθάνονται ασφάλεια Δικαίου σε κάθε σχέση τους με το κράτος και ειδικότερα στις υποθέσεις που τους αφορούν
  6. Με τα υπ’ αριθ. πρωτ: 36276/16/11.1.2017, 32822/4.11.2016 (Ορθή επανάληψη 11.1.2017) και 4846/19.5.2016 έγγραφά του, ο Συμπαραστάτης, σας έχει διαβιβάσει πλήθος στοιχείων [3] που αφορούν και συνδέονται ρητά με αναφερόμενα συνολικά δεδομένα στην ΜΠΕ του αποχετευτικού έργου – ΚΕΛ της περιοχής των Δήμων μας (Σπάτων – Αρτέμιδος & Ραφήνας – Πικερμίου). Ομοίως επί δεδομένων που αναφέρονται στη συνολική ΜΠΕ έχουν καταθέσει προς τη ΔΙΠΑ, υποβάλλοντας τις απόψεις – εκθέσεις τους, έξι (6) τοπικοί φορείς και δυο (2) πολίτες, προς τους οποίους (όπως και προς τον ΣτΔΕ) πληροφορούμαστε ότι δεν έχουν υπάρξει συγκεκριμένες απαντήσεις σας.

Ωστόσο, σε ότι αφορά τα αναφερόμενα στοιχεία που σας έχουν υποβληθεί ως αναφέρεται στην υπ’ αριθ. 6 ανωτέρω παράγραφο του παρόντος, για επεξεργασία και ειδικότερα σε εκείνα που σας παρέθεσε ο «Συμπαραστάτης», εντοπίζονται ουσιώδεις πράξεις κακοδιοίκησης, σοβαρές αντιφάσεις και παραλείψεις οφειλόμενων ενεργειών επί ρητώς μνημονευομένων στην ΜΠΕ δεδομένων, τα οποία είτε γίνονται αποδεκτά από τους μελετητές (αβίαστα), είτε αποσιωπώνται εντέχνως (ως φαίνεται) από γνωμοδοτούσες υπηρεσίες, Δ.Σ., κ.ά., αν και ευρισκόμενα σε δυσαρμονία με τα πραγματικά γεγονότα, αλλά ακόμα και με τον νόμο.

Για το λόγο αυτό και προς χάριν δημοσίου συμφέροντος, προκειμένου να μην επαναληφθούν φαινόμενα και νέα αδιέξοδα που έχουν απασχολήσει το εν λόγω έργο και στο παρελθόν (που ενδεχομένως αποτελούν και αξιόποινες πράξεις κατ’ άρθρα 256 και 259 του Π.Κ.), παρακαλούμε για τις συγκεκριμένες επί των αναφερομένων απόψεων των ενδιαφερομένων πολιτών (και του ΣτΔΕ) επίσημες τοποθετήσεις και επεξεργασίες σας, διευκρινίζοντας με την ευκαιρία, για μια ακόμα φορά, την αμετακίνητη θέση του «Συμπαραστάτη» για κατά νόμο αναζήτηση λύσης του αποχετευτικού των πόλεών μας (Αρτέμιδα – Σπάτα), με μηδενική ανοχή στην κακοδιοίκηση, ως οφείλει και πρέπει να υπερασπίζεται ανά πάσα στιγμή [4]


Χ. Ποθουλακης

ΣτΔΕ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ – ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΣτΔΕ


[1] Βλέπετε «ΟΔΗΓΟ ΟΡΘΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» προς τους πολίτες (υπ’ αριθ. πρωτ: ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.8533/5.4.2012 εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλ. Διακυβέρνησης, με θέμα : «Σχέσεις ……..Υπαλλήλων και Πολιτών: Οδηγός Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς»)


[2] Διερωτόμαστε πραγματικά, αν θα υφίσταται τελικά η εν λόγω ΜΠΕ, στην περίπτωση που αναφερόμενα σ’ αυτήν ζωτικά στοιχεία βρίσκονται αδιευκρίνιστα ή σε αντίθεση με την υπ’ αριθ. 3743/2008 απόφαση του ΣτΕ (βλ. καταστρατήγηση της Αρχής της Νομιμότητας) και εν πάση περιπτώσει εφόσον αφαιρεθούν από αυτήν οι τομείς ενδιαφέροντος που περιγράφετε στις § με στοιχεία 1α, 1β, 1γ και 1δ του εν θέματι εγγράφου σας, ως εξαιρέσιμες απόψεων και αξιολόγησης !!


[3] Σε ηλεκτρονική μορφή και θα σας τα υποβάλλει τις επόμενες ημέρες και σε έντυπη μορφή, όπως από 23.5.2017 του ζητήσατε με Email σας και πρόκειται να ανταποκριθεί τις επόμενες ημέρες, αναλυτικότατα προς διευκόλυνση του έργου σας


[4] Σύμφωνα με τα καθήκοντά του και όσα του έχουν αναγνωρισθεί, ανατεθεί – εμπιστευθεί ζητώντας τη διαμεσολάβησή του :

α) οι δημότες – πολίτες [βλ. διαβίβαση στον ΣτΔΕ αναφορών – καταγγελιών και δια αυτών 3.461 υπογραφές δημοτών (αρ. πρωτ: 12685/25.4.2016, κλπ), με τελευταίο συγκεκριμένο αίτημα 512 δημοτών προς τον ΣτΔΕ (αρ. πρωτ: 36275/30.11.2016 – σελ. 52 & 53 της από 30.11.2016 Προσφυγής τους), για να απευθυνθεί για λογαριασμό τους στις αρμόδιες υπηρεσίες, στην Ε.Ε και στη Δικαιοσύνη].

β) ο Δήμαρχος Σπάτων – Αρτέμιδος [βλ. υπ’ αριθ. πρωτ: 34597/19.10.2015, 32101/27.10.2015 (σελ. 21) και 13140/4.5.2016 έγγραφά του, καθώς και την από 16.10.2015 δημόσια δήλωση του Δημάρχου Σ-Α στην ίδια εφημερίδα «ΔΗΜΟΤΗ» περί εξαιρετικών ενεργειών και παρεμβάσεων του Συμπαραστάτη Χ. Ποθουλάκη και

γ) το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάτων – Αρτέμιδος (βλ. επικύρωση εμπιστοσύνης στον ΣτΔΕ με ειδική αναφορά στη σελ. 30 της υπ’ αριθ. 330/2015 απόφασής του)Διαβάστε και το σχετικό έγγραφο που έστειλε στην Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας:

http://ift.tt/2t51S0F

via Blogger http://ift.tt/2u2YksZ

Τα σχόλια δικά σας...

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s