Gallery

Διαβούλευση για το ΚΕΛ στο Πλατύ Χωράφι: Ενημέρωση & Πρόταση του ΣτΔΕ

http://ift.tt/2cHmztT

Ενημέρωση και πρόταση του Συμπαραστάτη του Δημότη κ. Χρ. Ποθουλάκη, για σωστή διαδικασία διαβούλευσης και υποβολή γνώμης και απόψεων για τη ΜΠΕ του αποχετευτικού μετά από
καταγγελία τοπικών συλλόγων και της Ομοσπονδίας Εξωραϊστικών Πολιτιστικών Συλλόγων Αρτέμιδος – Σπάτων, για τις διαδικασίες διαβούλευσης του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος στην ΜΠΕ για το αποχετευτικό.

//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Σας διαβιβάζουμε αντίγραφο των υπ’ αριθ. 1 και 2 ανωτέρω σχετικών (αναφορά και καταγγελία, αντίστοιχα) τοπικών φορέων (Ομοσπονδία, Σύλλογο Αγ. Νικολάου, Σύλλογο Βουνουπόλεως, Σύλλογο «Ήμερο Πεύκο», Συνεταιρισμός ΤΕΒΕ) προς τον Συμπαραστάτη, που αναφέρονται στο διαφαινόμενο πρόβλημα (κακοδιοίκηση) στην καθυστέρηση – μη διασφάλιση της διαβούλευσης για το περιεχόμενο της ΜΠΕ για το αποχετευτικό του Δήμου Σ-Α (βλ. υπ’ αριθ. 3 ανωτέρω σχετικό), ένεκα της καθυστέρησης στη συνεδρίαση και λήψη γνωμοδοτικής απόφασης από την Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης η οποία παραδόξως βρίσκεται ακόμα (και έως 25.4.2017!) σε φάση αναζήτησης προτάσεων συμμετοχής για επανασυγκρότηση, οπότε όπως εντοπίζουν οι καταγγέλλοντες με τον τρόπο αυτό παρεμποδίζεται το δικαίωμα της έκφρασης γνώμης – απόψεων και πρότασης εκ της θεσμοθετημένης (κατ’ άρθρο 76 του ν. 3852/2010) Επιτροπής Διαβούλευσης, μέσω της οποίας εκφράζονται οι απόψεις του ενδιαφερομένου κοινού της περιφέρειας του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.
Ειδικότερα οι καταγγέλλοντες φορείς αναφέρουν :
«Πρόσφατα ανακοινώθηκε η ΜΠΕ που συνέταξε η εταιρεία ΕΒΜΗΣ για λογαριασμό της ΕΥΔΑΠ οπότε οι τοπικοί φορείς μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης αναμέναμε να κληθεί πρωτίστως η Επιτροπή αυτή ….. για να εκφράσει με ψηφοφορία συγκεκριμένη γνώμη επί του περιεχομένου της εν λόγω μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
Έχουν περάσει ήδη 30 ημέρες από την παραλαβή του συγκεκριμένου εγγράφου της Περιφέρειας Αττικής, με την ημερομηνία να λήγει στις 27.4.2017, όταν η αρμόδιοι της Δημοτικής Αρχής (έγγραφο Δημάρχου: 10323/4.4.2017) έχουν καθυστερήσει στην ανασυγκρότηση της νέας Επιτροπής Διαβούλευσης, ορίζοντας ως ημερομηνία προτάσεων για εκπροσώπους φορέων την 25.4.2017, δηλαδή σκόπιμα αφήνουν ένα περιθώριο δυο μόλις ημερών πριν τη λήξη της ημερομηνίας διαβούλευσης για δυνατότητα διατύπωσης γνώμης για την ΜΠΕ, αφού γνώριζαν τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα που τους διαβιβάσθηκε από 13.3.2017»
Όσον αφορά δε τα δικαιώματά τους που θίγονται, αναφέρουν :
«Η ενημέρωσή μας ως πολίτες και φορείς και η συμμετοχή μας σε συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης για την ΜΠΕ της αποχέτευσης, η οποία συνεδρίαση θα έπρεπε όχι μόνο να γίνει αλλά να πραγματοποιηθεί πριν από τις αντίστοιχες συνεδριάσεις της ΕΠΟΙΖΩ, των Τοπικών Συμβουλίων και τέλος του Δ.Σ. 
Η ομαλή εξέλιξη της ως άνω συνεδρίασης της Επιτροπής Διαβούλευσης φαίνεται ότι υπονομεύτηκε από την ολιγωρία των αρμοδίων του Δήμου να ενεργήσουν έγκαιρα τις διαδικασίες ανανέωσης της εν λόγω επιτροπής, πριν από τη λήξη της θητείας της, ώστε να μην υπάρξει κενό διάστημα λειτουργίας της εν όψει μάλιστα της αναμενόμενης συζήτησης για την ΜΠΕ που ήταν γνωστή από 13.3.2017 στον Δήμο Σ-Α, πράγμα που και πάλι δεν ενεργοποίησε τους υπευθύνους του Δήμου» και καταλήγοντας ζητούν :

