Κτήμα Βούρβα του οικισμού Αγ. Κυριακής – SOS χανόμαστε…

Θέμα: Κοινές Εκτάσεις της Οριστικής Διανομής 1923 του κτήματος Βουρβά Αττικής.
Μη εφαρμογή της ΑΠΑΞ υπ’ αριθ. 1770/30.12.2002 απόφασης του Υπουργού Γεωργίας, επί (8) και πλέον χρόνια, από τα όργανα της Διοίκησης.
Επίκειται τροποποίηση της ΑΠΑΞ υπ’ αριθ. 1770/02 απόφασης του Υπουργού Γεωργίας

Αξιότιμοι κύριοι,
Με το προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου «Διαχείριση ακινήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Επίλυση ιδιοκτησιακών ζητημάτων – Αγροτικές Μισθώσεις», πέραν των άλλων, επιχειρείται να τροποποιηθεί, η ΑΠΑΞ υπ’ αριθ. 1770/30.12.2002 απόφαση του υπουργού Γεωργίας, που εξεδόθη κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 2732/1999, για το αγρόκτημα Βουρβά Αττικής, με σκοπό να λυθούν οριστικά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στις κοινές εκτάσεις της Οριστικής Διανομής 1923 στο κτήμα αυτό, από πλημμελή εφαρμογή των διατάξεων της εποικιστικής νομοθεσίας, και της χορηγήσεως οριστικού τίτλου κυριότητας στους σημερινούς νομείς και κατόχους κοινών κληροτεμαχίων, καθολικών και ειδικών διαδόχων των αρχικών κληρούχων ακτημόνων καλλιεργητών του Συνεταιρισμού Αποκατάστασης Ακτημόνων Καλλιεργητών Σπάτων. Δια της εκδόσεως εις ένα έκαστον, νομέα και κάτοχο κληροτεμαχίου, παραχωρητηρίου από τη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής.

Συγκεκριμένα:
H έκταση κοινοχρήστων του κτήματος Βουρβά Ν. Αττικής δι’ αποφάσεως της Επιτροπής Οριστικής Διανομής του έτους 1923 εδόθη στον Συνεταιρισμό Αποκαταστάσεως Ακτημόνων Καλλιεργητών Σπάτων, νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, ως κοινόχρηστη έκταση, μετά την οποίαν το Ελληνικό Δημόσιο έπαψε να έχει δικαίωμα κυριότητας επί των άνω εκτάσεων.
Ο ΣΑΑΚ Σπάτων, ών νομικό πρόσωπο, εκ του λόγου ότι οι κλήροι δεν ήσαν επαρκείς και η κοινόχρηστη έκταση δεν εχρησιμοποιείτο, τη διένειμε σε νομίμους κληρούχους, οι οποίοι τη μεταβίβασαν στους δικαιοδόχους των, οι οποίοι και πλήρωναν στο Ελληνικό Δημόσιο τον αναλογούντα φόρο για κάθε περαιτέρω μεταβίβαση.

Ταύτα γνωρίζων ο Νομοθέτης εξέδωσε την ΑΠΑΞ υπ’ αριθ. 1770/ 30.12.2002 υπουργική απόφαση, έχουσα ισχύ νόμου, προκειμένου να εξυπηρετήσει τους κατόχους των κληροτεμαχίων προς απόκτηση οριστικού τίτλου, δια της χορηγήσεως παραχωρητηρίου, αντί καταβολής του 1/10 της αντικειμενικής αξίας των.

Τα όργανα της Διοίκησης όμως, με παρελκυστικές και άλλες ενέργειες κωλυσιέργησαν και δεν εφήρμοσαν την ανωτέρω Υπουργική απόφαση που έχει ισχύ νόμου, καίτοι έχουν περάσει (8) και πλέον χρόνια από τη δημοσίευσή της, με αποτέλεσμα να έχει δεσμευθεί το ακίνητό μας, το οποίο αποκτήσαμε με μόχθο, ως καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι των αρχικών κληρούχων ακτημόνων καλλιεργητών, καταβάλλοντας τον αναλογούντα φόρο στο Ελληνικό Δημόσιο, και το οποίο δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε, με άκρως σοβαρές επιζήμιες επιπτώσεις σε εμάς και τις οικογένειές μας, και παρόλο που κάθε χρόνο που υποβάλουμε τη Δήλωση μας στην εφορία, το δηλώνουμε στο (Ε9) και πληρώνουμε τον αναλογούντα φόρο.

Σήμερα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έρχεται, με το προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου, «Διαχείριση ακινήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Επίλυση ιδιοκτησιακών ζητημάτων – Αγροτικές Μισθώσεις», αφ’ ενός μεν να αμφισβητήσει την κυριότητά μας επί του αγροτεμαχίου μας δηλαδή επιχειρεί να ανατρέψει το ιστορικό, νομικό και πραγματικό καθεστώς των κοινών εκτάσεων της Οριστικής Διανομής 1923 του αγροκτήματος Βουρβά Αττικής και αφ’ ετέρου να τροποποιήσει την ΑΠΑΞ υπ’ αριθ. 1770/2002 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, προκειμένου να αναπροσαρμόσει το οφειλόμενο τίμημα στο ύψος της αντικειμενικής αξίας. Καλούνται δηλαδή να ξαναγοράσουν το ακίνητό τους δικαιούχοι, ιδιοκτήτες κυρίως χαμηλού οικονομικού επιπέδου.