«Να βρει άμεση λύση η Δημοτική Αρχή για να γίνει σύννομα η συμμετοχή του κοινού και η διαβούλευση για την ΜΠΕ του αποχετευτικού …. και ο Συμπαραστάτης να πάρει άμεσα θέση στην παρούσα καταγγελία τους (μας), ενημερώνοντας και τις αρμόδιες Αρχές (ΔΙΠΑ, Περιφέρεια Αττικής), την ΕΕ και τη Δικαιοσύνη»

Επί του περιεχομένου και της ουσίας της καταγγελίας ο Συμπαραστάτης παραθέτει τα εξής :
Ι. Όσον αφορά τις κείμενες διατάξεις
Ο Συμπαραστάτης υπενθυμίζει τις επί του θέματος επισημάνσεις στο υπ’ αριθ. 6 ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Δημάρχου Σ-Α, κ. Δημ. Μάρκου, προς τα αρμόδια Υπουργεία, κλπ (Δημοσιευμένο στο διαδίκτυο και στην ιστοσελίδα του Δήμου Σ-Α, βλ. σελ. 7, 8 και 9), όπως παρατίθενται στο παρακάτω απόσπασμα: 
«Περί ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού, πριν από τη λήψη των οριστικών αποφάσεων για το έργο αποχέτευσης των πόλεών μας, όπως συγκεκριμένα ορίζουν : γ.2.1. Το άρθρο 2 της οδηγίας 2003/35/ΕΚ (που τροποποίησε την οδηγία 85/337/ΕΟΚ) περί συμμετοχής του κοινού σε σχέδια και προγράμματα, αναφέροντας (για «τα Κράτη Μέλη»), ότι: 
α) το κοινό ενημερώνεται, είτε με ανακοινώσεις είτε με άλλα πρόσφορα μέσα, όπως τα ηλεκτρονικά μέσα όπου αυτά είναι διαθέσιμα, για κάθε πρόταση που αφορά τέτοια σχέδια ή προγράμματα ή την τροποποίηση ή αναθεώρησή τους και για το ότι οι σχετικές πληροφορίες για τις εν λόγω προτάσεις τίθενται στη διάθεση του κοινού, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με το δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και σχετικά με την αρμόδια αρχή στην οποία πρέπει να υποβάλλονται οι παρατηρήσεις ή οι ερωτήσεις. 
β) το κοινό έχει το δικαίωμα να διατυπώνει παρατηρήσεις και γνώμες όταν όλες οι επιλογές είναι ακόμη δυνατές, πριν από τη λήψη των αποφάσεων επί των σχεδίων και προγραμμάτων γ.2.2. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθ. πρωτ: 1649/45/2014 (ΦΕΚ: 45/Α/2014), περί «Εξειδίκευσης των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων ……., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), …»,
 όπου μεταξύ άλλων για τις «Γνωμοδοτήσεις φορέων και τη δημόσια διαβούλευση περιβαλλοντικής αδειοδότησης», το άρθρο 19, λέει ότι: 
«1. Ως γνωμοδοτούντες φορείς ορίζονται: α) Οι δημόσιες αρχές της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της ΚΥΑ υπ’ αριθ. Η.Π. 11764/653/2006 (Β’ 327). β) Η οικεία Περιφέρεια μέσω του Περιφερειακού Συμβουλίου, το οποίο λαμβάνει υπόψη απόψεις που διατυπώνονται από τα όργανα των άρθρων 73, 76 και 178 του ν. 3852/2010, το Δημοτικό Συμβούλιο του οικείου Δήμου, Συμβούλια Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας του άρθρου 8 του ν. 3852/2010, το ενδιαφερόμενο κοινό και το κοινό. 
2. Ως κοινό ορίζεται ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και οι φορείς (ενώσεις, οργανώσεις ή ομάδες αυτών) εκπροσώπησής τους. 
3. Ως ενδιαφερόμενο κοινό ορίζεται το κοινό που θίγεται ή ενδέχεται να θιγεί ή του οποίου διακυβεύονται έννομα συμφέροντα από τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για την πραγματοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων. ……………………………………. 
4. Αν η απλή γνώμη δεν υποβληθεί μέσα στην προθεσμία που έχει τυχόν ταχθεί προς τούτο από το νόμο ή από το αποφασίζον όργανο ή, σε κάθε περίπτωση, μέσα σε εύλογο χρόνο, η διοικητική πράξη μπορεί να εκδοθεί και χωρίς αυτήν».
5. Η έγκαιρη ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού είναι υποχρεωτική, καθώς και η διασφάλιση της συμμετοχής του στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων μέσω της διατύπωσης γνώμης. 
6. Η γνώμη των ανωτέρω γνωμοδοτούντων φορέων είναι αιτιολογημένη, διατυπώνεται εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών σε τυποποιημένο έντυπο γνωμοδότησης και αναρτάται στο ΗΠΜ μέσω του οποίου καθίσταται διαθέσιμη στο κοινό. 
7. Το κοινό δύναται να καταθέσει τη γνώμη του τόσο μέσω του οικείου Περιφερειακού ή και Δημοτικού Συμβουλίου όσο και απευθείας, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή». 
Στο άρθρο 20 του Ν. 2690/99 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, που ισχύει για Δημόσιο και ΟΤΑ) διαβάζουμε :
«1. Όπου ο νόμος, για την έκδοση διοικητικής πράξης, προβλέπει προηγούμενη γνώμη (απλή ή σύμφωνη) ή πρόταση άλλου οργάνου, η μεν γνώμη διατυπώνεται ύστερα από ερώτημα του οργάνου που έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα, η δε πρόταση υποβάλλεται με πρωτοβουλία του προτείνοντος οργάνου. Η γνώμη ή η πρόταση, πρέπει να είναι έγγραφη, αιτιολογημένη και επίκαιρη κατά το περιεχόμενό της.
2. Το όργανο που έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα δεν μπορεί να εκδώσει πράξη με περιεχόμενο διαφορετικό από αυτό της σύμφωνης γνώμης ή της πρότασης. Η μη αποδοχή της θετικής σύμφωνης γνώμης ή της πρότασής, καθώς και η απόκλιση από την απλή γνώμη, πρέπει να αιτιολογούνται ειδικώς.
3. Το αρμόδιο για την έκδοση διοικητικής πράξης όργανο μπορεί να ζητήσει τη γνώμη άλλου οργάνου οικειοθελώς. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται όσα ισχύουν για την απλή γνώμη.

ΙΙ. Όσον αφορά την ουσία της υπόθεσης
Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Ισχύουν όλες οι ανωτέρω διατάξεις για τη συμμετοχή του κοινού, στην οποία ρητά αναφέρεται και το υπ’ αριθ. 3 ανωτέρω σχετικό του παρόντος.
Επομένως με βάση όλα τα προαναφερθέντα η καταγγελία των 5 τοπικών φορέων είναι βάσιμη, δεδομένου ότι καταγράφεται κακοδιοίκηση ένεκα αδικαιολόγητης καθυστέρησης που προέκυψε από ενδεχόμενη αμέλεια στην επανασυγκρότηση της Επιτροπής Διαβούλευσης, αφού στους αρμόδιους ήταν γνωστό προ πολλού ότι έληγε η θητεία της προηγούμενης συγκρότησης (2,5 έτη), αλλά παρόλα αυτά και όταν τέθηκε η αντιμετώπιση της εκκρεμότητας, αυτό έγινε επιφανειακά, χωρίς να αντιμετωπίζεται το τρέχον θέμα της επιτακτικής ανάγκης για άμεση συνεδρίαση προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη έκφραση γνώμης – άποψης για την ΜΠΕ του αποχετευτικού.