Από την άλλη, με μία απλή διάταξη του Σχεδίου Νόμου, έμμεσα, απαλλάσσονται των ευθυνών, για παράβαση καθήκοντος, όλα τα εμπλεκόμενα όργανα της Διοίκησης, από την μη εκτέλεση της ΑΠΑΞ υπ’ αριθ. 1770/30.12.2002 απόφασης του Υπουργού Γεωργίας, αφού ξεκινάει νέα διαδικασία έκδοσης των οριστικών τίτλων κυριότητας και διαγράφονται τα όνειρα, οι θυσίες, οι αγώνες και όλες οι μέχρι σήμερα ενέργειες 6.000 μικροϊδιοκτητών, κατόχων κοινών κληροτεμαχίων.
Πως λοιπόν να πάει μπροστά το Κράτος, και γιατί να δουλέψουμε τα όργανα της Διοίκησης αφού ποτέ δεν ελέγχονται ; Τι γίνεται με το περί δικαίου αίσθημα ;

Επισημαίνω ότι, με το προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου δεν θα λυθεί το πρόβλημα των κοινών εκτάσεων του κτήματος Βουρβά, που ταλαιπωρεί 6.000 περίπου μικροϊδιοκτήτες, πάνω από (88) χρόνια.
Γνωρίζει ο κ. Υπουργός τη Νομική Θεμελίωση του Θέματος ή καθοδηγείται από υπαλλήλους που επί χρόνια καθυστερούν τη λύση του προβλήματος ; Όσα δε λέγει αποδεικνύουν ότι δεν είναι διατεθειμένος να λύσει το πρόβλημα.
Η άποψη του Υπουργού, ότι η ως άνω κοινόχρηστη έκταση εξακολουθεί να ανήκει στο Δημόσιο, αγνοεί τις κατά νόμον συνέπειες της αποφάσεως της Επιτροπής Οριστικής Διανομής, μετά την οποία το Ελληνικό Δημόσιο, έπαψε να έχει δικαίωμα κυριότητας επί των ως άνω εκτάσεων.
Εξ άλλου ο ΣΑΑΚ Σπάτων, ών νομικό πρόσωπο, είχε δικαίωμα να διανείμει στα μέλη του την ως άνω έκταση, δεδομένου ότι ουδεμία διάταξη απαγόρευσε τούτο.

Άλλωστε το Ελληνικό Δημόσιο αναγνωρίζον ως κυρίους τους κατόχους των κληροτεμαχίων τούτων που ενέπιπταν στο χώρο του Αεροδρομίου Σπάτων κατέβαλε σ’ αυτούς τη νόμιμη αποζημίωση λόγω απαλλοτριώσεως.

Όσον αφορά το θέμα του Δασικού ή Μη χαρακτήρα των άνω κληροτεμαχίων υπάρχουν τα κάτωθι αδιάσειστα στοιχεία, δια των οποίων αναγνωρίζεται ότι η προς παραχώρηση κοινόχρηστη έκταση του κτήματος Βουρβά δεν εμπίπτει σε Δασική έκταση:
α) ο χαρακτηρισμός που δόθηκε από την Επιτροπή Απαλλοτριώσεων και την Επιτροπή Οριστικής Διανομής του έτους 1923, ο οποίος, σύμφωνα με τις διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας, είναι έγκυρος και δεσμευτικός και δεν επανεξετάζεται από τα όργανα της Διοίκησης. (Παράγραφος 7 του άρθρου 1 του Ν.3147/2003).
β) οι υπ’ αριθ. 151 & 155/2007 αποφάσεις της Πρώτης Α`/βάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής, (συζήτηση 30.11.2007), με τις οποίες ακυρώνονται όλες οι πράξεις Χαρακτηρισμού (Δάσους ή Δασικής έκτασης) του Δασαρχείου Πεντέλης που αναφέρονται σε αγροτεμάχια του τεμαχίου 819 – Χερσολείβαδου κοινού.
γ) οι υπ’ αριθ. 4464/05, 1996/07, 2223/08, 3928/09, 3950/09 αποφάσεις του Ε` Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας που χαρακτηρίζουν ως Μη Δασική την έκταση που νέμονται και κατέχουν ιδιοκτήτες, κάτοικοι του Οικισμού της Αγ. Κυριακής (τεμαχίου 819 – Χερσολείβαδου κοινού), και

δ) όλες οι Αεροφωτογραφίες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού και του ΥΠΕΧΩΔΕ, αδιάψευστος μάρτυρας για την πραγματική χρήση γης.

Μεθαύριο όλοι οι ιδιοκτήτες θα ξεκινήσουμε από μηδενική βάση.
Ήδη έχουμε πληρώσει, μέχρι σήμερα, εκατομμύρια ευρώ , για την σύνταξη και υποβολή στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής, του ατομικού μας ολοκληρωμένου φακέλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, χωρίς αποτέλεσμα που μας βάζει σε υπόνοιες.
Όλα τα παραπάνω θα πάνε χαμένα, αφού με το προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου, καθορίζεται νέα διαδικασία έκδοσης των οριστικών τίτλων κυριότητας.

Τα σχόλια δικά σας...

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s