Επί των ανωτέρω παραλείψεων των οφειλόμενων ενεργειών της Διοίκησης3, ένεκα των οποίων τέθηκε σε κίνδυνο το δικαίωμα της συμμετοχής των πολιτών και των φορέων στη διαδικασία της διαβούλευσης για την ΜΠΕ, θα πρέπει να επιληφθεί η Δημοτική Αρχή Σ-Α.
Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώσεων και δεδομένων ο Συμπαραστάτης προτείνει στην Δημοτική Αρχή Σπάτων – Αρτέμιδος :

1. Την άμεση τροποποίηση του υπ’ αριθ. 5 ανωτέρω σχετικού εγγράφου, με συντόμευση της ημερομηνίας λήψης προτεινόμενων εκπροσώπων για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαβούλευσης (Προτείνεται καταληκτική ημερομηνία 19.4.2017, άμεση έκδοση απόφασης συγκρότησης Δ.Σ. με πρόσκληση συνεδρίασης για 20.4.2017 η οποία θα έχει εκδοθεί τις τρεις προηγούμενες ημέρες, ανάρτηση της απόφασης στη Διαύγεια, πρόσκληση συνεδρίασης της Επιτροπής Διαβούλευσης στις 24.4.2017 με θέμα την ΜΠΕ του αποχετευτικού και άμεση διαβίβαση της απλής γνώμης – άποψης της Επιτροπής – κατόπιν ψηφοφορίας αλλά με περιγραφή και των υπολοίπων απόψεων – στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής, έως 27.4.2017 4)
2. Την ταυτόχρονη εντατικοποίηση των ενεργειών εκ μέρους της Διοίκησης (Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων, κλπ) για έγκαιρη διασφάλιση των διαδικασιών εξέτασης και έκφρασης γνώμης – άποψης κατά τον πλέον άρτιο τρόπο, εκ μέρους και των υπολοίπων συλλογικών οργάνων του δήμου (Τοπικά Συμβούλια, ΕΠΟΙΖΩ, Δημοτικό Συμβούλιο) στα οποία έχει κοινοποιηθεί το υπ’ αριθ. 3 ανωτέρω σχετικό λόγω αρμοδιότητας, με τελευταία όλων τη συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου Σ-Α το οποίο στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης οφείλει να λάβει υπόψη του τις γνώμες των
3. Υπήρξε αμέλεια στη «διασφάλιση της συμμετοχής του κοινού και των φορέων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων μέσω της διατύπωσης γνώμης» (βλ. υπ’ αριθ. 4.3. ανωτέρω σχετικό)
4. Ώστε να αποφευχθεί η ερήμην έκδοση Πράξης του αποφασίζοντος οργάνου κατά την § 4 του άρθρου 20 του Ν. 2690/99 προηγούμενων οργάνων, υπό τους όρους και προϋποθέσεις βέβαια και της § 2 του άρθρου 20 του Ν. 2690/99.

Κλείνοντας εδώ ο Συμπαραστάτης παρακαλεί τη Δημοτική Αρχή Σ-Α για τις ενέργειές της προκειμένου να διερευνηθούν τα προσκομιζόμενα στοιχεία να ληφθούν υπόψη οι δια του παρόντος προτάσεις του και να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, με απευθείας ενημέρωση και των καταγγελλόντων, οι οποίοι θα πρέπει να αισθάνονται ασφάλεια δικαίου σε ότι αφορά τις εύλογες και δικαιολογημένες αναφορές – διαμαρτυρίες τους προς τις δημοτικές υπηρεσίες, λαμβανομένων υπόψη και όλων των ανωτέρω αναφερομένων σχετικών του παρόντος.
Επίσης παρακαλούμε να μας κοινοποιήσετε την απάντησή σας επί των αναφερομένων στην καταγγελία, καθώς και τις επί του θέματος σχετικές ενέργειές σας. 
Διαβάστε ολόκληρο το έγγραφο εδώ:

http://ift.tt/2pDmYOz

via Blogger http://ift.tt/2pjzW7N

Advertisements

Τα σχόλια δικά σας...

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s